J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Pranešėjų apsauga

VIDINIU TEIKIMO KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ANALIZAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Kėdainių rajono savivaldybės administracijos analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, gavimo (priėmimo ir registravimo) Administracijoje veikiančiu vidiniu teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos analizavimo (tikrinimo ir vertinimo), tyrimo (nagrinėjimo) ir sprendimų dėl to priėmimo tvarką.
2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės, kurioms esant ji gali būti teikiama, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).
3. Administracijos gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, tikrinama, vertinama, nagrinėjama ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu ir šiuo Aprašu.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme, Nutarime ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.
5. Administracijos kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Administracijoje ir kurį su pastarąja sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), bei jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus. Toliau>>

Pranešimo forma

 

2019 m. gegužės 30  d. įsakymas Nr. AD-1-632 „Dėl vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir įgyvendinimo“

2024-01-30 įsakymas Nr. AD-1-72 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. gegužės 30 d. įsakymo  Nr. AD-1-632 ,,Dėl vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir įgyvendinimo” pakeitimo"

 

Atmintinė

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas