J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Sportas

Vedėjo pavaduotojas 
Tel. (8 347) 50 669

Vyr. specialistė Inga Mickevičiūtė
Tel. (8 347) 50 669, el.p. sportas@kedainiai.lt

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius kūno kultūros ir sporto srityje, atlieka šias funkcijas:
- analizuoja kūno kultūros ir sporto būklę, teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias kūno kultūros ir sporto įstaigas, vykdomas kūno kultūros ir sporto programas;
- teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kūno kultūros ir sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo;
- rengia savivaldybės ilgalaikius kūno kultūros ir sporto plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto kūno kultūros ir sporto dalį, kūno kultūros ir sporto savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
- įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
- organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kūno kultūros ir sporto politikos plėtrą bei veiklą, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
- įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo priemones, numatytas savivaldybės tarybos patvirtintuose strateginės plėtros ir veiklos planuose;
- bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kūno kultūros ir sporto veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
- inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės tarptautinio kūno kultūros ir sporto bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi kūno kultūros ir sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
- skatina ir sudaro sąlygas geriausiems rajono savivaldybės sportininkams, komandoms pasiruošti ir dalyvauti regioninėse, respublikinėse, tarptautinėse varžybose, sporto festivaliuose ir kituose sportiniuose renginiuose;
- organizuoja sporto – mokomąsias stovyklas, tvirtina savivaldybės sporto šakų rinktines;
- organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą kūno kultūros ir sporto darbuotojams;
- kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kūno kultūros ir sporto klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitoms institucijoms apie kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
- vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai, dalyvauja visuomenės sveikatinimo veikloje;
- inicijuoja ir organizuoja sporto varžybas ir kitus sporto renginius vaikams ir suaugusiesiems;
- vykdo kitas steigėjo numatytas kūno kultūros ir sporto politikos administravimo ir įgyvendinimo funkcijas;
- skatina sporto klubų, organizacijų, pavienių asmenų dalyvavimą olimpiniuose, parolimpiniuose judėjimuose;
- bendradarbiauja su kitų miestų, rajonų sporto organizacijomis, šalies ir tarptautinėmis sporto šakų federacijomis;
- pagal kompetenciją atstovauja steigėjui kitose institucijose.

Kėdainių sporto centras

Parko g. 4, Vilainių seniūnija, Kėdainių r.
ksm@kedainiai.lt

Kėdainių sporto centro 2023 m. veiklos planas
Kėdainių sporto centro 2022 m. veiklos planas  Plano ataskaita
Kėdainių sporto centro 2021 m. veiklos planas  Plano ataskaita

Direktorius Tomas Pakštys
Tel. / faks. (8 347) 33 100, J. Basanavičiaus g. 1A, Kėdainių arena

Kėdainių sporto centro direktoriaus 2023 m. užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai
Kėdainių sporto centro direktoriaus 2022 m. užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai
Kėdainių sporto centro direktoriaus 2021 m. užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai