J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Projekto pavadinimas

Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Projekto tikslai ir uždaviniai

Sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę. Investicijos į Kėdainių regiono nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prisidės prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo.

Siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įdiegus naujus nuotekų dumblo tvarkymo įrenginius, bus sumažintas neigiamas dumblo poveikis paviršiniams bei požeminiams vandenims, gruntui – dirvožemiui ir gyventojams Kėdainių mieste ir Josvainių bei Akademijos gyvenvietėse.

Laukiami rezultatai

1. Bus užtikrinta, kad Kėdainių regione susidarantis nuotekų dumblas būtų tinkamas naudoti ir nebūtų šalinamas sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose nuolatinėse kaupyklose;

2. Padidės apdoroto dumblo panaudojimo galimybės;

3. Sumažės šalinamo savartyne ar aikštelėse dumblo kiekis;

4. Bus užkirstas kelias grunto ir požemio taršai Kėdainių m., Josvainių bei Akademijos gyvenviečių regionuose;

5. Dumblo apdorojimo metu išgauti produktai bus panaudojami dumblo apdorojimo procese bei elektros energijai generuoti, tokiu būdu bus taupomi gamtiniai resursai;

6. Planuojami dumblo apdorojimo įrenginiai užtikrins saugesnę darbo aplinką dumblo tvarkymo sektoriuje. Tuo būdu žymiai sumažės dumblo tvarkymo neigiamo poveikio sveikatai rizika darbuotojams.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-12-10 - 2014-01-10

Projekto vertė

~ 22 420 000,00 Lt

Savivaldybės lėšos

~1 121 000,00 Lt

UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos

~1 121 000,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Marius Čepas  UAB „Kėdainių vandenys“  Gamybinio-techninio skyriaus viršininkas, tel. (8 347) 51341  el. p. admin@kedainiuvandenys.lt