J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Funkcijos

Vyriausiasis specialistas kalbos tvarkytojas vykdo valstybės priskirtą savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją. Siekdamas tai užtikrinti, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi vykdyti šias funkcijas:

1. kontroliuoti, kaip Kėdainių rajone ir mieste vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

2. kontroliuoti, kaip Kėdainių rajone ir mieste vykdomi savivaldybės Tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir Administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo;

3. kontroliuoti, ar Kėdainių rajono ir miesto juridiniai ir fiziniai asmenys raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius ir techninius dokumentus tvarko taisyklinga valstybine kalba; susirašinėja valstybine kalba;

4. kontroliuoti, ar Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;

5. kontroliuoti, ar Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;

6. kontroliuoti, ar Kėdainių miesto ir rajono fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;

7. tikrinti, ar Kėdainių mieste ir rajone oficialūs renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;

8. kontroliuoti, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos Kėdainių miesto ir rajono radijo ir televizijos stočių programos verčiamos į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;

9. kontroliuoti, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys Kėdainių mieste ir rajone rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos;

10. kontroliuoti, ar įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles;

11. kontroliuoti, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama Kėdainių rajono ir miesto įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;

12. kontroliuoti, ar Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

13. kontroliuoti, ar Kėdainių rajono ir miesto viešieji užrašai, reklama taisyklingi; derinti jų projektus;

14. įspėti (žodžiu ar raštu) fizinius ir juridinius asmenis apie Valstybinės kalbos įstatymo, VLKK nutarimų pažeidimus, kitas kalbos klaidas; įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus; nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikyti administracines nuobaudas; reikalauti, kad pažeidimai (trūkumai) būtų pašalinti;

15. esant reikalui rengti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus;

16. pagal kompetenciją rengti metodinius patarimus, straipsnius žiniasklaidoje, Savivaldybės interneto svetainės skiltis, seminarus kalbos klausimais;

17. konsultuoti Kėdainių miesto ir rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais;

18. vizuoti rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus;

19. bendradarbiauti su institucijomis, kurios rūpinasi valstybinės kalbos politika ir tyrimais, jos vartojimo ir taisyklingumo kontrole, dalyvauti šių įstaigų renginiuose, keistis su jomis informacija ir teikti joms siūlymus dėl įvairių kalbos dalykų; palaikyti ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis.

 Kalbos tvarkytojas vykdo ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, priklausančius kalbos tvarkytojo kompetencijai, Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus ir su Savivaldybės administracijos ar Bendrojo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  pavedimus.