J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Apskaitos skyrius
Rita Stukonienė Skyriaus vedėja +370 347 69540 421
Alvyda Vaidotienė Vyr. specialistė +370 347 69541 420
Banga Davalgienė Vyr. specialistė +370 347 69562 407
Violeta Ivanauskienė Vyr. specialistė +370 347 69511 407
Jurgita Eremičienė Buhalterė +370 347 20518 308
Ignė Matulevičiūtė Buhalterė +370 347 20511 404
Irena Pleskienė Buhalterė +370 347 69584 713
Jolita Bitvinskienė Buhalterė +370 347 20517 713
Ginta Kyburienė Buhalterė +370 347 69552 417
Ingrida Paulauskienė Buhalterė +370 347 69508 404
Genutė Liutkevičienė Buhalterė +370 347 44206 404
Živilė Vansevičienė Buhalterė +370 347 69523 308
Daiva Pletkuvienė Apskaitininkė +370 347 45441
Veronika Žilinskienė Apskaitininkė +370 347 73224
Kristina Staniukaitienė Apskaitininkė +370 347 56462
Dalė Andriušienė Buhalterė +370 347 67287
Jolanta Rupšlaukienė Apskaitininkė +370 347 42197
Roma Karošienė Apskaitininkė +370 347 41136
Marija Zakaryzienė Apskaitininkė +370 347 41335
Laura Šlaustienė Apskaitininkė +370 347 68315
Greta Vaitkevičiūtė Buhalterė +370 347 44104

