J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Pranešėjų apsauga

​​​​Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (Vidinis kanalas) – Kėdainių rajono savivaldybėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

Kanalas yra skirtas  darbuotojams ir asmenims, kuriuos su įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pranešti apie bendrovėje pastebėtus galimus pažeidimus.

Asmenys informaciją apie pažeidimus gali teikti dėl pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai,  pavojaus aplinkai,  rengiamos daryti, daromos ar padarytos neteisėtos veikos, administracinio, tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos antikorupcinės politikos nuostatų pažeidimo, netinkamo pareigų vykdymo ar nevykdymo, biurokratizmo, piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais, šiurkštaus etikos ir elgesio normų pažeidimo, mėginimo nuslėpti ar kitas grėsmes viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą ir kitų pažeidimų.

Turėdami informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Kėdainių rajono savivaldybėje, užpildykite žemiau nurodytą formą ir pateikite elektroniniu paštu tyrimai@kedainiai.lt .      Užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą  galite įteikti tiesiogiai kompetentingam subjektui arba atsiųsti paštu adresu Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36.

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais būtų galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu ir nurodytas adresas, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius neteisėtus  veiksmus numatyta  atsakomybė įstatymo nustatyta tvarka.

 

∗ ∗ ∗

 

VIDINIU TEIKIMO KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ANALIZAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Kėdainių rajono savivaldybės administracijos analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, gavimo (priėmimo ir registravimo) Administracijoje veikiančiu vidiniu teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos analizavimo (tikrinimo ir vertinimo), tyrimo (nagrinėjimo) ir sprendimų dėl to priėmimo tvarką.
2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės, kurioms esant ji gali būti teikiama, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).
3. Administracijos gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, tikrinama, vertinama, nagrinėjama ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu ir šiuo Aprašu.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme, Nutarime ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.
5. Administracijos kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Administracijoje ir kurį su pastarąja sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), bei jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus. Toliau>>

Pranešimo forma   

 

2019 m. gegužės 30  d. įsakymas Nr. AD-1-632 „Dėl vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir įgyvendinimo“

2024-01-30 įsakymas Nr. AD-1-72 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. gegužės 30 d. įsakymo  Nr. AD-1-632 ,,Dėl vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir įgyvendinimo” pakeitimo"

 

Atmintinė

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas