J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius
Rasa Budrevičė Registratorė +370 347 50020
Aušra Verbliugevičienė Vyr. specialistė +370 347 50020
Rasa Intienė Vyresn. archyvarė +370 347 57447
Audronė Žvikienė Archyvarė +370 347 57447
Inga Jančiūrienė Vyresn. archyvarė +370 347 57447

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr. AD-1-359

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius (toliau – skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, atliekantis jam valstybės deleguotas funkcijas.
2. Skyrius yra pavaldus Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Valstybės tarnybos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, Vardo ir pavardės keitimo taisyklėmis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, teisės aktais reglamentuojančiais archyvinių dokumentų naudojimą ir saugojimą, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
4. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas bei likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų, organizacijų, fondų steigėju.
6. Skyrius turi savo antspaudą su valstybės herbu.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai - teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, organizuoti operatyvų ir teisingą duomenų teikimą valstybės registrams, vykdyti funkcijas archyvo ir dokumnetų valdymo srityje.
8. Vadovautis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymu, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, kurios reguliuoja civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje, taip pat kitų civilinės metrikacijos skyriaus paslaugų atlikimo tvarką ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvinių dokumentų panaudojimą ir saugojimą.
9. Vadovautis asmens vardo ir (ar) pavardės keitimo taisyklėmis, kurios nustato vardo ir (ar) pavardės keitimo civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką.
10. Sudarant civilinės būklės aktų įrašus naudotis VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų baze, užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą ir apsaugą.
11. Teikti duomenis VĮ Registro centrui, jei duomenų apie asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre ir užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą ir apsaugą.
12. Užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą, skelbti oficialią ir privalomą skyriaus informaciją skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje.
13. Organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą.
14. Konsultuoti rajono gyventojus šeimos teisės klausimais, susijusiais su skyriaus teikiamomis paslaugomis.
15. Konsultuoti rajono bankrutuojančias ir besilikviduojančias įmones, įstaigas ir organizacijas, dokumentų tvarkymo ir perdavimo saugoti klausimais.
16. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
16.1. registruoja asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, vardo ir pavardės pakeitimą, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, pakeičia, ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus, išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
16.2. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registrų centrui;
16.3. atlieka santuokų registravimo iškilmingas ceremonijas;
16.4. piliečių pageidavimu organizuoja ir veda jubiliejines santuokas;
16.5. atlieka santuokos registravimo ceremonijas norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje;
16.6. rengia bylas ir teikia išvadas dėl vardo ir (ar) pavardės keitimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
16.7. rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo;
16.8. pažymi civilinės būklės įrašų rodyklėse apie kitų civilinės metrikacijos skyrių atliktus civilinės būklės aktų papildymus, pakeitimus;
16.9. sudaro abėcėlines rodykles ir civilinės būklės įrašų registrus;
16.10. kartą per mėnesį siunčia Higienos institutui medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą liudijančius dokumentus.
16.11. skyrius asmenims jų prašymu kartu su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriumi tarpininkauja gaunant pakartotinius liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;
16.12. organizuoja ir vykdo likviduotų institucijų dokumentų priėmimą, sisteminimą, saugojimą bei naudojimą;
16.13. išduoda likviduotų institucijų dokumentų priėmimą patvirtinančias pažymas;
16.14. vykdo archyvinių fondų apskaitą;
16.15. kasmet parengia ir suderina su Kauno apskrities archyvo Dokumentų ekspertų komisija rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dokumentacijos planus, registrų sąrašus;
16.16. tvarko, komplektuoja, saugo ir perduoda Kauno regioniniam valstybės archyvui archyvinius dokumentus, naikina dokumentus pasibaigus jų saugojimo terminui;
16.17. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
16.18. atstovauja savivaldybei pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą visų lygių bendrosios kompetencijos teismuose ir kitose teisės institucijose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, rengia procesinius dokumentus teismui;
16.19. tvirtina dokumentų, saugomų skyriuje, kopijas (nuorašus, išrašus).
17. Organizuoja civilinės būklės aktų įrašų įrišimo kietais viršeliais ir kitus skyriui reikalingus viešuosius pirkimus.
18. Renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, pakeitimą, ištaisymą, papildymą ir atkūrimą ir veda rinkliavos apskaitą.
19. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją.
20. Pagal kompetenciją įgyvendina rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.
21. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais ir Miesto Rotušėje vykstančių renginių organizavimo klausimais.
22. Ruošia ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai apie per metus sudarytus civilinės būklės aktų įrašus ir Lietuvos Vyriausiojo archyvaro tarnybai apie dokumentų tvarkymo funkcijos atlikimą.
23. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).

III. SKYRIAUS TEISĖS

24. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
24.1. gauti iš VĮ Registrų centro ir Kauno apskrities Policijos komisariato Kėdainių migracijos grupės reikiamą informaciją civilinės būklės aktų įrašams sudaryti;
24.2. susirašinėti su Lietuvos Valstybės istorijos archyvu, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriumi, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais;
24.3. gauti informaciją iš Savivaldybei pavaldžių viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir kitų administracijos struktūrinių padalinių jų veiklos, susijusios su civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus teikiamomis paslaugomis, klausimais;
24.4. teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo savivaldybės biudžeto lėšomis;
24.5.teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
24.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

25. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja skyriaus vedėjas.
26. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai.
27. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu ar kitais jo nebuvimo dėl svarbių priežasčių atvejais, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas, arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.
28. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, o kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
29. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
30. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą atleisti skyriaus vedėją iš pareigų, paskutinę darbo dieną atleidžiamasis, dalyvaujant administracijos direktoriaus įgaliotam atstovui, perduoda reikalus: neužbaigtus įgyvendinti teisės aktus, einamuosius darbus, registracijos žurnalus ir naudojamą savivaldybės turtą. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalivaujantys asmenys. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
31. Atleidžiant kitus skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja skyriaus vedėjas.

V. SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

32. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotajai, dirbantis pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
32.1. tinkamą ir kokybišką pareigų, aprašytų pareigybės aprašymuose, vykdymą ir atlikimą;
33.2. valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį nustatytų etikos principų ir taisyklių laikymąsi;
34.3. skyriui numatytų uždavinių įgyvendinimą.
35. Skyrius dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Darbo kodeksu, kitais įstatymais bei teisės norminiais dokumentais, Kėdainių rajono savivaldybės vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.