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. AD-1-104

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius (toliau – skyrius) – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, ministrų įsakymais, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Finansinės apskaitos, Biudžeto sandaros ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais.
4. Skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius.
5. Skyrius turi savo blanką su rekvizitais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
6.1. užtikrinti savivaldybės administracijos ir seniūnijų – savivaldybės administracijos filialų (toliau – Seniūnijos) finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės ir savivaldybės lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę pagal VSAFAS;
6.2. laiku fiksuoti apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių bei pagrindinių priemonių judėjimu finansinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“;
6.3. tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, atlikti ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;
6.4. vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę, kad savivaldybės administracijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;
6.5. apskaičiuoti ir išmokėti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams darbo užmokestį. Sudaryti ir laiku pateikti įvairias ataskaitas ir pažymas apie darbo užmokestį.
6.6. užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tikrinančioms institucijoms.
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
7.1. skyriaus kompetencijos klausimais rengia arba dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.2. derina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, sutartis, prašymus viešiesiems pirkimams vykdyti ir dokumentus, kuriuose atsispindi skyriuje apskaitomų lėšų panaudojimas;
7.3. rengia įvairių tvarkų ir taisyklių projektus, susijusias su apskaitos politiką;
7.4. dalyvauja įvairių komisijų darbe;
7.5. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį savivaldybės administracijų skyrių ir Seniūnijų administravimo išlaidoms, sudaro biudžeto išlaidų sąmatų projektus;
7.6. vykdo savivaldybės administracijos ir Seniūnijų biudžetinių, specialiųjų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą, sudarant biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo apyskaitas;
7.7. organizuoja savivaldybės administracijos finansinės atskaitomybės rengimą;
7.8. užtikrina savivaldybės administracijai skiriamų ES ir valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat kitų fondų lėšų apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą;
7.9. organizuoja lėšų pervedimą jų gavėjams pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis;
7.10. organizuoja skirtų valstybės biudžeto lėšų metinės ir ketvirtinių finansinių ataskaitų sudarymą, jas apibendrina ir pateikia lėšas skirusioms ministerijoms;
7.11. inicijuoja sprendimus ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka išankstinę, pakartotinę išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja diegiant informacines sistemas;
7.13. teikia institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims reikiamus duomenis, rašytinius ir žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas skyriaus kompetencijos klausimais;
7.14. atstovauja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigos interesams kitose institucijose apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, ES ir valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų gavimo, naudojimo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
7.15. atlieka bankines operacijas;
7.16. tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų komandiruočių apskaitą, kontroliuoja, kad būtų laiku už jas atsiskaityta;
7.17. tvarko ir išrašo patalpų nuomos sąskaitas, pateikia jas savivaldybės administracijos patalpas nuomojančioms įstaigoms, išrašo sąskaitas už komunalinius patarnavimus;
7.18. tvarko rajono savivaldybės administracijos balanse apskaitomo nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto bei atsargų pajamų ir išlaidų apskaitą, dalyvauja inventorizuojant turtą;
7.19. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir kreditoriais apskaitą;
7.20. organizuoja kasos darbą, tvarko kasos operacijų apskaitą;
7.21. apskaito visus savivaldybės fondus;
7.22. apskaičiuoja savivaldybės tarybos nariams darbo užmokestį, pervedant į jų asmenines sąskaitas;
7.23. tvarko rajono seniūnaičių išmokas, pervedant į jų asmenines sąskaitas;
7.24. pagal patvirtintą išlaidų sąmatą tvarko savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų apskaitą, sudaro programos pajamų ir išlaidų vykdymo apyskaitas;
7.25. tvarko administracijoje gaunamos labdaros apskaitą ir teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
7.26. teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą;
7.27. apskaito tikslinių kompensacijų lėšas, paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
7.28. apskaito išmokų vaikams lėšas; paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
7.29. apskaito moksleivių nemokamo maitinimo lėšas, paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
7.30. priima mokyklų ataskaitas apie panaudotas nemokamo maitinimo lėšas, sudaro jų suvestines;
7.31. organizuoja ir vykdo savivaldybės investicinių projektų apskaitą jų įgyvendinimo metu;
7.32. tvarko valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitą, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
7.33. tvarko prioritetinės ir neprioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtros mokesčių apskaitą, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
7.34. užtikrina finansinės ir biudžeto vykdymo atskaitomybės sudarymą nustatytais terminais vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
7.35. metams pasibaigus sudaro Finansines ataskaitas ir jų duomenis suveda į Finansų ministerijos apskaitos konsolidavimo programą VSAKIS;
7.36. teikia administracijos direktoriui skyriaus veiklos metines ataskaitas;
7.37. vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas ir jam pavestus uždavinius, turi teisę:
8.1. reikalauti iš savivaldybės administracijos ir Seniūnijų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti;
8.2. kontroliuoti, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo normos;
8.3. gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Seniūnijų sąmatų, sutarčių, susitarimų, protokolų ir kitų dokumentų kopijas, prekių, paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir kitus reikalingus dokumentus užduotims ir pavedimams vykdyti;
8.4. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams;
8.5. Skyriaus vedėjas ir specialistai, kurių pareigybės aprašymuose tai numatyta, turi teisę pasirašinėti antruoju parašu savivaldybės administracijos bankinius dokumentus, antruoju parašu finansinės atskaitomybės dokumentus;
8.6. konsultuotis ministerijose, Vyriausybės įstaigose, vietos savivaldos institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose veiklos klausimais;
8.7. dalyvauti valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
8.8. teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl Apskaitos skyriaus, kitų administracijos struktūrinių padalinių ir Seniūnijų darbo pagerinimo;
8.9. reikalauti, kad būtų vykdoma administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Administracijos apskaitos politika;
8.10. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

9. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius.
10. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis šiais nuostatais, administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Administracijos apskaitos politika, savivaldybės ir administracijos vadovų pavedimais ir rezoliucijomis.
11. Apskaitos skyriaus vedėjas:
11.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
11.2. atsako už skyriaus vidaus darbo organizavimą;
11.3. atsako už skyriaus veiklą, tinkamą pareigų atlikimą ir jo kontrolę;
11.4. nustato skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, veiklos sritis, paskirsto jiems darbą ir jį kontroliuoja;
11.5. atsako už dokumentų ir bylų, kaupiamų skyriuje, iki jos perduodamos į savivaldybės archyvą, saugumą;
11.6. organizuoja skyriaus darbą pagal funkcinį ir teritorinį veiklos principą;
11.7. pasirašo skyriaus raštus valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ir atsako į skyriaus gautus asmenų prašymus;
11.8. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;
11.9. atlieka kitas funkcijas, nustatytas pareigybės aprašyme.
12. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų ir uždavinių, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
13. Skyriaus darbuotoją atostogų, komandiruočių bei ligos metu pavaduoja vedėjo paskirtas kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.
14. Už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą skyriaus darbuotojai atskaitingi skyriaus vedėjui.
15. Už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų netinkamą vykdymą arba jų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
16. Skyriaus darbuotojų atsakomybę reglamentuoja pareigybės aprašymai, administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, savivaldybės tarybos sprendimai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––