J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Veikla

Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas          

Švietimo skyriaus lapkričio mėnesio darbo planas          

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi tinklai“ (lapkričio mėn. 20–24 d.) renginiai 

Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2023–2024 mokslo metais  

Informacija apie valstybinius brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą     

Švietimo stebėsena      

Mokinių skaičius 2023-09-01   

Ugdymasis šeimoje      

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos ataskaitos   

Kėdainių r. savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programa  

Kėdainių r. savivaldybės mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai mokyklose    

Kėdainių r. savivaldybės švietimo, socialinių ir kultūros įstaigų darbuotojų važiavimo dirbti išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas      

Mokinių maitinimo organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, kuriose maistą ruošia įstaigų darbuotojai, tvarkos aprašas  

Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas  

Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir priskirtos aptarnavimo teritorijos     

Informacija apie mokinių priėmimą į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

Vaikų priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka 

Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas   

Atlyginimo dydžio už pailgintos dienos grupės Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigose lankymą nustatymas

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo programų vykdymo, priėmimo mokytis pagal neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašas                                   

Pedagogų, ieškančių darbo, sąrašas                               

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Patyčių ir smurto prevencija       

Informacija apie programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ dalyvaujančias Kėdainių r. savivaldybės švietimo įstaigas 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  TIKSLINIS FINANSAVIMAS  

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas     

NVŠ programos registruojamos ir atitikties reikalavimams paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR - www.nspr.smm.lt).
Paraiškos teikiamos du kartus per kalendorinius metus iki birželio 1 d. ir iki spalio 1 d.
Gauti prisijungimą ir registruoti neformaliojo švietimo programas galima tik po to, kai institucija arba laisvasis mokytojas įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).
Dėl registracijos į ŠMIR'ą turite kreiptis į savivaldybės Švietimo skyrių (720 kab., tel 8 347 69592) arba elektroniniu paštu juoleta.rimkute@kedainiai.lt atsiųsti: 
1. galiojančius ir įregistruotus Juridinių asmenų registre (JAR) institucijos įstatus/nuostatus su nurodyta švietimietiška veikla;
2. užpildytą pagal pridedamas formas institucijos (asmens) duomenų registravimo kortelę (pasirašytą ir nuskenuotą): 

Laisvojo mokytojo registravimo kortelė         

„Kitas švietimo teikėjas“ institucijos registravimo kortelė

Jei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiška pateikta iki birželio 1 d.:
- informaciją apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas savivaldybė pažymi NŠPR iki rugpjūčio 1 d.; 
- švietimo teikėjas iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. NŠPR nurodo savivaldybes, kurių teritorijoje planuoja vykdyti reikalavimus atitinkančias savivaldybės lygmens NVŠ programas;
- Savivaldybės administracijos direktorius iki rugsėjo 15 d. priima sprendimą dėl einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų / nefinansuojamų NVŠ programų sąrašo patvirtinimo. 

Jei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiška pateikta iki spalio 1 d.:
- informaciją apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas savivaldybė pažymi NŠPR iki gruodžio 1 d.; 
- švietimo teikėjas iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 d. NŠPR nurodo savivaldybes, kurių teritorijoje planuoja vykdyti reikalavimus atitinkančias savivaldybės lygmens NVŠ programas;
- Savivaldybės administracijos direktorius iki sausio 15 d. priima sprendimą dėl einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų / nefinansuojamų NVŠ programų sąrašo patvirtinimo.   

DUK 

Reikalavimus atitinkančių Kėdainių rajono savivaldybės NVŠ programų sąrašas                     

ŠMSM ministro įsakymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

1 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma 

Nauja NVŠ mokymo sutarties forma  

Neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojantys dokumentai  

Dienyno pavyzdys        

Važiavimo išlaidų kompensavimas 

VAIKŲ VASAROS POILSIS        

2023 m. Kėdainių r. savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklos  

Informacija apie vaikų vasaros stovyklas (rodikliai ir plėtra)       

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašas     

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų vaikų maitinimo kaina         

Vaikų poilsio stovyklos (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos informacija)

Informacija apie vaikų vasaros poilsio organizavimą (nuorodos į teisės aktus)     
_________________________________________________________________________________________

Neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas