J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos reglamentas

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. TS-145

KĖDAINIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – reglamentas) nustatyta savivaldybės tarybos (toliau – taryba) veiklos tvarka ir formos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos (Žin., 1992, Nr. 33-1014) laiduotą savivaldos teisę, bei bendravimo su gyventojais formos ir būdai.
 2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

II SKYRIUS. TARYBOS NARIAI

 1. Kiekvienas savivaldybės tarybos narys atstovauja visai savivaldybės bendruomenei. Visi savivaldybės tarybos nariai yra lygūs. Tarybą sudaro 25 tarybos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Pagal partijų ar jų koalicijų rinkimų sąrašus (toliau – rinkimų sąrašai) išrinkti tarybos nariai gali jungtis į savivaldybės tarybos narių frakcijas (toliau – frakcija) partijos politikai vykdyti. Frakciją gali sudaryti pagal vieną rinkimų sąrašą išrinkti tarybos nariai, pagal kelis rinkimų sąrašus išrinkti tarybos nariai arba dalis pagal vieną rinkimų sąrašą išrinktų tarybos narių.

Frakcija gali būti įkurta, jeigu pareiškimą dėl jos įkūrimo pasirašo ne mažiau kaip 2 tarybos nariai ir tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu tarybos posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

4¹. Frakcija turi teisę į savo posėdžius pakviesti merą, vicemerą, savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus, savivaldybės kontrolierių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus arba atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Kiekvienas tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai. Savivaldybės tarybos nariai, nesusivieniję į savivaldybės tarybos narių frakcijas, vadinami savivaldybės tarybos narių grupe.

III SKYRIUS. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

I SKIRSNIS. PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS

 1. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai.
 2. Pirmąjį naujai išrinktos tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus ir joje nustatytą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Jeigu Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas per nustatytą terminą naujai išrinktos tarybos posėdžio nesušaukia, savivaldybės tarybos posėdį ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas šaukia Vyriausioji rinkimų komisija. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja Vyriausiosios rinkimų komisijos paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Patalpas tarybos posėdžiui parengia savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems tarybos posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso bei įrašų aparatūra, jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, turi būti parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui, gali būti pasirūpinta transliacija per vietinį transliuotoją). Savivaldybės administracija yra atsakinga už tinkamą pasirengimą pirmajam naujai išrinktos tarybos posėdžiui.
 2. Pirmajam tarybos posėdžiui ir kitiems posėdžiams, iki prisiekia išrinkti tarybos nariai ir meras, pirmininkauja šio reglamento 7 ir 8 punktuose nustatyti asmenys. Prisiekus tarybos nariams ir merui, toliau posėdžiui pirmininkauja meras.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Pirmąjį tarybos posėdį pradeda posėdžio pirmininkas. Jis skelbia naujai išrinktų tarybos narių registraciją. Tarybos posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, posėdžio pirmininkas paskelbia kito tarybos posėdžio datą. Kitas tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po neįvykusio tarybos posėdžio.
 2. Pirmajame išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdyje:

1) prisiekia tarybos nariai;

2) prisiekia meras;

3) gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantys savivaldybės institucijų ir Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, komisijų veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Posėdžio pirmininkas, pradedant posėdį paskelbia, kad baigėsi ankstesnės kadencijos tarybos narių įgaliojimai.
 2. Jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, pirmajam posėdžiui išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus į tarybą laimėjusi partija ar jų koalicija gali deleguoti tarybos narį. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka komisijos pirmininką.
 3. Jeigu pirmajame Savivaldybės tarybos posėdyje meras neprisiekia, Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Pirmajame išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdyje posėdžio pirmininkui gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos narių vienijimosi į Savivaldybės tarybos narių frakcijas ir (ar) grupes, dėl Savivaldybės tarybos daugumos ir Savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti sudaryti Savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos šiame įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

Skirsnio pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

II SKIRSNIS.

TARYBOS OPOZICIJOS LYDERIS

 1. Tarybos opozicijos lyderis – daugiau nei pusės tarybos narių, priklausančių tarybos opozicijai, tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruotas tarybos opozicijai atstovaujantis tarybos narys. Jis atlieka Vietos savivaldos įstatymu ir šio reglamento jam pavestas funkcijas, turi nustatytas teises.
 2. Opozicijos lyderio funkcijos:

19.1. atstovauti tarybos opozicijai tarybos posėdžių, komitetų ir komisijų posėdžių metu;

19.2. atstovauti tarybos opozicijai susitikimuose su nuolatiniais rajono gyventojais metu;

19.3. atstovauti tarybos opozicijai ir kitais atvejais ir tokia apimtimi, kai opozicijos lyderis yra tarybos opozicijos įgaliotas tą daryti.

 1. Opozicijos lyderio teisės:

20.1. Pateikti tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriui reglamento nustatyta tvarka.

20.2. Siūlyti tarybos posėdžio metu tvirtinant posėdžio darbotvarkę tarybos sprendimu papildyti ar pakeisti parengtą tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, jeigu dėl siūlomų papildomai įtraukti klausimų sprendimų projektai yra įregistruoti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios, išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytas išimtis.

20.3. Tarybos posėdžio metu pirmam užduoti klausimus pranešėjams ir pirmam pasisakyti kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu.

20.4. Tarybos mažumos valandos metu pirmam užduoti iki dviejų klausimų.

20.5. Siūlyti savivaldybės tarybos kolegijai svarstyti tarybos mažumos valandos ir tarybos mažumos darbotvarkės svarstymo datas.

20.6. Teikti siūlymus tarybai ir merui įtraukti tarybos narius, valstybės tarnautojus, ekspertus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus, kitus savivaldybės bendruomenės narius į komisijų ir darbo grupių sudėtį.

20.7. Teikti siūlymus tarybai išklausyti savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų atstovus.

20.8. Teikti merui pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto.

 1. Opozicijos lyderis privalo būti Savivaldybės kolegijos narys.
 2. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš Savivaldybės tarybos posėdžių pabaigoje yra organizuojama Savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu Savivaldybės tarybos mažumos atstovai turi teisę užduoti klausimų merui, vicemerui, administracijos direktoriui, komitetų, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus. Pirmiausia teisę užduoti iki dviejų klausimų turi opozicijos lyderis, po to – kiti Savivaldybės tarybos mažumos atstovai.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

III SKIRSNIS. KITI TARYBOS POSĖDŽIAI

 1. Eiliniai tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kartą per mėnesį (bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius) paskutinį mėnesio penktadienį 9 val. Prireikus gali būti kviečiami ir neeiliniai tarybos posėdžiai. Posėdžius šaukia meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys privalo sušaukti tarybos posėdį, jeigu ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių to reikalauja raštu, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Raštišką reikalavimą pasirašo visi tarybos nariai, inicijuojantys tarybos posėdžio sušaukimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Jeigu per nustatytą laiką meras ar laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) reglamento 27 punkte nustatyta tvarka praneša apie šaukiamo tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei tarybos posėdžio pradžios valanda), svarstyti parengtus ir reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys turi užtikrinti, kad Savivaldybės administracija apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos paskelbs Kėdainių savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje. Tarybos nariams apie tarybos posėdžio laiką papildomai pranešama elektroniniu paštu arba nusiuntus trumpąją žinutę į mobilųjį telefoną, kurio adresą arba numerį tarybos narys yra raštu nurodęs merui arba tarybos sekretoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje registruojami tarybos nariai ir kiti į posėdį pakviesti asmenys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.
 2. Jeigu tarybos narys negali atvykti į tarybos posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša merui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos, nurodydamas priežastį. Jeigu likus 2 darbo dienoms iki tarybos posėdžio dienos iš tarybos narių raštiškų ar kitais būdais gautų pranešimų merui, paaiškėja, kad tarybos posėdyje nedalyvaus tarybos narių dauguma, meras, paskiria kitą tarybos posėdžio datą ir apie tai reglamento 27 punkte nustatyta tvarka praneša tarybos nariams bei paskelbia per vietinius transliuotojus ir Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Į tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojai, su svarstomu klausimu susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnaitis, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnai ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti asmenys.

