J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Biudžeto ir finansų skyrius
Jolanta Sakavičienė Skyriaus vedėja +370 347 69514 , +370 611 37155 419
Rasa Ročienė Vyr. specialistė +370 347 69579 406
Irena Gestautienė Vyr. specialistė +370 347 69516 406
Giedrė Liekė Vyr. specialistė +370 347 69539 715
Asta Skiedrienė Vyr. specialistė +370 347 69566 418
Vilma Vytienė Vyresn. specialistė +370 347 44212 405
Laimutė Eigirdienė Finansų ekonomistė +370 347 69536 405

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. AD-1-1435

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžeto ir finansų skyrius (toliau – skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – administracijos direktorius).
3. Skyrius neturi juridinio asmens teisių, jo veikla yra finansuojama iš savivaldybės administracijos biudžeto.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
5. Skyrius steigiamas bei likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimu.
6. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Skyriaus tikslas – planuoti, paskirstyti ir tvarkyti savivaldybės finansinius išteklius, siekti, kad savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos taupiai ir pagal paskirtį.
8. Skyriaus veiklos uždaviniai:
8.1. įgyvendinti savivaldybės politiką biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos klausimais;
8.2. rengti savivaldybės metų biudžeto projektą ir organizuoti patvirtinto biudžeto vykdymą;
8.3. rengti savivaldybės iždo, savivaldybės tarpinių, metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
8.4. tvarkyti savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei skolintų lėšų apskaitą;
9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
9.1. susijusias su savivaldybės finansų valdymu:
9.1.1 stebi teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto sudarymą ir vykdymą, apskaitos tvarkymą ir ataskaitų teikimą, pokyčius ir užtikrina jų įgyvendinimą;
9.1.2. renka, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus savivaldybės biudžeto projektui rengti;
9.1.3 prognozuoja savivaldybės biudžeto finansinius srautus, planuoja skolinimosi galimybes patvirtintų savivaldybės skolinimosi limitų ribose;
9.1.4. organizuoja savivaldybės biudžeto formavimo procesą;
9.1.5. analizuoja savivaldybės veiklos programų projektuose numatytus savivaldybės biudžeto asignavimus;
9.1.6. priima, tikrina ir nagrinėja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų projektus, rodiklius, skaičiavimus ir šių dokumentų priedus;
9.1.7. rengia savivaldybės biudžeto projekto dokumentus, savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikia jį direktoriui svarstyti bei tvirtinti savivaldybės tarybai;
9.1.8. tikrina savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų sudarymo teisingumą, apskaičiavimų, jų priedų atitiktį patvirtintoms sąmatoms;
9.1.9. rengia savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašą, vadovaudamasis patvirtintu savivaldybės biudžetu, jo pajamų paskirstymo ketvirčiais dokumentais ir patvirtintomis programų sąmatomis;
9.1.10. priima savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti ir tikrina jų atitiktį pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą;
9.1.11. rengia mokėjimo nurodymus lėšoms savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams pervesti, taip pat ir kitiems subjektams, jei tai susiję su savivaldybės iždo funkcijomis;
9.1.12. nagrinėja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų subjektų prašymus dėl savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo, ketvirtinio paskirstymo pakeitimo, dėl papildomų biudžeto asignavimų ar kitų lėšų, teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo, rengia pažymas-pranešimus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams apie asignavimų pakeitimus;
9.1.13. nustato netekusių tikslinės paskirties asignavimų sumas;
9.1.14. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo analizę;
9.1.15. priima savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto programų sąmatų įvykdymo ir kitas ataskaitas, atlieka jų analizę, tikrina duomenų atitiktį skyriaus apskaitos duomenims;
9.1.16. sudaro savivaldybės iždo tarpinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius, savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį bei kitas savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ar kitoms atskaitingoms institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais;
9.1.17. atlieka viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo proceso procedūras viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
9.1.18. priima sprendimus ir vykdo veiksmus, užtikrinančius išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;
9.1.19. tvarko savivaldybės iždo, paskolų, tarpusavio atsiskaitymų su valstybės biudžetu ir kitų pavedimams vykdyti gautų lėšų apskaitą;
9.1.20. planuoja paskolų grąžinimą sutartyse numatytais terminais, palūkanų ir kitų paskolų aptarnavimo išlaidų sumokėjimą;
9.1.21. tvarko savivaldybės biudžeto sąskaitas banke;
9.1.22. teikia rekomendacinius siūlymus savivaldybės biudžeto vykdymo klausimais;
9.1.23. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.1.24. pagal skyriui priskirtas funkcijas nagrinėja skundus, pranešimus, prašymus, rengia atsakymus ar atsakymų projektus;
9.1.25. organizuoja ir užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, jų perdavimą į archyvą;
9.1.26. rengia ir derina savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.1.27. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe bei rengiant savivaldybės administracijos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų projektus;
9.1.28. viešina savivaldybės interneto svetainėje teisės aktais nustatytą informaciją;
9.1.29. atlieka vidaus kontrolės funkcijas;
9.1.30. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
SKYRIAUS SPECIALISTŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

10. Skyriaus specialistai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:
10.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;
10.2. apriboti, o prireikus ir sustabdyti finansavimą asignavimų valdytojams, jei paaiškėja, kad jie netinkamai naudoja lėšas;
10.3. teikti siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;
10.4. konsultuotis su vyriausybės institucijų, Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijos atstovais;
10.5. teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai, ministerijoms, Vyriausybei ir Seimui dėl parengtų teisės aktų projektų;
10.6. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams ar gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
10.7. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją savivaldybės administracijos lėšomis;
10.8. gauti skyriaus darbui reikalingas priemones;
10.9. naudotis kitomis kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
11. Skyriaus darbuotojai atsako:
11.1. už teisės aktų skyriaus veiklos klausimais vykdymą;
11.2. už priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą;
11.3. už patikėto turto tinkamą valdymą ir naudojimą;
11.4. už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių netinkamą vykdymą arba jų nevykdymą.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
13. Skyriaus vedėjas:
13.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriaus pavaduotojui;
13.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
13.3. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;
13.4. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero bei savivaldybės tarybos pavedimus;
13.5. skyriaus vedėją, jam nesant, pavaduoja direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
14. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:
14.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui;
14.2. atlieka pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas ir atsako už jiems paskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;
14.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir skatinimus administracijos direktorius skyriaus vedėjo teikimu.
14.4. esant reikalui, juos atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
15. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas privalo perduoti skyriaus reikalus, dokumentus, materialines vertybes (toliau — reikalai) administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui ar naujam skyriaus vedėjui.
16. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo perduoti reikalus skyriaus vedėjo paskirtam asmeniui.
17. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
18. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.