J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Bendrasis skyrius
Egidijus Grigaitis Skyriaus vedėjas +370 347 69509 , +370 614 33193 307
Rūta Švedienė Vyr. specialistė +370 347 69559 , +370 683 58525 704
Kristina Stackevičienė Vyr. specialistė +370 347 20504 , +370 620 18704 515
Natalija Matulevičienė Vyr. specialistė +370 347 69560 507
Giedrius Čechamiras Informacinių sistemų administratorius +370 347 60930 , +370 606 68326 410
Matas Laurynas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikas +370 347 60930 507
Erika Petraitytė Administracijos direktoriaus padėjėja +370 347 69550 , +370 686 21101 301
Jolita Butrimienė Sekretorė referentė +370 347 69547 101
Saida Mažeikė (šiuo metu vaiko priežiūros ir auginimo atostogose) Sekretorė referentė +370 347 69591 101
Simona Raubė Sekretorė referentė +370 347 69591 101
Eglė Galginė Sekretorė referentė +370 347 69572 101
Jonas Seneta Telefono ryšio technikas +370 347 69599 , +370 650 59677 105
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024 m. balandžio  24 d.          
įsakymu Nr. AD-1-312
 
 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS NUOSTATAI
 
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Bendrojo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.  
2. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir vykdantis jam priskirtus uždavinius bei funkcijas.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, Kėdainių rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais. 
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2015).
5. Skyrius nėra juridinis asmuo, tačiau gali turėti savo blanką.
 
II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
6.1. organizuoja ir užtikrina Savivaldybės gaunamųjų, siunčiamųjų ir vidaus dokumentų valdymą;
6.2. užtikrina ir kontroliuoja savivaldybės administracijoje rengiamų dokumentų kalbos taisyklingumą;
6.3. organizuoja funkcijų vykdymą valstybinės kalbos srityje;
6.4. koordinuoja viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą;
6.5. organizuoja piliečių ir kitų asmenų priėmimą, prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais;
6.6. koordinuoja informacinės visuomenės plėtros procesą;
6.7. koordinuoja informacinių technologijų plėtrą rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose.
6.8. užtikrina savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų priežiūrą, apsaugą, švarą, tvarką pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;
6.9. užtikrina darbo vietų įrengimą pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
6.10. organizuoja savivaldybės administracijos transporto priemonių skyrimą, aptarnavimą ir priežiūrą;
6.11. organizuoja Savivaldybės tarybos ir Administracijos padalinių aprūpinimą materialinėmis-techninėmis priemonėmis.
6.12. užtikrina balsavimo bei apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms patalpų suteikimą ir jų įrengimą, aprūpinimą inventoriumi, vykdant visų lygių rinkimus ir referendumus bei apklausas.             
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestas užduotis, atlieka šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus;
7.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia skyriaus veiklos, kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.4. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja, teikia informaciją, statistinius duomenys;
7.5. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių, tvarkų) projektus pagal skyriaus kompetenciją;
7.6. teikia informaciją ir pagalbą, reikalingą projektų įgyvendinimui;
7.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
7.8. konsultuoja savivaldybės darbuotojus Skyriaus veiklos sričių klausimais, bendradarbiauja su jais vykdant savivaldybės funkcijas;
7.9. vykdo viešuosius pirkimus;
7.10. formuoja dokumentų valdymo politiką, analizuoja dokumentų valdymo procesą, organizuoja dokumentų valdymo sistemos turinio plėtrą;
7.11. užtikrina pagal skyriaus kompetenciją dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių laikymąsi administracijoje, teikia metodinę pagalbą šiais klausimais;
7.12. analizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo sistemos vartotojų teisių valdymo procesą; 
7.13. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais;
7.14. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje;
7.15. kontroliuoja, kaip laikomasi rašytinės viešosios kalbos normų savivaldybės teritorijoje;
7.16. tikrina savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt. dokumentų projektų kalbą, konsultuoja administracijos darbuotojus valstybinės kalbos klausimais;
7.17. kontroliuoja merui, administracijos direktoriui adresuotų fizinių asmenų prašymų vykdymą ir informuoja administracijos direktorių apie laiku neįvykdytas užduotis; 
7.18. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;
7.19. analizuoja administracijos struktūrinių padalinių informacinius poreikius bei reikalavimus informacinėms sistemoms kurti ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl jų įsigijimo;
7.20. planuoja administracijos informacinės sistemos priemonių bei paslaugų plėtros ir atnaujinimo darbus, organizuoja jų vykdymą;
7.21. tvarko ir administruoja administracijos informacines sistemas;
7.22. užtikrina nenutrūkstamą administracijos informacinių sistemų ir kompiuterinio tinklo, jungiančio tarnybines stotis, darbo vietų kompiuterius ir kitą informacinių sistemų įrangą į bendrą sistemą, veikimą, atlieka jų priežiūrą, nuolatinį tobulinimą ir administravimą;
7.23. užtikrina techninės ir programinės įrangos, internetinio ryšio, tarnybinio elektroninio pašto, spausdinimo ir kitų skyriaus kompetenciją atitinkančių paslaugų veikimą kompiuterizuotose darbo vietose, techninį prisijungimą prie informacinių sistemų;
7.24. diagnozuoja kompiuterinės įrangos ir organizacinės technikos gedimus, organizuoja techninės priežiūros darbus, garantinį ir pogarantinį remontą bei užsako eksploatacines medžiagas administracijoje naudojamai organizacinei technikai;
7.25. administruoja administracijos interneto, elektroninio pašto ir informacinių sistemų tarnybines stotis;
7.26. vykdo savivaldybės interneto svetainės priežiūrą;
7.27. plėtoja administracijos informacijos saugaus perdavimo sistemą, pagal kompetenciją įgyvendina informacijos apsaugos priemones;
7.28. užtikrina kompiuterinio tinklo suderinamumą su valstybės registrais, žinybinėmis ir teritorinėmis informacinėmis sistemomis;
7.29. konsultuoja administracijos darbuotojus informacinių technologijų klausimais.
7.30. prižiūri šildymo, apšvietimo, vandentiekio ir kitų sistemų techninę būklę, organizuoja gedimų šalinimą, savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų apsaugą, valymą;
7.31. įrengia darbo vietas pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėse nustatytus reikalavimus, aprūpina kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, skirtomis darbui, vykdo jų apskaitą;
7.32. vykdo automobilių techninę priežiūrą, apsaugą, techninį aptarnavimą ir eksploataciją, tvarko kelialapių, degalų apskaitą;
7.33. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, gaisrinės saugos kontrolę;
7.34. parengia patalpas posėdžiams, pasitarimams, seminarams ir kitiems renginiams, vykstantiems administracijoje;
7.35. įstatymų nustatyta tvarka rengia teikimą administracijos direktoriaus vardu dėl balsavimo apylinkių ribų tikslinimo, panaikinimo ar naujų sudarymo;
7.36. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir savivaldybės vadovybės pavedimus.
 
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
 
8. Skyrius turi teisę:
8.1. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti  bei funkcijoms vykdyti;
8.2. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų priimamų sprendimų, susijusių su Skyriaus funkcijų įgyvendinimu;
8.3. gauti Skyriaus darbui reikalingas priemones;
8.4. teikti pasiūlymus Administracijos direktoriui Skyriaus kompetencijos klausimais;
8.5. kviesti kitų Administracijos struktūrinių padalinių, taip pat institucijų, kitų valstybės, Savivaldybės įstaigų bei organizacijų atstovus nagrinėti ir spręsti problemas, rengti dokumentų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
8.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisė-mis.
 
IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
10.2. konsultuoja su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
10.3. priima su Skyriaus veikla susijusius sprendimus;
10.4. rengia ir teikia pasiūlymus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
10.5. vadovauja Skyriaus veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prirei-kus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją;
10.6. vadovauja Skyriaus veiklos vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklą;
10.7. vadovauja su Skyriaus veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prirei-kus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją;
10.8. vadovauja su Skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus;
10.9. valdo Skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), į pareigas priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Administracijos direktorius. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
12. Esant reikalui, Skyriaus darbuotoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
13. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
14. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. 
15. Skyriaus vedėjas už Skyriaus veiklą  atsiskaito Administracijos direktoriui.
              
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
16. Skyrius steigiamas bei likviduojamas Administracijos direktoriaus įsakymu. 
17. Nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu. 
 
_____________________________________