J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Asmens duomenų apsauga

Informuojame apie asmens duomenų tvarkymą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje, juridinio asmens kodas 188768545, adresas Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, (toliau – savivaldybės administracija), kuri yra asmens duomenų valdytoja.
Prašymo, pareiškimo, skundo nagrinėjimo ir įgyvendinimo tikslu Administracija tvarko prašymą teikiančio asmens vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir kitus asmens duomenis, kuriuos pateikia asmuo ir kuriuos tvarkyti Administraciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Teisės aktų nustatytais atvejais asmens duomenis Administracija gauna iš kitų valstybės institucijų ir jų valdomų valstybės registrų ir informacinių sistemų.

I. Savivaldybės administracija asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
1. Administracijos funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
2. kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
3. siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
4. siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

II. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f punktais;

III. Duomenų saugojimo terminai:
Asmens duomenys savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

IV. Asmenys turi teisę*:
Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
Teisę susipažinti su duomenimis;
Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
Teisę į duomenų perkeliamumą;
Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
Teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
*Pastaba. Jūsų teisės nėra absoliučios ir teisės aktų nustatytais atvejais jų įgyvendinimas gali būti apribotas.

Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių nustatyta tvarka.
Visais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo turite teisę kreiptis į savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną raštu, el. paštu duomenu.sauga@kedainiai.lt ar tel. (8 347) 69596.

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje ir Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose erdvėse taisyklės
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje taisyklės 
PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES) 
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės privatumo politika
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
Interesų balanso testas 
Asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimas 
Informavimas apie vaizdo stebėjimą