Apie tarybos posėdžius raštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas, elektroniniu paštu pateikiant jam visą preliminarią tarybos posėdžio medžiagą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748

 1. Tarybos posėdžiai yra atviri, paprastai vyksta J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose.

31.1. Kai yra techninės galimybės, savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiai transliuojami tiesioginiu laiku internetiniu ryšiu, internetinis transliavimo adresas nurodomas savivaldybės interneto svetainėje iki posėdžio likus ne mažiau kaip 5 minutėms. Savivaldybės tarybos posėdis pradedamas transliuoti ir įrašinėti likus 5 min. iki posėdžio pradžios ir baigiamas jam pasibaigus. Posėdžių pertraukos nėra tiesiogiai transliuojamos ir įrašinėjamos.

31.2. Savivaldybės tarybos posėdžių įrašai viešinami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio. Kai dėl techninių trukdžių ar savivaldybės tarybos posėdžiams vykstant ne nuolatinėje savivaldybės tarybos posėdžių vietoje, negalima užtikrinti jų tiesioginio transliavimo, daromas posėdžio garso ir vaizdo įrašas. Savivaldybės tarybos posėdžio metu daromas jo garso ir (ar) vaizdo įrašas, išskyrus Įstatyme nurodytus atvejus, kai įrašai nedaromi. Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir teisės aktų nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose bei skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Už garso ir (ar) vaizdo įrašo saugojimą atsako administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Jei svarstomas klausimas yra susijęs su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi, taryba nusprendžia, ar jį nagrinėti uždarame tarybos posėdyje.
 2. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Tarybos posėdžio pirmininkas:

34.1. skelbia tarybos posėdžio pradžią ir pabaigą. Kas 1 val. 30 min. posėdžio pirmininkas paprastai skelbia 15 min. pertrauką. Esant reikalui, posėdžio pirmininkas gali paskelbti tarybos posėdžio reglamente nenumatytą tarybos posėdžio pertrauką;

34.2. tikrina, ar tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma;

34.3. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi tarybos patvirtinto reglamento reikalavimų;

34.4. suteikia žodį tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojams, komitetų ir komisijų pirmininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui ir, jeigu taryba neprieštarauja, kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai.

34.5.  Jeigu savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžia užduoti klusimus pranešėjams ir kalbėti reglamento nustatyta tvarka. 

34.6. stebi kalbų trukmę, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antro įspėjimo gali jo kalbą nutraukti;

34.7. jeigu tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti kalbėtojo pasisakymo laiką;

34.8. jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antro įspėjimo gali jo kalbą nutraukti;

34.9. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pagal balsų skaičiavimo komisijos ar elektroninės sistemos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;

34.10. pareiškia tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko tarybos patvirtinto reglamento arba triukšmauja salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui, teikia pasiūlymus tarybai dėl įspėjimo tarybos nariui įrašymo į tarybos posėdžio protokolą ar tarybos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;

34.11. priima sprendimą pašalinti iš tarybos posėdžių salės asmenis, jeigu šie trukdo tarybos posėdžiui.

 1. Tarybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys kviestieji asmenys turi teisę kalbėti kita kalba, jeigu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos apie tai praneša merui, mero pavaduotojui ar įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui, kuris turi pasirūpinti vertimu.
 2. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu steigiamos mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės.
 3. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Jis gali sekretoriauti komitetų posėdžiuose, būti atsakingas už tarybos posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų saugojimą. Savivaldybės administracijos direktorius mero nurodymu gali skirti tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose papildomai sekretoriauti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį.
 4. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, meras arba kitas tarybos posėdžio pirmininkas skelbia tarybos posėdį pradėtą.
 5. Iš tarybos narių sudaroma 3 narių balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka balsų skaičiavimo komisijos pirmininką. Komisija dirba 3 mėnesius. Jeigu tarybos posėdyje svarstomi komisijos nario pateikti klausimai, su juo arba jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai bei finansiniai klausimai arba jei jo dalyvavimas balsų skaičiavimo komisijoje gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, komisijos narys turi apie tai pranešti tarybai prieš klausimų svarstymą, kad vietoje jo būtų laikinai paskirtas kitas komisijos narys. Jei įrengta ir veikia elektroninė balsų skaičiavimo įranga, balsuojama ir balsai skaičiuojami elektroniniu būdu.
 6. Savivaldybės tarybos posėdžio metu tvirtinant posėdžio darbotvarkę parengtas savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas gali būti papildytas ar pakeistas tarybos sprendimu, komiteto, komisijos, frakcijos, grupės, mišrios grupės, Savivaldybės kolegijos, opozicijos lyderio ar 1/3 tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių siūlymu, jei dėl siūlomų papildomai įtraukti klausimų tarybos sprendimų projektai yra įregistruoti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki tarybos posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su vicemero (-ų), Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams,  susijusiems su nepasitikėjimo vicemeru, Savivaldybės  administracijos direktoriumi, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos pirmininku pareiškimu. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras teikia tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-288, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00074

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Į patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato (iki 10 minučių, esant reikalui taryba gali pristatymo laiką pratęsti) klausimo rengėjas arba kitas asmuo (toliau – pranešėjas). Tai gali būti savivaldybės administracijos direktorius arba kitas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu tarybos sprendimo projektą svarstomu klausimu rengė savivaldybės administracija, komiteto pirmininkas arba komiteto atstovas, komisijos pirmininkas ar komisijos atstovas, savivaldybės kontrolierius ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovas, frakcijos, tarybos narių grupės atstovas arba bet kuris tarybos narys.
 2. Vėliau pranešėjas atsako į tarybos narių klausimus. Vienas tarybos narys dėl vieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus. Opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimų ir pasisakyti tarybos posėdyje svarstomais klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Pagrindiniam pranešėjui atsakius į tarybos narių klausimus, žodis suteikiamas (iki 5 minučių) papildomam pranešėjui, jei toks yra numatytas tarybos posėdžio darbotvarkėje. Jis taip pat atsako į tarybos narių klausimus (iki 7 minučių).
 2. Pranešėjams atsakius į tarybos narių klausimus, išvadą dėl pateikto tarybos sprendimo projekto gali pateikti (iki 5 minučių) kuruojamos srities komiteto pirmininkas arba kai jo nėra, kitas komiteto narys.
 3. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti (iki 3 minučių) tarybos nariai. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos vardu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) jos įgaliotas atstovas. Diskusijoje svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Tarybos posėdžio pirmininkas, tarybai sutikus, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik tarybos posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.
 4. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos valstybės tarnautojas, kuris, jei yra pagrindas, gali pranešti tarybos nariams, kad svarstomas tarybos sprendimo projektas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų.
 5. Teisė paklausti ir /ar pasisakyti privalo būti suteikta šio reglamento nustatyta tvarka visiems tarybos nariams, kurie buvo pasiruošę kalbėti. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais pateikia raštu tarybos posėdžio pirmininkui. Šios pastabos ir pasiūlymai pridedami prie tarybos posėdžio protokolo.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).
 2. Baigus diskusijas, dėl kiekvieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia tarybos posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos, taip pat negalima daryti jokio poveikio savivaldybės tarybos nario apsisprendimui dėl balsavimo. Pasibaigus balsavimui, savivaldybės tarybos narys gali svarstytu klausimu išsakyti repliką (1 kartą iki 1 minutės).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Tarybos sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos). Galutiniam tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma komisija ir tarybos posėdžio pirmininko teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato tarybai sprendimo projektą.
 2. Tarybos sprendimai priimami atviru, slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik tarybos posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.
 3. Atvirai balsuojama rankos pakėlimu arba naudojama atviro balsavimo elektroninė sistema. Pastaruoju atveju balsavusių tarybos narių pavardės ir balsavimo rezultatai gali būti parodomi ekrane, jei to pageidauja frakcija arba ne mažiau kaip 3 tarybos nariai.
 4. Slaptai balsuojama Vietos savivaldos įstatyme ir tarybos patvirtintame reglamente nustatytais atvejais. Šiuo būdu paprastai balsuojama naudojant tarybos patvirtintos specialios formos balsavimo biuletenius arba naudojant slapto balsavimo elektroninę sistemą. Balsavimo biuletenius parengia mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (jiems nesant – savivaldybės administracija), o tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir vieta slaptam balsavimui.
 5. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.
 6. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio, neužpildyti ar neantspauduoti balsavimo biuleteniai, taip pat balsavimo biuleteniai, kuriuose papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų asmenų skaičių arba paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys.
 7. Visais atvejais balsavimo biuletenis turi turėti antraštę, aiškiai nurodančią, dėl ko balsuojama.
 8. Balsuojant rankos pakėlimu ar balsavimo biuleteniais, balsus skaičiuoja tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija.
 9. Jei nagrinėtu klausimu tarybos posėdyje buvo balsuojama, bet tarybos sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.
 10. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Antruoju atveju vienas tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį. Kai balsuojama balsavimo biuleteniais, kiti teiginiai išbraukiami. Jeigu iš dviejų pateiktų teiginių vienas surenka dalyvaujančių Tarybos narių balsų daugumą, jis yra priimamas. Jeigu pateikti daugiau kaip du, posėdžio pirmininkas turi juos pagal panašią prasmę sugrupuoti taip, kad per keletą balsavimų po vieną ar kelis teiginius būtų išspręsti visi. Daugiausia balsų gavęs teiginys, jeigu yra surinkta reikiama balsų dauguma, yra priimtas, priešingu atveju jis pateikiamas papildomai balsuoti dėl sprendimo patvirtinimo. Balsų dauguma atrinktas pasiūlymas teikiamas tvirtinti Tarybai kartu su sprendimo projektu.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilės tvarką.
 2. Tarybos sprendimai priimami tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-235, 2012-06-29, paskelbta TAR 2012-06-29, i. k. 2012-01593

Nr. TS-280, 2012-09-28, paskelbta TAR 2012-09-28, i. k. 2012-02105

Nr. TS-280, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19079

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Tarybos posėdžio metu galima keisti tarybos posėdžio darbotvarkę, jei už tai balsuoja tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS KOLEGIJA

 1. Tarybos įgaliojimų laikui iš mero, vicemerų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, tarybos komitetų pirmininkų, Etikos komisijos pirmininko, Antikorupcijos komisijos pirmininko ir opozicijos lyderio tarybos sprendimu sudaroma Savivaldybės kolegija (toliau – Kolegija).
 2. Kolegija yra tarybos patariamasis organas, kurio posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra, – vicemeras ar Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys. Kolegijos posėdžiai yra protokoluojami. Kolegijos posėdį protokoluoja tarybos posėdžių sekretorius. Kolegijos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas, Kolegijos posėdžiai transliuojami tiesioginiu laiku internetiniu ryšiu, internetinis transliavimo adresas nurodomas savivaldybės interneto svetainėje. Kolegijos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu ar mišriu būdu.
 3. Kolegija paprastai, be Vietos savivaldos įstatyme išvardytų veiklos sričių, svarsto ir teikia pasiūlymus tarybai:

65.1. dėl to, kuriame tarybos posėdyje bus organizuojama tarybos mažumos valanda;

65.2. dėl to, kuriame tarybos posėdyje bus svarstoma tarybos mažumos darbotvarkė.

 1. Kolegijos posėdžius šaukia meras. Jis sudaro Kolegijos posėdžio darbotvarkę ir projektą ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki posėdžio dienos tarybos posėdžio sekretorius elektroniniu paštu siunčia Kolegijos nariams, kviestiesiems asmenims ir paskelbia Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
 2. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Kolegijos narių. Kolegijos svarstomais klausimais sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Kolegijos narių balsų dauguma.
 3. Kolegijos posėdyje dalyvauti ir informaciją Kolegijos svarstomais klausimais Kolegijos nariams gali teikti Savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovai ar kiti darbuotojai; Savivaldybės valdomų įmonių vadovai ar kiti darbuotojai; savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybės įstaigų, įmonių ar organizacijų ar jų padalinių vadovai ar kiti darbuotojai; savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų vadovai ar jų atstovai; tarybos nariai; seniūnaičiai; kiti asmenys – jų sutikimu.
 4. Kiekvieno Kolegijos posėdžio pradžioje tarybos posėdžių sekretorius registruoja posėdyje dalyvaujančius Kolegijos narius ir kviestinius asmenis. Jeigu Kolegijos narys negali atvykti į Kolegijos posėdį, apie tai jis turi pranešti tarybos posėdžio sekretoriui iki Kolegijos posėdžio dienos, nurodydamas pateisinamą priežastį.
 5. Kolegijos posėdžio pirmininkas:

70.1. skelbia Kolegijos posėdžio pradžią, teikia tvirtinti  darbotvarkę;

70.2. vadovauja klausimų svarstymo eigai;

70.3. suteikia žodį darbotvarkės klausimus Kolegijai svarstyti pristatantiems asmenims ir, jeigu Kolegija neprieštarauja, kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims;

70.4. remdamasis svarstymų ir pasisakymų rezultatais, formuluoja klausimus balsavimui, Kolegijos posėdžio metu Kolegijos nario išreikštą nusišalinimą nuo svarstomo klausimo teikia svarstyti ir priimti Kolegijai;

70.5. pareiškia Kolegijos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko tvarkos, triukšmauja ar kitaip trukdo Kolegijos darbui, gali teikti pasiūlymus dėl įspėjimo Kolegijos nariui įrašymo į Kolegijos posėdžio protokolą ar Kolegijos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;

70.6. pareiškia pastabas asmenims (ne Kolegijos nariams), dalyvaujantiems Kolegijos posėdyje, jeigu jie trukdo Kolegijos darbui, priima sprendimą pašalinti iš Kolegijos posėdžio.

