J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
2022 m. konkursai

Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 m. konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. AD-1-748 „Dėl jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 m. konkurso organizavimo“, skelbia Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursą (toliau – konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų (toliau - SVO)  vykdomus Jaunimo savanoriškos tarnybos projektus, parengtus ir teikiamus įgyvendinant JST (toliau - JST) Kėdainių rajono savivaldybėje.

Galimi pareiškėjai:

- pagal Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra akredituota SVO organizacija;

- pareiškėjas privalo turėti paskirtą (-us) mentorių (-ius) JST organizavimui.

- pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir Juridinių asmenų registre nustatyta tvarka įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis);

- pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikęs 2 (dvejų) paskutiniųjų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis). Šis reikalavimas netaikomas pareiškėjui, kuris veiklą vykdo trumpiau nei 1 (vienerius) metus. Tokiu atveju, pareiškėjas kartu su paraiška pateikia Nuostatų 10.5 papunktyje nurodytą laisvos formos ataskaitos kopiją.;

- pareiškėjo veikla nėra sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis);

- pareiškėjui nėra taikomas turto areštas ir (ar) išieškojimas, kuris galėtų būti nukreiptas į projektui įgyvendinti skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas, juridinis asmuo nėra likviduojamas arba nėra pradėtos juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo procedūros ir (ar) išieškojimas, kuris galėtų būti nukreiptas į projektui įgyvendinti skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas;

- pareiškėjas, ankstesniais metais naudodamas Savivaldybės biudžeto lėšas, tinkamai įvykdė Sutartį ir gautas lėšas panaudojo tikslingai arba nuo Sutarties pažeidimo praėjo ne mažiau kaip 1 (vieneri) metai.

Finansuotinos veiklos::

 1. potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
 2. JST proceso vykdymo konkrečiose savanorius priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
 3. savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;
 4. mentoriaus paslaugų teikimas priimančioms organizacijoms;
 5. mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:
- vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma - 500 Eur (penki šimtai eurų);
- vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų).
Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų).

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2022 m. liepos 26 d. 17 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-706, Kėdainiai. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties apsirašymo dienos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:
1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 m. konkursui“;
2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 m. konkursui“
3) paraišką pateikti elektronine forma, pateikiant užpildytą projekto paraišką ir pridedamus dokumentus el. paštu justina.koriznaite@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, mob. tel. 8 671 42 604 el. paštas justina.koriznaite@kedainiai.lt.

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma
Vertinimo anketa
Aprašas

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA

Pirmą kartą Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdys Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą „Vasara – tobulėjimui“ (toliau – Programa).

Savivaldybės administracija nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki birželio 10 d. skelbia jaunų žmonių ir darbdavių registraciją į Programą.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu (liepos-rugpjūčio mėnesiais) savivaldybėje.

Programa skirta:

 • Kėdainių rajono savivaldybės 14 -19 metų JAUNIEMS ŽMONĖMS, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje, besimokantiems Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas.
 • DARBDAVIAMS, kurie veiklą vykdo Kėdainių rajono savivaldybėje ir yra:

      Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;

      Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas);

      Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla.

Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Kėdainių rajone, įdarbinus Kėdainių rajono 14-19 m. jauną žmogų, deklaravusį savo gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje ir besimokantį Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, už vieno mėnesio jauno žmogaus išdirbtą pilną etatą bus kompensuojama 350,00 Eur.  Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI?

Užpildyti dokumentai priimami Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2022 m. birželio 10 d. 15 val.

Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa.

VIETŲ KIEKIS RIBOTAS!

PROGRAMA VYKDOMA PIRMĄ KARTĄ, TAD DRĄSIAI KONSULTUOKITĖS! Atsakingas asmuo: vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2022 M. JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSAS

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų Jaunimo iniciatyvų projektų sąrašas

Kėdainių rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų pateiktų projektų sąrašas

Konkursui paraiškas gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios:

 • nevyriausybinės jaunimo organizacijos
 • nevyriausybinės su jaunimu dirbančios organizacijos
 • neformalios jaunimo grupės,

kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymai.

SVARBU!

 • Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau JRD) informuoja, kad su jaunimu dirbančios organizacijos turėtų atitikti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų  įstatyme esantį apibrėžimą, kuriame nurodyta, jog su jaunimu dirbanti organizacija suprantama kaip juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu. Pabrėžiama, kad steigimo dokumentuose prie veiklos tikslų, turi būti aiškiai įvardintas darbas su jaunimu arba pasirinktos (-ų) formos (-ų) detalizavimas, išskiriant vykdomą (-as) formą (-as): atviras darbas su jaunimu; darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas su jaunimu; jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas, jaunimo informavimas ir konsultavimas.
 • Pareiškėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikęs 2 (dvejų) paskutiniųjų metų metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas (bus tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis).

Konkursui teikiamo projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardintų sričių:

 1. jaunų žmonių kompetencijų ugdymas;
 2. jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas;
 3. jaunimo iniciatyvų, naudingų Savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;
 4. jaunimo iniciatyvų aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse įgyvendinimas;
 5. jaunimo aktyvumo, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimas;
 6. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 7. jaunimo įsitraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;
 8. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą.

2022 m. konkurso prioritetai, už kuriuos skiriami papildomi balai:

 • projekte numatytas psichologinės ir emocinės sveikatos stiprinimas;
 • projekte numatytos tvarumo ir sąmoningo vartojimo skatinimo veiklos;
 • projekte numatytos veiklos, skirtos Jaunimo ir Savanorystės metams paminėti;
 • projekte numatytos finansinio raštingumo veiklos.

Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2022 m. balandžio 22 d. 15 val.

Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt.


Tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Paraiškos vertinimo anketa

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2022 M. ATVIROJO JAUNIMO CENTRO IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų Atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių sąrašas

Kėdainių rajono savivaldybės Atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių pateiktų projektų sąrašas

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Paraiškos vertinimo anketa

2021 m. finansuotų atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų sąrašas

Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2022 m. gegužės 4 d. 15 val. Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt.