J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Antikorupcinio vertinimo metu vertinamas esamas ar numatomas teisinis reguliavimas, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti, pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, taip pat siekiant pagerinti priimamų teisės aktų kokybę.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos rengiamų teisės aktų projektai antikorupciniu požiūriu yra vertinami vadovaujantis  Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 "Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo" (2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11 redakcija) patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teisės  aktų projektų antikorupcinio  vertinimo pažyma pridedama  kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas  ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS.

Per 2023 metus atlikti 109 teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai.
Per 2022 metus  buvo atlikti 60 teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai.
Per 2021 metus  buvo atlikti 94 teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai.
Per 2020 metus   buvo atlikti  62 teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai. 
Per 2019 metus  parengta 61  teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymų.

2024 metai

2024-01-18 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Įvairialypio švietimo plėtojimas Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje ir Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“, vykdant visos dienos mokyklos veiklą

2024-01-23 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo

2024-01-25 Dėl viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ atleidimo  nuo mokesčio

2024-01-26 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-237 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2024-01-26 Dėl pritarimo projekto „Krakių miestelio sporto bazės pagerinimas ir pritaikymas visuomenei“ paraiškos teikimui

2024-01-26 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo

2024-01-30  Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo neįgaliesiems ir gausioms šeimoms plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje

2024-02-02 Dėl Kauno regiono plėtros tarybos dalyvio mokesčio

2024-02-06 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

2024-02-14 Dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo

2024-02-28 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

2024-03-04 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2024 metų programos patvirtinimo

2024-03-06 Dėl Kėdainių r. Akademijos gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2024-03-06 Dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-03-07 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2024-03-12 Dėl pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo vaiko globėjui (rūpintojui), šeimynoms Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-03-12 Dėl Asociacijos Regionų krepšinio lygos atleidimo nuo nuomos mokesčio

2024-03-13 Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro globos centro 2024-2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programą ir šios programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo

2024-03-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2024-03-14 Dėl autobusų stočių steigimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-03-14 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo patvirtinimo

2024-03-14 Dėl Kėdainių rajono savivaldybėje esančių asfaltuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų su žvyro danga prioritetinio sąrašo patvirtinimo

2024-03-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-03-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo

2024-03-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo

2024-03-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2024-03-15 Dėl Kėdainių dailės mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-03-15 Dėl Kėdainių muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-03-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo gairių patvirtinimo

2024-03-15 Dėl metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-03-20 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2024-03-22 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-273 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

2024-03-28 Dėl kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo

2024-04-02 Dėl sporto projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo

2024-04-05 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-04-09 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-121 „Dėl Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

2024-04-09 Dėl Kėdainių kalbų mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-04-09 Dėl viešosios įstaigos „Sporto perspektyvos“ atleidimo nuo nuomos mokesčio

2024-04-09 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų tvirtinimo

2024-04-10 Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo

2024-04-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2024-04-11 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2024 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-04-12 Dėl Kėdainių kalbų mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2024-04-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-04-18 Dėl atvirųjų jaunimo centrų / erdvių veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo

2024-04-19 Dėl Kėdainių bendruomenės socialinio  centro nuostatų patvirtinimo

2024-04-19 Dėl nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų patvirtinimo

2024-04-26 Dėl socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo

2024-05-08 Dėl Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo

2024-05-09 Dėl Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-05-10 Dėl Kėdainių Šviesiosios gimnazijos nuostatų patvirtinimo

2024-05-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2024-05-13 Dėl Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos  nuostatų patvirtinimo

2024-05-14 Dėl Kėdainių r. Labūnavos  pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-05-14 Dėl  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

2024-05-15 Dėl Kėdainių r. Josvainių gimnazijos nuostatų patvirtinimo

2024-05-15 Dėl Kėdainių Švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

2024-05-15 Dėl Kėdainių „Spindulio“ mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-05-16 Dėl Kėdainių „Ryto“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo

2024-05-16 Dėl Kėdainių muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-05-16 Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo

2024-05-16 Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

2024-05-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo“  pakeitimo

2024-05-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-187 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“ pakeitimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių dailės mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena “ nuostatų patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatų patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2024-05-17 Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų  patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ nuostatų  patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatų  patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų  patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ nuostatų  patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių r. Akademijos gimnazijos nuostatų  patvirtinimo

2024-05-17 Dėl Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ nuostatų patvirtinimo

2024-05-27 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

 

2023 metai

2023-01-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2023-01-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo  Nr. TS-276 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo

