J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
2023 m. konkursai

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Antrus metus Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą „Vasara – tobulėjimui“ (toliau – Programa).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija nuo 2023 m. gegužės 8 d. iki birželio 9 d. skelbia jaunų žmonių ir darbdavių registraciją į Programą.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu (liepos-rugpjūčio mėnesiais) savivaldybėje.

Programa skirta:

 • Kėdainių rajono savivaldybės 14 19 metų jauniems žmonėms, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje, besimokantiems Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas.
 • Darbdaviams, kurie veiklą vykdo Kėdainių rajono savivaldybėje ir yra:

      Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;

      Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas);

      Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla.

Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Kėdainių rajone, įdarbinus Kėdainių rajono 14-19 m. jauną žmogų, deklaravusį savo gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje ir besimokantį Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, už vieno mėnesio jauno žmogaus išdirbtą pilną etatą bus kompensuojama 350,00 Eur.  Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką.

SVARBU!

Jeigu norinčių dalyvauti Programoje bus daugiau nei Programai skirta lėšų, vertinimo metu bus atrenkamos tos registracijos formos, kuriose (prioritetas teikiamas eilės mažėjimo tvarka):

 • numatoma įdarbinti Jaunus žmones, kurių šeimoms taikoma atvejo vadyba;
 • numatoma įdarbinti Jaunus žmones iš šeimų, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų;
 • kurių registracijos data ir laikas yra anksčiausias.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI?

 • Darbdaviai pildo lentelę, kurioje pateikti duomenys apie siūlomą darbo vietą Jaunam žmogui (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VeDSsa0W3eqVQJhQ4hRzjFu_zUV5ifpSuTvEso6xPNU/edit#gid=0);
 • Jaunas žmogus kartu su darbdaviu užpildo registracijos formą;
 • Jaunas žmogus pildo Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • Užpildytus dokumentus jaunas žmogus (registracijos forma, sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo) gali pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. arba atsiųsti el. paštu justina.koriznaite@kedainiai.lt iki 2023 m. birželio 9 d. 15 val.

Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Registracijos forma (pildo jaunas žmogus kartu su darbdaviu)

Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (pildo jaunas žmogus)

VIETŲ KIEKIS RIBOTAS! DRĄSIAI KONSULTUOKITĖS!

Atsakingas asmuo: vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt

_____________________________________________________

Atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas

Atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių projektų finansavimo 2023 m. konkurso gautos paraiškos

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. AD-1-426 „Dėl atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso“, skelbia atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – konkursas).

Tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkursui projektus gali teikti pareiškėjai, atitinkantys visas toliau išvardytas sąlygas:

 1. pareiškėjas vykdo veiklą atvirojoje jaunimo erdvėje, kuri apibrėžta Nuostatų 5.2 ir 5.3 punktuose (Atvirasis jaunimo centras – tai įstaiga ar jos padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas, kurio savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, vietos ar religinės bendruomenės. Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų; ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų);
 2. pareiškėjo planuojama vykdyti veikla turi atitikti pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose, statute ir pan.) aprašytas veiklos rūšis ir/ar tikslines grupes;
 3. pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs veiklos.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
 2. veiklų organizavimas atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojams: planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;
 3. bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitomis atvirosiomis jaunimo erdvėmis) vykdomos veiklos.

Konkursui teikiami projektai privalo atitikti šias sąlygas:

 1. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
 2. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones ir skatinti jų socialinę integraciją.

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 22 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-706, Kėdainiai. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties apsirašymo dienos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, mob. tel. 8 671 42604 el. paštas justina.koriznaite@kedainiai.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Konkurso tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma

Vertinimo anketa

___________________________________________________

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų Jaunimo iniciatyvų projektų sąrašas

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 m. projektų konkurso gautos paraiškos

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. AD-1-328 „Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 m. konkurso“, skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 metų konkursą (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 m. konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. AD-1-328 „Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 m. konkurso“,  Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-24 „Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Galimi pareiškėjai:

- Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos ir vykdančios veiklą jaunimo ar su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir Juridinių asmenų registre nustatyta tvarka įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis).

- neformalią jaunimo grupę globojančios organizacijos.

Konkursui paraišką teikiantis pareiškėjas privalo atitikti ir kitas Nuostatų 28 punkte nurodytas sąlygas.

Konkursui teikiamo projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardintų sričių:

 1. jaunų žmonių kompetencijų ugdymas;
 2. jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas;
 3. jaunimo iniciatyvų, naudingų Savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;
 4. jaunimo iniciatyvų aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse įgyvendinimas;
 5. jaunimo aktyvumo, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimas;
 6. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 7. jaunimo įsitraukimas į jaunimo organizacijų veiklą;
 8. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomeninę veiklą.

Konkurso finansavimo prioritetai, už kuriuos skiriami papildomi balai:
1. projekte numatytas fizinio aktyvumo skatinimas;

 1. projekte numatytos pilietiškumo skatinimo veiklos;
 2. projekte numatytos lytiškumo švietimo veiklos.

Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:
- vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 500 Eur (penki šimtai eurų);
- vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).
Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 11 000 Eur (vienuolika tūkstančių eurų).

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 25 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-706, Kėdainiai. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties apsirašymo dienos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:

1) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 m. konkursui“;
2) paraišką pateikti elektronine forma, pateikiant užpildytą projekto paraišką ir pridedamus dokumentus el. paštu justina.koriznaite@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, mob. tel. 8 671 42604 el. paštas justina.koriznaite@kedainiai.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Konkurso nuostatai

Konkurso paraiškos forma

Deklaracijos forma

Vertinimo anketa

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas