J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Nusišalinimo nuo pavesto darbo tvarkos aprašas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DEKLARUOJANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos deklaruojančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) dirbančių deklaruojančių asmenų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kai kyla interesų konfliktas ar jo tikimybė, tvarką, Administracijos vadovybės, jos struktūrinių padalinių vadovų teises ir pareigas, Administracijos už korupcijos prevenciją bei už personalo valdymą atsakingų asmenų funkcijas.
 2. Aprašu siekiama užtikrinti Administracijoje sprendžiamų tarnybinių klausimų, užduočių vykdymo bei priimamų sprendimų nešališkumą, užtikrinti, kad Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis deklaruojančių asmenų veikloje būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konfliktų.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu (toliau – VPIDĮ) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų ir privačių interesų derinimą. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka VPIDĮ vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VADOVYBĖS IR PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGOS

 1. Administracijos vadovybė ir struktūrinių padalinių vadovai privalo:
  • susipažinti su jiems tiesiogiai pavaldžių deklaruojančių asmenų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis;
  • neskirti tiesiogiai pavaldiems deklaruojantiems asmenims užduočių, susijusių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kuriose jie turi privačių interesų (akcijos, artimų asmenų darbas, narystė ir pan.), ar kitų užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;
  • remiantis privačių interesų deklaracijų duomenimis arba deklaruojančio asmens prašymu, teikti tiesiogiai pavaldiems deklaruojantiems asmenims išankstines rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų, sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti. Deklaruojantis asmuo jas gali skelbti viešai savo nuožiūra;
  • priimti tik raštu pateikiamus tiesiogiai pavaldžių deklaruojančių asmenų nusišalinimus nuo jiems interesų konfliktą sukeliančių klausimų;
  • užtikrinti, kad nusišalinęs (nušalintas) tiesiogiai pavaldus asmuo jokia forma nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą jam keliančius sprendimus (išeitų iš posėdžio salės ir pan.);
  • užtikrinti, kad nusišalinimo faktas, esant kolegialiam svarstymui, kuriame dalyvauja, būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokių priežasčių nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžio salę);
  • jei tiesiogiai pavaldus asmuo nepaiso jam pateiktų išankstinių rekomendacijų, inicijuoti jo nušalinimą nuo interesų konfliktą sukeliančių klausimų sprendimo procedūrų ir, esant pagrindui, inicijuoti jo tarnybinės veiklos patikrinimą;
  • esant abejonių dėl interesų konflikto buvimo ar dėl kitų VPIDĮ nuostatų praktinio taikymo, konsultuotis su Vyriausiąja tarnybine etikos komisija, už korupcijos prevenciją atsakingu asmeniu.
 2. Administracijos direktorius:
  • sprendžia deklaruojančių asmenų nušalinimo klausimus:
   • rašytiniu sprendimu tenkina pareikštą nusišalinimą, jei to nepadaryta – pats nušalina deklaruojantį asmenį;
   • vadovaudamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu patvirtintais kriterijais motyvuotu sprendimu, nepriima deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoja jį toliau atlikti pareigas dalyvaujant, rengiant, svarstant, priimant sprendimą ar vykdyti pavedimą;
  • gali priimti sprendimą pradėti tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo.
 3. Administracijos direktorius, duodamas tiesioginius pavedimus administracijos direktoriaus pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, darbuotojams neįeinantiems į struktūrinius padalinius, turi Aprašo 4 punkte nustatytas teises bei pareigas.
 4. Struktūrinių padalinių vadovai, duodami tiesioginius pavedimus skyriaus darbuotojams, turi Aprašo 4 punkte nustatytas teises bei pareigas.

  Toliau>>