J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio subjektų priežiūrą Kėdainių rajone vykdo savivaldybės administracija ir VšĮ Kėdainių turizmo ir informacijos centras.
Savivaldybės administracijos skyriai ir valstybės tarnautojai ūkio subjektų priežiūrą atlieka pagal skyriaus nuostatuose ir pareigybės aprašymuose priskirtas funkcijas. Jų vykdoma veikla, teikiamos paslaugos, leidimų/licencijų/pažymėjimų išdavimo tvarka yra vieša ir visa informacija yra skelbiama Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt.
Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistas - kalbos tvarkytojas, įgyvendindamas valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją, kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus.
Savivaldybės administracijos vyr. specialistas (civilinei ir priešgaisrinei saugai) koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų, įstaigų ir organizacijų, civilinės saugos tarnybų  pasirengimą ekstremalioms situacijoms; derina ūkio subjektų, įstaigų ir organizacijų ekstremalių situacijų valdymo planus, užtikrindamas planingą civilinės saugos vystymą; renka iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti, atnaujinant civilinės saugos parengties plano išteklių žinyną; kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų civilinės saugos klausimais reikalavimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, atlikdamas patikrinimus, organizuodamas pratybas; teikia informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti, savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti parengtį ekstremalioms situacijoms; kontroliuoja rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos stovį, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą, teikdamas pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui.
Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus valstybės tarnautojai organizuoja visuomeninio keleivinio kelių transporto vežimo paslaugas; koordinuoja ir kontroliuoja rajono keleivinio kelių transporto darbą; formuoja maršrutinį tinklą, pritaikymą jį moksleivių vežimui, kintamiems keleivių srautams ir kitoms sąlygoms; administruoja žemės nuomos mokestį.
Savivaldybės administracijos Architektūros  ir  urbanistikos  skyriaus valstybės tarnautojai pagal kompetenciją atlieka savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę; vykdo savivaldybei priskirtas valstybės saugomų objektų apsaugos funkcijas; nustato žemės sklypų planų rengimo reikalavimus; konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus; išduoda statybą leidžiančius dokumentus (leidimus) statiniui statyti arba griauti, vykdo statinių naudojimo priežiūrą, kaip numatyta Statybos įstatyme.
Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojai atlieka nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą; tikrina ir vertina, ar subjektų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus ir subjekto vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus.
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus valstybės tarnautojai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu ir norėdamas užtikrinti sveiką Kėdainių rajono aplinką, reguliuoja gamtos išteklių bei kitų, turinčių įtaką aplinkai, objektų naudojimą; įgyvendinta savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, aplinkosaugos, kaimo plėtros  srityse; teikia informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti; administruoja pieno gamybos kvotas, pieno gamybos kvotų aukcionus, paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą; administruoja tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenis ir kitus plotus;  administruoja  tiesiogines  išmokas už karves žindenes ir telyčias,  ėriavedes, paskerstus galvijus; tvarko Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą.
Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus atsakingas valstybės tarnautojas ūkio subjektams teikia informaciją apie šilumos tiekimo licencijų išdavimą; dalyvauja ruošiant dokumentus šilumos tiekimo licencijų išdavimui; registruoja licencijas; kontroliuoja licencijuojamą veiklą; nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, kad tinkamai būtų įgyvendintos Šilumos ūkio įstatymo nuostatos; kontroliuoja sutarčių, sudarytų su šilumos paslaugas teikiančiomis organizacijomis vykdymą, kad užtikrintas kokybiškas centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimas rajono vartotojams; konsultuoja ir teikia kitą pagalbą centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimais.
Ūkio subjektų priežiūrą atlieka ir seniūnijos. Tai struktūriniai savivaldybės administracijos padaliniai, veikiantys tam tikroje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos dalyje ir toje priskirtoje teritorijoje įgyvendinanti jai  pavestas viešojo administravimo funkcijas. Seniūnijos, neviršydamos savo įgaliojimų, jei priskirtoje teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą; pagal kompetenciją yra įgaliotos surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas; pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka išduoda ūkio subjektams leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose; prižiūri prekybą viešosiose vietose.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija yra sertifikuota įstaiga ir, vykdydama viešąjį administravimą, organizuodama ir užtikrindama viešųjų paslaugų teikimą, vadovaujasi kokybės vadybos standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimais ir rekomendacijomis bei nuolat tobulina teikiamų paslaugų kokybę. Elektroninėje erdvėje interesantai gali reikšti savo nuomonę, teikti siūlymus bei pastabas dėl teisės aktų projektų.
Ūkio subjektų konsultavimą atlieka VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras. Viešoji įstaiga teikia konsultacijas verslo pradžios, įmonės steigimo, planavimo, įmonės valdymo, buhalterinės apskaitos, darbo teisės, verslo finansavimo ir kitais klausimais; veda mokymus, seminarus norintiems pradėti bei plėtoti verslą; padeda verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus; savo internetiniame puslapyje www.kedainiutvic.lt  talpina naujausią informaciją verslui aktualiais klausimais: įstatymų pakeitimus, mokesčių naujoves, rinkos tyrimų duomenis, finansavimo galimybes, ES struktūrinių fondų paramą ir kitą verslui aktualią informaciją.