 1. Į patvirtintą Kolegijos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus Kolegijos posėdyje pristato klausimo rengėjas arba kitas Kolegijos darbotvarkėje numatytas asmuo. Opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimus pranešėjui ir pasisakyti kiekvienu Kolegijos posėdžio darbotvarkės klausimu.
 2. Baigus pasisakymus dėl kiekvieno svarstomo Kolegijos posėdžio darbotvarkės klausimo, Kolegijos nariai balsavimu priima Kolegijos sprendimą. Balsavimo metu Kolegijos nariams neleidžiama replikuoti ir pasisakyti dėl savo ar kitų Kolegijos narių balsavimo motyvų.
 3. Kolegijos sprendimai gali būti tokie:

73.1. pritarti Kolegijos sprendimo projektui;

73.2. nepritarti Kolegijos sprendimo projektui.

 1. Balsavimo rezultatai, kiekvieno balsavusio ir nebalsavusio Kolegijos nario pavardė fiksuojami Kolegijos posėdžio protokole.
 2. Kolegijos posėdyje gali būti pateikiama informacija. Informacijos pateikimo klausimai fiksuojami posėdžio darbotvarkės pabaigoje. Informaciją pateikia informacijos ruošėjas ar kitas darbotvarkėje nurodytas asmuo. Vėliau informacijos pateikėjas atsako į Kolegijos narių klausimus. Kolegijai baigus nagrinėti visus posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, posėdžio pirmininkas skelbia Kolegijos posėdžio pabaigą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

V SKYRIUS. TARYBOS ĮGALIOJIMAI

 1. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai.
 2. Tarybos įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnyje. Mero, komiteto arba Kolegijos siūlymu taryba, priimdama sprendimą tarybos posėdyje, gali pavesti paprastosios Savivaldybės tarybos kompetencijos konkrečius įgaliojimus vykdyti merui.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Komiteto, komisijos ar mero teikimu taryba savo sprendimu deleguoja tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.
 2. Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Pareigybių aprašymai rengiami Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pagal pareigybių aprašymų ruošinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

VI SKYRIUS

MERO VEIKLA, MERO PAVADAVIMAS, LAIKINAS MERO PAREIGŲ ĖJIMAS,  VICEMERŲ SKYRIMO TVARKA

 1. Meras yra Savivaldybės vadovas, turintis Konstitucijoje, Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas. Vykdydamas įgaliojimus, meras leidžia potvarkius, kuriuos rengia Savivaldybės administracijos padaliniai ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Potvarkių projektus, išskyrus tuos kuriuos rengia mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, turi vizuoti Savivaldybės administracijos padalinių, su kuriais susijęs klausimas, vedėjai, teisininkas, Administracijos direktorius.
 2. Atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti meras gali naudoti Mero fondo lėšas. Tarybos sprendimu sudaromas Mero fondas ir merui kas mėnesį skiriama vieno VMDU dydžio suma atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti.
 3. Savo darbo laiką meras tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų. Meras išeina atostogų išleisdamas potvarkį. Potvarkyje nurodomas vicemeras (-ai), pavaduosiantis merą jo atostogų metu. Mero vykimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas mero potvarkiu. Vicemero ar direktoriaus siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas mero potvarkiu, išskyrus 1 darbo dienos komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios įforminamos mero rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.
 4. Meras atstovauja savivaldybės institucijoms pats arba raštu įgalioja atstovauti kitus asmenis savivaldybei teisme, taip pat bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ir užsienio šalių institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis.
 5. Meras gali siūlyti tarybai pavesti Kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių atitikties, finansinį ir veiklos auditą. Dėl tokio siūlymo yra parengiamas tarybos sprendimo projektas, kuris teikiamas ir svarstomas tarybos posėdyje bendra reglamento nustatyta tvarka.

Meras priima Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą tarybos komitetų ir tarybos posėdžiuose. Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas meras priima įrašydamas rezoliuciją.

 1. Meras turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas motyvuotai grąžinti tarybos priimtus teisės aktus tarybai pakartotinai svarstyti:

85.1. Meras raštu išdėsto priimto, bet mero nepasirašyto teisės akto grąžinimo motyvus ir sprendimą su pataisomis teikia tarybai pakartotinai svarstyti.

85.2. Meras, motyvuotai grąžinęs tarybai jos priimtą teisės aktą pakartotinai svarstyti, šaukia tarybos posėdį.

85.3. Grąžinamam tarybos priimtam teisės akto svarstymui, tarybos posėdžio sušaukimui taikomos visos šio reglamento nuostatos.

 1. Savivaldybės administracijos skyrius, organizuojantis dokumentų tvarkymą, priima, registruoja, paskirsto įmonių, įstaigų, organizacijų ir gyventojų raštus ir tą pačią dieną, vėliausiai kitą darbo dieną, perduoda merui, pagal mero rezoliucijas paskirsto vykdytojams. Mero potvarkių ir pavedimų vykdymą kontroliuoja, apibendrintą informaciją merui pateikia Administracijos direktorius.
 2. Mero atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais, kai meras dėl kitų pateisinamų priežasčių negali vykdyti savo pareigų ar mero įgaliojimai sustabdyti teismo nutartimi, mero įgaliojimus ir funkcijas, kaip nustatyta Vietos savivaldos įstatyme, vykdo merą pavaduojantis vicemeras, laikinai tarybos paskirtas tarybos narys ar taryba. Vicemeras (-ai) atlieka Vietos savivaldos įstatyme, pareigybės aprašymuose ir kituose teisės aktuose jiems nustatytas funkcijas.
 3. Meras teikia tarybai vicemero (-ų) kandidatūrą tokia tvarka:

88.1. Meras tarybai teikia kandidatūrą į vicemero pareigas.

88.2. Teikimas įforminamas mero potvarkiu, kuris pridedamas prie atitinkamo tarybos sprendimo projekto ir nurodomas šio projekto preambulėje.

88.3. Tarybos posėdžio metu, svarstant kandidatą į vicemero poziciją, jį pristato meras, vėliau atsako į tarybos narių klausimus.

88.4. Vėliau tarybos nariams prisistato kandidatas į vicemero poziciją ir atsako į tarybos narių klausimus.

88.5. Jeigu taryba du kartus iš eilės nepritaria teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru.

88.6. Jeigu meras, tarybai pirmą kartą nepritarus jo teiktai kandidatūrai, teikė kito asmens kandidatūrą į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu vicemeru paskirti pasirinktinai vieną iš tarybai teiktų kandidatų į vicemero pareigas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

VII SKYRIUS. KOMITETAI

 1. Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios komiteto pirmininkas arba jo pavedimu tarybos sekretorius raštu (el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis) praneša visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims.

Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybėms funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir apie komiteto posėdžio laiką ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais pranešama ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komiteto posėdžio pradžios.

Komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai savivaldybės tarybos narių fiziškai susirenkant į komiteto posėdį, o kitai daliai savivaldybės tarybos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrus būdas). Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio savivaldybės tarybos komiteto posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komiteto posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių, išskyrus:

1) kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-200, 2022-05-27, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11664

2) artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komiteto posėdį.

 1. Taryba nustato komitetų skaičių, pavadinimus ir jų narių skaičių (ne mažiau kaip 3) bei kiekvieno komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, įgaliojimus.
 2. Komitetai sudaromi tik iš tarybos narių tarybos sprendimu.
 3. Komitetų darbe patariamojo balso teise reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti jiems nepriklausantys tarybos nariai, suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas jį nagrinėja uždarame posėdyje. Savivaldybės tarybos komitetai sprendimų projektus, kuriems pagal Vietos savivaldos įstatymą būtina pateikti Savivaldybės administracijos išvadas, svarsto tik gavę šias išvadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748

Nr. TS-251, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21670

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Komitetai gali prašyti seniūnaičių, ekspertų ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pateikti nuomonę komiteto posėdyje svarstomais klausimais.
 2. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos narių frakcijų ar savivaldybės tarybos narių grupių ar jų skaičiaus pasikeitimo. Kontrolės komiteto narys gali būti bet kurio kito komiteto nariu.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją iš Kontrolės komiteto narių (savivaldybės tarybos daugumos) skiria taryba.

Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria savivaldybės taryba iš komiteto narių. Jeigu paskyrus Kontrolės komiteto pirmininką paaiškėja, kad jis neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jis netenka įgaliojimų nesuėjus terminui komiteto narių siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu toks Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Kontrolės komiteto pirmininko ir nedeleguoja kito savivaldybės tarybos nario arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo nesuėjus terminui ir naujo Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo priima savivaldybės taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Kontrolės komiteto kompetenciją nustato taryba tvirtindama komiteto veiklos nuostatus, remdamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi. Kontrolės komitetas dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje, pirmajame tarybos posėdyje, už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-144, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11617

 1. Kontrolės komitetas svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą,  kurį iki einamųjų metų spalio 1 d. savivaldybės kontrolierius pateikia Kontrolės komitetui. Kontrolės komitetas per 10 darbo dienų teikia pasiūlymus savivaldybės kontrolieriui dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto papildymo ir pakeitimo. Savivaldybės kontrolierius turi įvertinti  Kontrolės komiteto pateiktus pasiūlymus ir per 5 darbo dienas nuo šių pasiūlymų gavimo turi pateikti  Kontrolės komitetui patikslintą savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą bei argumentus. Patikslintą savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą Kontrolės komitetas svarsto posėdyje, kuriame dalyvauja Savivaldybės kontrolierius, ir iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Kiekvienas komitetas vykdo tarybos nustatytus įgaliojimus:

99.1. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;

99.2. svarsto tarybai pateiktų tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

99.3. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;

99.4. kontroliuoja pagal komiteto kompetenciją, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami tarybos sprendimai bei mero potvarkiai, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;

99.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir asociacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai;

99.6. išklauso savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją apie tarybos sprendimų vykdymą.

 1. Komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai.
 2. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) nariu. Tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 ir ne daugiau nei iš 6 tarybos narių. Tarybos komiteto narių skaičius nustatomas tarybos sprendimu. Kandidatus į komitetų narius siūlo partijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, tarybos nariai. Tvirtinant komitetų sudėtį, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Didžiausios mažumos frakcijos seniūnas inicijuoja derybas dėl mažumos tarybos narių pasiskirstymo į komitetus.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių komiteto siūlymu skiria Savivaldybės taryba. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriami iš skirtingų frakcijų, tarybos narių grupių atstovų.

Tarybos narys, pretenduojantis tapti Komiteto pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir priėmus sprendimą dėl Komiteto pirmininko skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną paskelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiama viešai tol, kol tarybos narys eina Komiteto pirmininko pareigas.

Komiteto pirmininkas Komiteto narių siūlymu Komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, sprendimu nesuėjus terminui netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Komiteto pirmininkas:

103.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;

103.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;

103.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

103.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

103.5. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą;

103.6. informuoja komiteto narius apie tarybos sprendimų, mero potvarkių ir komiteto rekomendacijų vykdymą.

103.7 turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas eina komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys.
 2. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti ne mažiau kaip pusė visų komiteto narių apie tai raštu, kuriame išdėstomi komiteto posėdžio sušaukimo motyvai ir komiteto posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę komiteto pirmininką ir komiteto narius.
 3. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami antradienį ir trečiadienį prieš eilinį tarybos posėdį. Komiteto posėdyje svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos pastabos bei pasiūlymai dėl tarybos sprendimų projektų.
 4. Komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.
 5. Komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus ir išvadas, kurie priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas. Jeigu komiteto narys nusišalina nuo svarstomo klausimo, tai prieš pradedant svarstyti klausimą jis privalo pranešti, kad nusišalina nuo šio klausimo svarstymo, ir informuoti, dėl kokių priežasčių nusišalina, po to išeiti iš salės ir tik įvykus balsavimui bei paskelbus balsavimo rezultatus grįžti į salę.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-280, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19079

 1. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir komiteto posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jo nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei ir jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys, pirmininkavęs komiteto posėdžiui.
 2. Komitetai, siūlydami tarybai tarybos sprendimų projektus, turi turėti raštu pateiktas savivaldybės administracijos išvadas apie siūlomo tarybos sprendimo įgyvendinimo galimybes ir galimus rezultatus.
 3. Komitetui pateikto tarybos sprendimo projekto rengėjas arba rengėjo tiesioginis vadovas privalo dalyvauti svarstant tarybos sprendimo projektą komiteto posėdyje.
 4. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.
 5. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Jeigu komiteto narys nusišalina nuo svarstomo klausimo, tai ir posėdžio protokole yra žymima nusišalinimo procedūra (kas ir dėl kokių priežasčių nusišalino, kada išėjo ir grįžo į posėdžių salę). Taryba gali nuspręsti, kad komitetų posėdžiams gali sekretoriauti vienas iš komiteto narių arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-280, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19079

 1. Keli komitetai savo iniciatyva, prieš tai informavę tarybos sekretorių, komitetų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą komitetų posėdį. Bendrojo komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė, bendrąjį komitetą sudarančių, kelių komitetų visų narių. Bendram komitetų posėdžiui pirmininkauja vieno iš komitetų pirmininkas. Bendro komitetų posėdžio sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių bendrame komitetų posėdyje, balsų dauguma. Bendro komitetų posėdžio rekomendacinį sprendimą ir protokolą pasirašo visų komitetų, sušaukusių bendrą komitetų posėdį, pirmininkai, o jei jų nėra – pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Komitetai, bendrame komitetų posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba tarybai atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.
 2. Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai tarybos posėdžiuose daro pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.
 3. Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.
 4. Komitetų rekomendaciniai sprendimai teikiami savivaldybės administracijai, jo padaliniams, savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurie su jų veikla susijusius komitetų sprendimus per 2 savaites nuo jų gavimo dienos privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti komitetą. Taip pat komitetų rekomendaciniai sprendimai, merui pritarus, gali būti teikiami savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms bei visų nuosavybės formų įmonėms.
 5. Komitetas pagal savo kompetenciją turi teisę pakviesti į komiteto posėdžius savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, savivaldybės įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.
 6. Tam tikrais atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į komiteto posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į komiteto posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę reikalauti iš savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Esant poreikiui šis terminas gali būti pratęstas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visoms savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms ir savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms.
 2. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę svarstant visus klausimus komitete, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.
 3. Komitetų veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