2022-01-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

2023-01-11 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-343 „Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2023-01-11  Dėl viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ atleidimo nuo mokesčio

2023-01-11 Dėl sportinių šokių klubo „Vilnis“  atleidimo nuo mokesčio

2023-01-11 Dėl kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo

2023-01-12 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo

2023-01-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2023-01-12 Dėl biudžetinės įstaigos Kėdainių pagalbos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai

2023-01-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo

2023-01-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2023 metų programos patvirtinimo

2023-01-19 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo

2023-01-19 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

2023-01-19 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

2023-01-26 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

2023-02-03 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės privatumo politikos patvirtinimo

2023-02-08 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-104 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-02-08 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2023 metų programos tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-02-09 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-02-09  Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo 

2023-02-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo  Nr. TS-276 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo

2023-02-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2023-02-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-02-21 Dėl projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinį „Prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinančių projektų partnerių atrankos Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-03-01 Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-03-06 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-03-06 Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo, esančio adresu  S. Jaugelio Telegos  17, Kėdainių m. balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo

2023-03-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo  Nr. TS-276 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo

2023-03-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano tvirtinimo

2023-03-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2023-03-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo

2023-03-23 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo

2023-03-27 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AD-1-364 „Dėl vaizdo asmens duomenų tvarkymo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje ir Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose erdvėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2023-05-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-05-11 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2023-05-11 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo

2023-05-11 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2023-05-11 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-05-12 Dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-05-12 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-05-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo

2023-05-12 Dėl Kėdainių krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo

2023-05-15 Dėl laidojimo ir kapinių lankymo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-05-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-05-15 Dėl Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie Kėdainių r. Akademijos gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kėdainių r. Akademijos gimnazijos nuostatų patvirtinimo

2023-05-14 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo

2023-06-01 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo

2023-06-02 Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Kėdainių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

2023-06-06 Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo

2023-06-07 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-06-09 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-230 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-06-12 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo

2023-06-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2023-06-12  Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-06-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-247 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-06-30  Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo, esančio adresu  J. Basanavičiaus g. 148b Kėdainių m. balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo

2023-07-03  Dėl biudžeto lėšų skyrimo savivaldybės ir socialiniams būstams remontuoti panaudojimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

2023-08-24 Dėl nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-08-25 Dėl Metų socialinio darbuotojo apdovanojimo skyrimo tvarkos aprašo ir atrankos komisijos tvirtinimo

2023-08-28 Dėl socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos Kėdainių rajono savivaldybėje konkurso organizavimo tvarkos aprašas

2023-08-28 Dėl socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos Kėdainių rajono savivaldybėje komisijos darbo reglamentas

2023-08-30  Dėl vidutinių kietojo kuro ar kitokio kuro kainos, taikomų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti, kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo

2023-09-07 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos sumontuotų keltuvų (liftų) išmontavimo ir keltuvo (lifto), mobilaus keltuvo ar laiptų kopiklio išdavimo asmenims su negalia tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-09-07  Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-09-12  Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-56 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės švietimo, socialinių ir kultūros įstaigų darbuotojų važiavimo dirbti išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-09-14 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

2023-09-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-186 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo                          

2023-09-14 Dėl transporto ir judumo paslaugų teikimo ir mokėjimo už  suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo    

2023-09-14 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo

2023-09-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo NR. AD-1-1222 „Dėl viešųjų sporto renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-09-18 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

 2023-09-20 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

2023-10-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  švietimo, socialinių, kultūros ir sporto įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-10-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 2023-10-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų tvirtinimo

 2023-10-16 Dėl Akademijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo pakeitimo

2023-10-16 Dėl Josvainių kultūros centro nuostatų patvirtinimo

2023-10-16 Dėl Kėdainių kultūros centro nuostatų patvirtinimo

2023-10-16 Dėl Krakių  kultūros centro nuostatų patvirtinimo

2023-10-16 Dėl Šėtos  kultūros centro nuostatų patvirtinimo

2023-10-16 Dėl Truskavos  kultūros centro nuostatų patvirtinimo

2023-10-16 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

2023-10-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2023-10-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo

2023-10-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-10-18 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano tvirtinimo

2023-10-20 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-11-14 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2023-11-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

2023-12-01 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo

2023-12-07 Dėl asmenų/šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpinti), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us) pritraukimo ir paieškos plano Kėdainių rajono savivaldybėje patvirtinimo

2023-12-08 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo

2023-12-08 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

2023-12-08 Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2023-12-08 Dėl Kėdainių krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2023-12-11 Dėl sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono savivaldybės miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

