J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Infrastruktūros plėtros įmoka

Aktualūs pranešimai

  • Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka

Ši įmoka yra vienkartinė savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio įmoka, kurią savivaldybei moka Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti ir (ar) planuojantys statyti ar rekonstruoti inžinerinį statinį, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia. Statybų iniciatorius pateikia prašymą pagal patvirtintą formą ir papildomus dokumentus, kaip išvardinta aprašyme žemiau pateiktuose punktuose.

  • Kas turi mokėti savivadybės infrastruktūros plėtros įmoką

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką moka naujai statomo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojamo į pastatą statytojas (vystytojas). Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtinti kriterijai pagal kuriuos, tenkinant bent vieną iš kriterijų, nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama. 

  • Kaip apskaičiuojama Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka

Įmoka apskaičiuojama vadovaujantis 2022-10-28 Kėdainių rajono tarybos sprendimu Nr. TS-273 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo ir 2022-10-28 Kėdainių rajono tarybos sprendimu Nr. TS-274 Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Įmoka apskaičiuojama naujai statomo ar rekonstruojamo pastato (pastatų) ar statinio rekonstravimo į pastatą projekte nurodytą pastato (pastatų) bendrąjį plotą (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo. Pastato rekonstravimo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis apskaičiuojama rekonstruojamo pastato padidėjusią bendrojo ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto įmokos tarifo, kuris priklauso nuo teritorijos funkcinės zonos.

Įmokos tarifas inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai (Eur/m2) yra apskaičiuojamas pagal formulę: T1= Į x D, kur:

Į − įkainis, pasirenkamas iš įkainių nustatymo schemos, pagal Funkcinės zonos numerį (Eur);

D − diferencijavimo koeficientas pagal statinio tipą.

Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos funkcinės zonos pagal infrastruktūros išsivystymo lygį ir įkainius (Į) pagal įkainių nustatymo schemą:

Prioritetinė teritorija Kėdainių mieste − 10 Eur;

Prioritetinė teritorija Kėdainių rajone  – 5 Eur;

1 tarifo teritorija − 3 Eur;

2 tarifo teritorija − 5 Eur;

3 tarifo teritorija − 7 Eur;

4 tarifo teritorija (Likusios teritorijos) − 10 Eur.

Įmokos tarifus galite pasitikrinti Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos skaičiuoklėje.

  • Kaip turi būti teikiamas prašymas

Statytojas (vystytojas) prašymą apskaičiuoti įmoką turi pateikti prieš teikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą.Prašymas su dokumentais ir informacija gali būti teikiamas organizatoriui tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas teikaimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Įmokos nustatymo metodikos.

Kai prašymas, kiti dokumentai ir informacija atitinka reikalavimus, organizatorius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apskaičiuoja įmoką ir informuoja jį prašyme nurodytu būdu, pateikdamas nustatytos formos Įmokos apskaičiavimo aktą.

Kai prašymas, kiti dokumentai ir informacija neatitinka Metodikos II skyriaus 3 ir 4 punktų reikalavimų: ar nepakanka duomenų įmokai apskaičiuoti, organizatorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja apie tai mokėtoją jo pasirinktu informavimo būdu, nustatydamas ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų nuo informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti ir (ar) papildomai informacijai pateikti. Kai mokėtojas per nustatytą terminą pašalina trūkumus ir (ar) pateikia papildomą informaciją, laikoma, kad prašymas pateiktas dieną, kai gautas pirmasis prašymas. Kai trūkumų neįmanoma ištaisyti, jie per nustatytą terminą nepašalinami ar nepateikiama prašoma papildoma informacija, prašymas nenagrinėjamas ir apie tai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, skirto mokėtojui ištaisyti trūkumus, pabaigos, mokėtojo pasirinktu informavimo būdu informuojamas mokėtojas. Prašymo forma pagal Metodikos 1 priedą, pildoma tais atvejais, jeigu reikia koreguoti informaciją po pateiktų pastabų, jeigu tokių atsiranda po organizatoriaus įvertinimo.

Dėl objektyvių, nuo organizatoriaus valios nepriklausančių priežasčių, kurios objektyviai kliudė per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo organizatoriui apskaičiuoti įmokos dydį, organizatorius gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, apie tai mokėtojo pasirinktu informavimo būdu per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos informuodamas mokėtoją ir nurodydamas termino pratęsimo priežastis.

Apskaičiavimo aktą ir mokėjimo nurodymą reikia įkelti į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, prie „kiti“ dokumentai.

Prašymo forma (.docx) pildoma karti su Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą (.docx)

Duomenys, kurie turi būti nurodyti prašyme (.docx)

Su prašymu pateikiami dokumentai ir informacija (.docx)

  • Įmokos sumokėjimas

Įmoka turi būti sumokėta iki statybą leidžiančio dokumento gavimo pagal Įmokos apskaičiavimo akte nurodytą sumą į akte nurodytą sąskaitą. Įmokos bus renkamos į dvi infrastruktūros rėmimo programos sąskaitas atsižvelgiant į tai, ar plėtra vykdoma prioritetinėje ar neprioritetinėje teritorijoje.

  • Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka

LT94 7044 0901 0416 8887

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

  • Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka

LT20 7044 0901 0416 8861

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

  • Kilus klausimams kreiptis:

Vaidas Špečkauskas

Kėdainių rajono savivldybės vyriausias inžinierius,

J. Basanavičiaus g. 36, 608A kab., Kėdainiai

tel. +370 60683019

el.p. vaidas.speckauskas@kedainiai.lt

Saulius Zakas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas,

J. Basanavičiaus g. 36, 608A kab., Kėdainiai

tel. +370 347 69597

el.p. saulius.zakas@kedainiai.lt

  • Nuorodos į dokumentus

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas >>

LRV nutarimas dėl Įmokos nustatymo metodikos >>

Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai >>

Kriterijai, pagal kuriuos, tenkinant bent vieną iš kriterijų, nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama >>

Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos skaičiuoklė >>