J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Viešosios tvarkos skyrius
Žydrė Krivičienė L. e. p. vedėja +370 347 44213 , +370 671 42716 316
Saulius Rosteika Vyr. specialistas +370 347 69563 , +370 603 68511 306
Erikas Jakovlevas Vyr. specialistas +370 347 20507 , +370 603 70988 306

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. AD-1-803

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS  SKYRIAUS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios tvarkos skyrius (toliau – Skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, savivaldybės administracijos ir šiais nuostatais, kitais teisės aktais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).
4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

II.    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:
6.1. dalyvauti, bendradarbiauti su policija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos ilgalaikes ar trumpalaikes programas ar įgyvendinant kitas priemones;
6.2. prižiūrėti, kaip vykdomi savivaldybės tarybos priimti sprendimai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
6.3. prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) reikalavimų ir draudimų;
6.4. vadovaujantis ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas;
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:
7.1. rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia savivaldybės institucijoms;
7.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas;
7.3. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus;
7.6. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
7.7 teikia savivaldybės ir valstybės institucijoms siūlymus ir informaciją dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimo, papildymo ar panaikinimo;
7.8. atstovauja savivaldybės administracijai, savivaldybės institucijoms,  ginant interesus teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose pagal Skyriaus kompetenciją;
7.9. rengia, organizuoja prevencines priemones, akcijas, nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų mažinimo savivaldybės teritorijoje projektus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
7.10. vadovaudamasis ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, renka įrodymus, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą;
7.11. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją ir faktinius duomenis tikrina vietoje;
7.12. prižiūri ir kontroliuoja kaip savivaldybėje įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsirandą įstatymuose nustatyta atsakomybė, bei kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė:
7.12.1. Kapinių tvarkymo taisyklių;
7.12.2. Gyvūnų laikymo Kėdainių rajono savivaldybėje taisyklių;
7.12.3. Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių;
7.12.4. Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių;
7.12.5. Kėdainių miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių;
7.12.6. Atliekų tvarkymo taisyklių;
7.12.7. Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių;
7.12.8. Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių;
7.12.9. Kėdainių rajono savivaldybės saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių;
7.12.10. Rūkymo vietose, kuriose pagal įstatymus ar savivaldybių tarybų sprendimus draudžiama tai daryti reikalavimų;
7.12.11. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nustatytų draudimų ir reikalavimų
išorinei reklamai įrengti;
7.12.12. Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos.
7.13. vykdo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse savivaldos institucijų kompetencijai priskirtą administracinių nusižengimų kontrolę šiose srityse: medžių, krūmų, žaliųjų vejų, gėlynų ne miško žemėje žalojimas ir naikinimo, savavališko kasinėjimo bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymo baigus darbus, gatvių, kelių dangos užteršimo, kelio ženklų reikalavimų dėl transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo  nesilaikymo, alkoholinių gėrimų vartojimo viešosiose vietose, viešosios rimties trikdymo, keleivių ir bagažo vežimo, pirotechninių priemonių realizavimo ir naudojimo, Lietuvos valstybinės vėliavos, užsienio valstybės vėliavos, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos nesilaikymo, apleistų ir neprižiūrimų transporto priemonių, žemės sklypų, statinių naudojimo, alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir kitose srityse pagal vykdomosios institucijos suteiktus įgaliojimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus;
7.14. vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę.
7.15. dalyvauja iki teisminiuose ginčuose, teikia išvadas, sudaro taikos sutarčių projektus;
7.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, rengia, derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir išduoda leidimus (pažymėjimus) politiniams, kultūriniams, sportiniams ir kitiems renginiams (susirinkimams) Kėdainių rajone  organizuoti;
7.17. bendradarbiauja, užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos ilgalaikes ar trumpalaikes programas su Savivaldybės administracijos padaliniais, policija, įstaigomis, organizacijomis valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis.    
7.18. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais atskirai ar kartu su atitinkamais padaliniais,  teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis organizuoja patikrinimus ir dalyvauja juose;
7.19.    renka ir analizuoja vaizdo stebėjimo priemonėmis, patikrinimų metu ar kitaip gautą  informaciją apie administracinius nusižengimus, turinčias nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas, kitus pažeidimus ir problemas ir perduoda šią informaciją atsakingoms institucijoms ar padaliniams;
7.20. registruoja Skyriuje nemokama linija gautus pranešimus apie administracinius nusižengimus, nustatyta tvarka tvarko dokumentus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje, perduoda el. paštu gautus pranešimus ar skundus registruoti, vadovams įrašyti rezoliucijas, kontroliuoja užduočių vykdymo terminus;
7.21.     teikia pagalbą ir informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
7.22. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų  nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus viešosios tvarkos srityje;

III. SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius turi teisę:
8.1. reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
8.2. įstatymų nustatyta tvarka gauti iš fizinių ir juridinių asmenų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, duomenis ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
8.3. organizuoti pasitarimus ir diskusijas savo kompetencijos klausimams spręsti;
8.4. gauti Skyriaus darbui reikalingas priemones;
8.5. teikti pasiūlymus dėl  Skyriaus darbo organizavimo gerinimo, tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo.
8.6. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.
9. Skyriaus valstybės tarnautojai:
9.1. vykdydami pavestas funkcijas, turi teisę atskirai ar kartu su savivaldybės ir kitų valstybės institucijų pareigūnais kontrolės tikslu lankytis savivaldybės įstaigose, įmonėse, kitose įstaigose, įmonėse ar organizacijose ir jų teritorijose, taip pat fiziniams asmenims priklausančiose teritorijose ar patalpose, lankytis renginiuose;
9.2. įgyvendindami veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas teises ar atlikdami pavestas pareigas, turi teisę duoti asmenims teisėtus nurodymus ir reikalavimus (įleisti į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus; pateikti informaciją, duomenis ar dokumentus; atvykti ir duoti paaiškinimus, vykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas ir kt.).

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
11. Skyriaus vedėjas:
11.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui;
11.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
11.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrImo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
11.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
11.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus.
12. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
13. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
14. Skyriaus vedėjo atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, šie nuostatai ir Administracijos direktoriaus patvirtintas jo pareigybės aprašymas. Kiti Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
15. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, priskirtų funkcijų vykdymas, einamieji klausimai.
16. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.
17. Priėmus sprendimą atleisti Skyriaus vedėją ar kitą Skyriaus valstybės tarnautoją iš pareigų, atleidžiamas asmuo turtą ir dokumentus perduoda Administracijos direktoriaus paskirtam asmeniui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

_______________________________________________________________