J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Teisės ir personalo skyrius
Dalius Ramonas Skyriaus vedėjas +370 347 69569 , +370 614 33683 208
Marius Stasiukonis Vyr. specialistas +370 347 69596 212
Neringa Petrauskienė Vyr. specialistė +370 347 44207 , +370 603 70304 210
Elena Neimaer-Zinkienė Vyr. specialistė +370 347 20506 209
Eglė Lapinskaitė Vyriausioji personalo atrankos specialistė +370 347 44210 210A
Monika Sirvidienė Teisės specialistė +370 347 69570 211
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. birželio  28 d.
įsakymu Nr. AD-1-797

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teisės ir personalo skyrius (toliau – Skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).
4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:
6.1. tikrinti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektų atitikimą teisės aktams;
6.2. teikti teisines konsultacijas ir organizuoti savivaldybės, jų institucijų  ir savivaldybės administracijos teisių ir  teisėtų interesų gynimą;
6.3. padėti  įstaigos  vadovui  arba  Lietuvos   Respublikos įstatymų nustatytais atvejais įstaigos vadovo įgaliotam  asmeniui (toliau  vadinama - įstaigos vadovas) formuoti personalo  valdymo politiką;
6.4. padėti įstaigos vadovui valdyti personalą;
6.5.  organizuoti  žmogiškųjų išteklių plėtrą  ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:
7.1. konsultuoja teisiniais klausimais rajono savivaldybės administracijos vadovus, padalinius, seniūnijas, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus;
7.2. pagal įgaliojimus atstovauja rajono savivaldybei, jos sudarytoms institucijoms ir savivaldybės administracijai  visų instancijų teismuose ir išankstinio ginčo nagrinėjimo institucijose;
7.3. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;
7.4. vizuoja rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.5. vizuoja rajono savivaldybės ir administracijos vardu pasirašomas sutartis;
7.6. dalyvauja iki teisminiuose ginčuose, teikia išvadas, sudaro taikos sutarčių projektus;
7.7. pagal Skyriaus kompetenciją ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.8. organizuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;
7.9.  atsižvelgdama  į  įstaigos  strateginius  tikslus ir uždavinius,  teikia  įstaigos  vadovui siūlymus  dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
7.10.  kartu  su kitais įstaigos  struktūriniais   padaliniais atlieka įstaigos padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių  analizę  ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui  siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
7.11. atlieka personalo sudėties analizę;
7.12. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
7.13. padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį;
7.14. padeda įstaigos struktūrinių padalinių vadovams  vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
7.15.  padeda  įstaigos vadovui formuoti  įstaigos   personalo mokymo  prioritetus,  sudaro įstaigos personalo metinius   mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su  žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
7.16. padeda įstaigos vadovui kurti ir įgyvendinti  personalo motyvacijos sistemą;
7.17.  pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką  reguliuojančių  teisės  aktų ir  struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
7.18.  rengia  teisės  aktų projektus  ir  kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
7.19. pagal kompetenciją  kartu  su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos  taisyklių laikymąsi, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl darbo  drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
7.20.  rengia  personalo pareigybių  sąrašus, konsultuoja įstaigos  struktūrinių  padalinių  vadovus  pareigybių   aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų
keitimo ir papildymo;
7.21.  organizuoja  personalo ir įstaigai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.22. padeda įstaigos vadovo sudaromų komisijų, susijusių  su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
7.23.   dalyvauja   darbo  grupių  ir  komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais,
atlieka valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą;
7.24. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir  tarnybos paslapčių  įstatymo  nuostatų,   susijusių  su  leidimų  dirbti  ar  susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų  išdavimu personalui,  įgyvendinimą, jeigu įstaigos veiklą   reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
7.25. organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų ir  įstaigai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
7.26.  organizuoja  atostogų suteikimą personalui, taip  pat koordinuoja  darbo  ir  poilsio laiko apskaitą;
7.27.  padeda  įgyvendinti  personalo  socialines  ir kitas garantijas;
7.28.  formuoja,  tvarko  ir  nustatytąja  tvarka perduoda archyvui  personalo,  įstaigai pavaldžių įstaigų  vadovų  asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
7.29. pagal kompetenciją padeda įstaigos vadovui  užtikrina personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
7.30.  pagal  kompetenciją  įgyvendina  bendradarbiavimo   su Lietuvos    Respublikos,   kitų   šalių   ir  tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
7.31.  padeda  įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir  privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje   įstatymo
nuostatas;
7.32. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų  nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus personalo valdymo srityje;

III. SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius turi teisę:
8.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
8.2. teikti išvadas bei pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų priimamų sprendimų, institucijoms teikiamų klausimų teisėtumo, nevizuoti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisinių dokumentų projektų, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei Vyriausybės nutarimams;
8.3. gauti Skyriaus darbui reikalingas priemones;
8.4. teikti pasiūlymus dėl  Skyriaus darbo organizavimo gerinimo, tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui;
10.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
10.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
10.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
10.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus.
11. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
12. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
13. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
14. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
15. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

_______________________________________________________________