VIII SKYRIUS. KOMISIJOS

 1. Taryboje sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos.
 2. Kėdainių rajono savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines etikos, peticijų bei antikorupcijos komisijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-288, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00074

 1. Komisijų nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar mišriu būdu. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio savivaldybės tarybos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, išskyrus:

1) kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;

2) artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komisijos posėdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-200, 2022-05-27, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11664

 1. Etikos ir Antikorupcijos komisijos sudaromos laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-251, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21670

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių – deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus komisijos narių iš šių komisijų narių – Savivaldybės tarybos narių – skiria Savivaldybės taryba. Jeigu Savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų arba deleguoja Savivaldybės tarybos narius, neatitinkančius šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Savivaldybės taryba komisijos narių siūlymu skiria iš šių komisijų narių – Savivaldybės tarybos narių mažumos.

Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje, Savivaldybės tarybos narys. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) Komisijos narių siūlymu Komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka Vietos savivaldos įstatymo  11 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų nesuėjus terminui Komisijos narių siūlymu Savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu Etikos komisijos pirmininkas ar Antikorupcijos komisijos pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, – jį Savivaldybės tarybos opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito Savivaldybės tarybos nario  ar deleguoja Savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo atitinkamos Komisijos pirmininko skyrimo Komisijos narių siūlymu priima Savivaldybės taryba.

Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės mero paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Etikos ir Antikorupcijos komisijų įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatymo 23 ir 24 straipsniuose ir šių komisijų nuostatuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (tam tikriems klausimams nagrinėti) komisijos.

Laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš tarybos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, tarybos patvirtintu reglamentu ir tarybos patvirtintais komisijos nuostatais. Komisijos pirmininkas turi teisę gauti komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai − seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariai, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, komisijų posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje šių komisijų nariams, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-251, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21670

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Tarybos narius įtraukti į komisijos sudėtį gali siūlyti frakcijos, meras, valstybės tarnautojus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus – tarybos nariai, frakcijos, meras, savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės kontrolierius.

IX SKYRIUS. TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS, REGISTRAVIMAS IR SVARSTYMAS. TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

 1. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriui (-iams) reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka pateikia meras, komitetai, komisijos, tarybos nariai, frakcijos, grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivieniję Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės kolegija, opozicijos lyderis, savivaldybės kontrolierius. 

Kartą per pusę metų į vieną Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimus turi teisę Savivaldybės tarybos mažuma. Į darbotvarkę privalomai įtraukiami ir svarstomi visi Savivaldybės tarybos mažumos siūlomi klausimai, atitinkantys šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Jeigu Savivaldybės tarybos posėdis baigiasi anksčiau, negu apsvarstomi visi Savivaldybės tarybos mažumos pateikti sprendimų projektai, neapsvarstyti Savivaldybės tarybos mažumos projektai turi būti įtraukiami į kito artimiausio Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

Ne rečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš Savivaldybės tarybos posėdžių pabaigoje yra organizuojama Savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu Savivaldybės tarybos mažumos atstovai turi teisę užduoti klausimų merui, vicemerui (-ams), administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus. Jeigu posėdžio dieną nurodyti asmenys eina pareigas, jie Savivaldybės tarybos mažumos valandoje privalo dalyvauti ir atsakyti į jiems užduotus klausimus. Savivaldybės tarybos mažumos valanda trunka ne trumpiau kaip vieną valandą. Pirmiausia teisę užduoti iki dviejų klausimų turi opozicijos lyderis, po to – kiti Savivaldybės tarybos mažumos atstovai. Savivaldybės tarybos mažumos atstovams uždavus visus klausimus, jeigu Savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip, sudaroma galimybė Savivaldybės tarybos daugumos atstovams užduoti klausimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. 1351. Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo įvertinusi išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai. Savivaldybės administracija, nepraleisdama 20 darbo dienų termino, vertina išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus ir kartu su sprendimo projektu aiškinamajame rašte teikia savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų.

Papildyta punktu:

Nr. TS-251, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21670

 1. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti pagal suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai. Sprendimų projektų svarstymas komitete nėra privalomas 143 punkto antroje pastraipoje numatytu atveju. Prie teikiamo tarybos sprendimo projekto pridedamas tarybos sprendimo projekto aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas). Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais turi būti pridedami antikorupcinio vertinimo klausimynai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Numatomų svarstyti tarybos posėdyje sprendimų projektai, pasirašyti projekto rengėjo, administracijos direktoriaus (jei projektą teikia administracijos tarnautojai direktoriaus pavedimu), vizuoti Teisės ir personalo skyriaus vedėjo ar šio skyriaus vyriausiojo specialisto,  Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo), Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo (jeigu sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos), pateikiami tarybos sekretoriui likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki tarybos posėdžio, sprendimų projektai registruojami ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Kartu su sprendimų projektais pateikiami aiškinamieji raštai, kuriuose nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai,  kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-357, 2013-12-13, paskelbta TAR 2013-12-13, i. k. 2013-03495

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

 1. Teikiamą tarybos sprendimo projektą ir priedus (jeigu jų yra), taip pat aiškinamąjį raštą rengėjas pateikia merui, o tarybos sekretoriui – elektronine forma.

Jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, prie tarybos sprendimo projekto (ir priedų, jeigu jų yra), taip pat aiškinamojo rašto papildomai pridedami apibendrinti vietos gyventojų apklausos rezultatai.

Jei pateikti tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) atitinka reglamento 136, 137 ir 138 punktuose nurodytus reikalavimus, jie registruojami tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale ir elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje. Ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Numatomų svarstyti tarybos posėdyje sprendimų projektai, lydimieji dokumentai ir kita informacija teisės aktų nustatyta tvarka tvarkoma ir skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.

Papildyta pastraipa:

Nr. TS-357, 2013-12-13, paskelbta TAR 2013-12-13, i. k. 2013-03495

 1. Jeigu tarybos sprendimo projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamasis raštas) neatitinka reglamento 136, 137 ir 138 punktuose nurodytų reikalavimų, tarybos sekretorius arba meras tarybos sprendimo projektą (ir priedus, jeigu jų yra, taip pat aiškinamąjį raštą) grąžina tarybos sprendimo projekto rengėjui patikslinti.
 2. Tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, įregistruoti tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale arba elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje, teikiami svarstyti komitetams ir tarybai.
 3. Komitetai, apsvarstę tarybos sprendimų projektus komiteto posėdyje, pastabas ir pasiūlymus turi pateikti merui kitą darbo dieną po komiteto posėdžio. Jei Tarybos narys dėl teikiamo sprendimo projekto turi pasiūlymų, kurie nebuvo svarstyti arba kuriems nebuvo pritarta komitete, jis juos išdėsto raštu. Į darbotvarkę įtraukto sprendimo projekto pataisos, išskyrus Komitetų siūlymus ir papildomai į Tarybos posėdžio darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektų pataisas, pateikiamos ne vėliau kaip likus 20 valandų iki Tarybos posėdžio pradžios tik raštu Tarybos sekretoriui. Tarybos sekretorius pasiūlymą pateikia merui ir savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengėjui. Gauti pasiūlymai raštu (tiek komitetų, tiek tarybos narių) skelbiami savivaldybės svetainėje prie pateiktų sprendimų projektų.

Korektūra (rašybos, skyrybos, skaičiavimo, žodžių tvarkos, formatavimo klaidos) gali būti atliekama ir Tarybos posėdžio metu bendru sutarimu arba atskirai dėl to balsuojant. Taip pat gali būti teikiamos kandidatūros, jei jų pateikimas neprieštarauja teisės aktams.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro meras. Jeigu sprendimo projektas yra užregistruotas ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki Savivaldybės tarybos posėdžio, tokius svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkės projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymas turi būti įtrauktas į artimiausio tarybos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras  turi informuoti tarybos iniciatyvinę grupę, kuri teikė administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, apie vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo įtraukimą į tarybos posėdžio darbotvarkę. Vietos gyventojų apklausos rezultatai teikiami svarstyti komitetams, frakcijoms. Tarybos posėdyje vietos gyventojų apklausos rezultatus pristato tarybos iniciatyvinės grupės, kuri teikė administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, narys. Nuomonę tarybos posėdyje dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų gali pareikšti komitetai ir frakcijos.

Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje  gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Seniūnas, įgyvendindamas apklausos iniciatyvos teisę, pateikia administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo.

Prašyme turi būti nurodytas vietos gyventojų apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas vietos gyventojų apklausos būdas ir jos teritorija.

Administracijos direktorius, gavęs seniūno prašymą, per dvi darbo dienas  pateikia jį merui. Meras ne vėliau kaip per  vieną mėnesį gali  paskelbti apklausą ir apie tai informuoti seniūną.

Po vietos gyventojų apklausos organizavimo reglamento nustatyta tvarka artimiausiame tarybos posėdyje turi būti pateiktas tarybos sprendimo projektas dėl pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), jeigu savo nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus.

Gyventojai apklausos iniciatyvos teisę  įgyvendina tiesiogiai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

 1. Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: tarybos posėdžio numeris, data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai.
 2. Jeigu gaunami keli alternatyvūs tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į tarybos posėdžio darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu. Dėl pateikto sprendimo projekto gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs pasiūlymai. Alternatyvūs siūlymai paprastai teikiami balsuoti pagal pateikimo eiliškumą reglamento 59 punkte nustatyta tvarka. Alternatyvūs pasiūlymų projektai, komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu teikiami ir registruojami ne vėliau kaip prieš 24 val. iki posėdžio pradžios. Jie taip pat skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Meras, parengęs tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, padedant mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, organizuoja jo įteikimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos visiems tarybos nariams ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui – seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, ir jo paskelbimą gyventojams.
 2. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista reglamento 40 punkte numatyta tvarka.
 3. Informacija apie tarybos posėdžių šaukimą skelbiama vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje, nurodant tarybos posėdyje svarstytinus klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

X SKYRIUS. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

 1. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus ir Savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jeigu nepasinaudoja Vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta teise, arba Savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas valstybės tarnautojas arba Savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

 1. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, tarybos posėdžio vieta ir laikas, tarybos posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, dalyvavusių ir nedalyvavusių tarybos posėdyje, skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, tarybos posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, tarybos posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių klausimų ar paklausimų išdėstymas, priimti tarybos sprendimai ir balsavimo rezultatai.

Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

 1. Prie tarybos posėdžio protokolo pridedama: tarybos priimti sprendimai ir su tarybos sprendimo projektu susiję dokumentai. Tarybos posėdžio sekretoriui perduodami tarybos narių raštu pateikti siūlymai ir pastabos, tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, tarybos posėdyje nedalyvavusių tarybos narių sąrašas.
 2. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako tarybos posėdžio sekretorius.
 3. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai nedaromi. Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose, ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Tarybos posėdyje priimtą tarybos sprendimą tarybos posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo priėmimo tarybos posėdyje.
 2. Tarybos priimtų teisės aktų registravimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110-5564) ir kiti teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-357, 2013-12-13, paskelbta TAR 2013-12-13, i. k. 2013-03495

 1. Gyventojams sudaromos sąlygos, susipažinti su tarybos sprendimais. Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei pareigūnams mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai perduoda ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo jų įsigaliojimo dienos.

Tarybos priimti sprendimai taip pat skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip 3 darbo dienas po sprendimų priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Tarybos posėdžio protokolas ir paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Tarybos nariai ir savivaldybės gyventojai gali kreiptis į tarybos sekretorių ir susipažinti su tarybos posėdžių protokolais ir jų priedais savivaldybės administracijos darbo laiku.
 2. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas raštu tarybos sekretoriui dėl protokolo turinio. Jei yra neatitikimų tarybos posėdžio protokole, tarybos sekretorius, posėdžio pirmininkui pritarus, juos ištaiso. Neatitikimai tarybos priimtame sprendime svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje. Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą, kuriuo šie neatitikimai ištaisomi.
 3. Tarybos posėdžio protokolo išrašas tarybos nariui daromas jo prašymu, kitais atvejais – tik mero sprendimu.
 4. Už tarybos raštvedybos tvarkymą atsakingas savivaldybės tarybos sekretorius.

XI SKYRIUS. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

 1. Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę organizuoja meras.
 2. Už tarybos priimtų sprendimų įvykdymą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.
 3. Tarybos priimtas sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.
 4. Savivaldybės meras  iki kiekvienų einamųjų metų birželio 15 dienos Savivaldybės tarybai raštu atsiskaito, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Savivaldybės tarybos sprendimai, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

XII SKYRIUS. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

 1. Paklausimu laikomas toks savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio tarybos narys, frakcija ar tarybos narių grupė tarybos posėdžio metu (gali kreiptis raštu ir ne posėdžio metu) kreipiasi į merą, mero pavaduotoją, savivaldybės kontrolierių, savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir valstybės tarnautojus. Šie raštai – paklausimai – turi būti įteikti atitinkamam vadovui ir valstybės tarnautojui, o jų kopijos – merui. Paklausimu gali būti laikomas ir klausimas, kurio reikšmingumą tarybos posėdyje balsuodama pripažįsta taryba.
 2. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų 167 punkte nurodytą asmenį (toliau – asmuo), į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu laukia.
 3. Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 20 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Ar paklausimo svarstymą įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia taryba posėdyje priimdama sprendimą.
 5. Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir asmuo, kuriam buvo pateiktas paklausimas. Jeigu tarybos posėdyje nedalyvauja pateikėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.
 6. Pateikėjas negali pirmininkauti tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.
 7. Apsvarsčiusi asmens, kuriam pateiktas tarybos nario paklausimas, atsakymą, taryba priima dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo pateikėjas.
 8. Sprendimų dėl paklausimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja meras arba savivaldybės administracijos direktorius. Jie nuolat turi informuoti tarybą, kaip vykdomi sprendimai dėl tarybos narių paklausimų.

XIII SKYRIUS. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 1. Savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kuris sudaromas ir tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūrą nustato Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Biudžetiniais metais taryba biudžetą gali tikslinti.
 2. Biudžeto projektą rengia savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Administracijos direktorius, parengęs biudžeto projektą, sudaro sąlygas jį svarstyti savivaldybės gyventojams, paskelbiant biudžeto projektą savivaldybės interneto svetainėje. Informacija, kad parengtas biudžeto projektas bei yra galimybių su juo susipažinti savivaldybės interneto svetainėje, paskelbiama vietinėje spaudoje. Susipažinimui ir siūlymų teikimui skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Savivaldybės gyventojai ar juridiniai asmenys šiuo laikotarpiu gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto administracijai raštu arba elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Administracijos direktorius, išanalizavęs ir apibendrinęs gautas gyventojų pastabas ir pasiūlymus, savivaldybės biudžeto projektą teikia merui. Savivaldybės biudžeto projektas svarstomas komitetuose Reglamente nustatyta tvarka. Komitetai, frakcijos ir savivaldybės tarybos nariai gali siūlyti didinti Biudžeto projekte numatytas išlaidas arba įtraukti naujų, tik nurodydami šių išlaidų finansavimo šaltinius. Ekonomikos ir biudžeto komitetas, atsižvelgęs į pateiktas gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus, frakcijų nuomones bei komitetų sprendimus, teikia dėl siūlomo biudžeto išvadą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

 1. Tarybos posėdyje išklausomas administracijos direktoriaus ar jo pavedimu valstybės tarnautojo pranešimas dėl savivaldybės biudžeto projekto, informuojama, į kuriuos pasiūlymus bei pastabas buvo atsižvelgta, rengiant savivaldybės biudžeto projektą.
 2. Jei taryba tarybos posėdyje priima sprendimą taisyti savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą biudžeto projektą, jo svarstymas atidedamas iki artimiausio tarybos posėdžio. Per šį laiką pataisytas biudžeto projektas turi būti apsvarstytas komitetuose.
 3. Jei biudžetas iki biudžetinių metų pradžios nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali būti didesnės kaip 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.
 4. Pasibaigus biudžetiniams metams, tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos.
 5. Metinį savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo ataskaitą rengia savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Taryba, gavusi kontrolieriaus išvadas dėl ataskaitų rinkinių, jas tvirtina.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

XIV SKYRIUS. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATLYGINIMAS (UŽMOKESTIS) TARYBOS NARIAMS

 1. Tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos naujos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir tarybos narys jame prisiekia.
 2. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių metu, taip pat kai tarybos narys siunčiamas tarybos ar mero sprendimu atstovauti savivaldybei ir kitais savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais atvejais, kurie susiję su tarybos nario pareigų atlikimu, tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jam darbo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Tarybos narys turi teisę:

186.1. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės tarybos struktūriniuose padaliniuose;

186.2. siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, iš mero, vicemero, savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su taryboje nagrinėjamais klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijoje svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl  tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kitais klausimais, savivaldybės tarybos posėdžio metu užduoti klausimų pranešėjams, kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

186.3. dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai arba su jo elgesiu susiję klausimai;

186.4. jungtis į savivaldybės tarybos narių frakcijas ir savivaldybės tarybos narių grupes šio reglamento nustatyta tvarka;

186.5. gauti iš savivaldybės administracijos darbo vietą posėdžiui ir pagalbą savivaldybės tarybos nario įgaliojimams vykdyti;

186.6 savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Savivaldybės tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Savivaldybės tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Savivaldybės tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus.  Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, informacija apie asmenį, savivaldybės tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju (asmens vardas, pavardė, paskyrimo data), nedelsiant paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir joje skelbiama tol, kol asmuo eina savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pareigas. Tarybos nario padėjėjams išduodamas tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurio formą tvirtina meras;

186.7. Tarybos narys gali  dalyvauti bet kurio komiteto ar komisijos posėdyje, taip pat ir uždarame, jeigu komitetas ar komisija nenusprendžia kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

 1. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso Savivaldybės gyventojams, savivaldybės tarybai, merui ir seniūnui:

187.1. Savivaldybės gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina tiesiogiai,  ne mažiau kaip 5 procentų iniciatyvinės grupės siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų reikalavimu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka;

187.2. Savivaldybės taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip ¼ Tarybos narių grupės reikalavimu;

187.3. Meras apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina priimdamas mero potvarkį dėl apklausos paskelbimo; 

187.4. Seniūnas apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje įgyvendina seniūnaičių sueigos pritarimu.

187.5. Tarybos narių grupė arba seniūnas apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdami merui motyvuotą prašymą dėl apklausos paskelbimo. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės Tarybos nariai arba seniūnas.  Prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija bei pagrindimas, kad nurodytai teritorijai tas klausimas yra tikrai aktualus;

187.6. Meras priima sprendimą dėl apklausos skelbimo Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

187.7 Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Įvykus gyventojų apklausai, savivaldybės taryba privalo artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje reglamento nustatyta tvarka svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

 1. Savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Savivaldybės tarybos nariams nustatomas 20 procentų Kėdainių rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas; savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui ir savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatomas 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas; savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

 1. Jeigu savivaldybės tarybos narys vienu metu eina kelias pareigas, jam mokamas tas savivaldybės tarybos nario atlyginimas, kurio nustatytas dydis yra didesnis.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

 1. Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo, pateikdamas prašymą tarybos posėdžio sekretoriui dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam savivaldybės tarybos nariui šio reglamento 188 punkte nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokėti mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

 1. Savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui.  Atlyginimo mažinimas (procentais) skaičiuojamas pagal formulę:

M= Pp/Pv* 100;

M – mažinimo dydis procentine išraiška;

Pp  - praleistų posėdžių skaičius;

Pv - to mėnesio vykusių posėdžių skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

 1. Tarybos narių susitikimams su gyventojais bei gyventojų priėmimui savivaldybės administracija turi parengti patalpas bei darbo vietas.
 2. Tarybos narius, atliekančius tarybos nario pareigas, aprūpinti patalpomis darbui ir gyventojų priėmimui su telefonu bei kanceliariniais reikmenimis turi savivaldybės administracija.
 3. Informacija apie savivaldybių tarybų narių atlyginimus skelbiama savivaldybių interneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

 1. Savivaldybės tarybos nariui, kuris reglamento nustatyta tvarka atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-144, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11617

Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

Nr. TS-101, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06349

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

195¹. Savivaldybės tarybos nariui netaikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą.

Papildyta punktu:

Nr. TS-236, 2023-06-23, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13151

XV SKYRIUS. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI

 1. Meras ir savivaldybės kontrolierius ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito tarybai už savo veiklą praėjusiais metais. Meras ir savivaldybės kontrolierius tarybos posėdyje pristato praėjusių metų veiklos ataskaitą ir atsako į tarybos narių ir kitų asmenų, dalyvaujančių tarybos posėdyje, klausimus.
 2. Savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos veiklą praėjusiais metais atsiskaito tarybai ir merui.