2023-12-11 Dėl sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono savivaldybės miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

2023-12-11 Dėl sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono savivaldybės miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

2023-12-11 Dėl sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono savivaldybės miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

2023-12-11 Dėl sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono savivaldybės miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

2023-12-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-12-12 Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo

2023-12-12 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo

2023-12-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo

2023-12-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2023-12-13 Dėl Kėdainių rajono  savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo

2023-12-14 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų  paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-12-21 Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2022 metai

2022-06-07 Dėl Kėdainių r. Josvainių gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2022-06-09 Dėl Kėdainių r. Josvainių gimnazijos struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

2022-06-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės apdovanojimų teikimo už aukšto meistriškumo   sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-06-15 Dėl  Kėdainių  r. Truskavos pagrindinės mokyklos  reorganizavimo, prijungiant prie Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, reorganizavimo sąlygų  aprašo patvirtinimo ir Kėdainių  r. Šėtos  gimnazijos nuostatų patvirtinimo

2022-06-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2022-06-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-5 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, kuriose maistą ruošia įstaigų darbuotojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

2022-06-16  Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-247 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-06-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo

2022-06-17 Dėl valstybinės žemės  nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams

2022-06-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo  

2022-06-17 Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

2022-06-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2022-07-26 Dėl asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos aprašo patvirtinimo  

2022-08-04 Dėl mokinių maitinimui vienai dienai vienam mokiniui skiriamų lėšų dydžio nustatymo

2022-08-08 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo NR. TS-187 „Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams" pakeitimo

2022-08-08 Dėl UAB „Kėdainių vandenys“  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ir kitų paslaugų bazinių kainų nustatymo  

2022-08-29 Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio vienai dienai vienam mokiniui viešosiose įstaigose nustatymo  

2022-09-09 Dėl 2021 m. liepos 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-165 „Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo ir pakeitimo

2022-09-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo

2022-09-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-114  „Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo 

2022-09-12 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo   

2022-09-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos  objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

2022-09-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

2022-09-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo“ pakeitimo  

2022-09-13  Dėl nemokamo senatvės pensijos amžiaus ir neįgalių keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusų maršrutais Kėdainių rajono savivaldybėje  

2022-09-13 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  Krakių seniūnijos traktorių nuomos kainos nustatymo  

2022-09-16 Dėl pirties paslaugos kainos kompensavimo

2022-09-20 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo

2022-09-20 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

2022-09-20 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo 

2022-10-12 Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo

2022-10-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2022-10-12 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimO Nr. TS-236 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2022-10-13 Dėl integralios pagalbos teikimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo

2022-10-14 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d.  sprendimo Nr. TS-165 „Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

2022-10-14 Dėl vidutinės kietojo kuro ar kitokio kuro kainos, taikomos apskaičiuojant kuro būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti išlaidų kompensacijas Kėdainių rajono savivaldybėje, patvirtinimo

2022-10-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo 

2022-10-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

2022-10-19 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo

2022-10-19 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

2022-10-20 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo tvirtinimo

2022-10-20 Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-11-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-343 „Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2022-11-10 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2022-11-10 Dėl pritarimo investicijų projekto „Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ (Pavasario g. 8, Kėdainiai) pastato energinio  efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui

2022-11-10 Dėl pritarimo investicijų projekto „Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (Josvainių g. 53, Kėdainiai) pastato energinio efektyvumo didinimas“  įgyvendinimui

2022-11-14 Dėl Viešosios įstaigos „Sporto perspektyvos“ atleidimo nuo nuomos mokesčio

2022-11-14 Dėl Kėdainių futbolo klubo „Futbolas visiems“ atleidimo nuo nuomos mokesčio

2022-11-14 Dėl  futbolo klubo „Autara“ atleidimo  nuo nuomos mokesčio

2022-11-14 Dėl Kėdainių „Nevėžio“ veteranų futbolo klubo atleidimo  nuo nuomos mokesčio

2022-11-15 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo 

2022-11-17 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-274 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-11-28 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo  Nr. TS-276 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo

2022-11-28 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 

2022-11-30 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021–2030 metams patvirtinimo

2022-12-02 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo 

2022-12-02 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl rašytinių leidimų laidoti Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose kapinėse išdavimo tvarkos aprašo, laidojimo ir kapinių lankymo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose kapinėse tvarkos aprašo, tolesnio laidojimo Kėdainių rajono savivaldybėje esančiose pripažintose neprižiūrimose kapavietėse tvarkos ir sąlygų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 

2022-12-05 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo