J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Kristina Kemešienė Skyriaus vedėja +370 347 69512 , +370 620 52054 711
Aušra Čiukienė Vyr. specialistė +370 347 44201 712
Reda Ivanauskienė Vyr. specialistė +370 347 44202 718
Danguolė Paulauskė Vyr. specialistė +370 347 69548 716
Eglė Šileikė (šiuo metu vaiko priežiūros ir auginimo atostogose) Vyr. specialistė +370 347 44205 717

PATVIRTINTA:
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. AD-1-1017

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (toliau - skyrius) – savivaldybės administracijos padalinys, veikiantis pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
2. Skyrius steigiamas ir jo veikla nutraukiama tarybos sprendimu.
3. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, ISO 9001:2008 standarto reikalavimais, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais, savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis.

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Kurti ir diegti strateginio planavimo sistemą.
5. Organizuoti strateginio planavimo procesą.
6. Koordinuoti savivaldybės strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą.
7. Inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės projektų paraiškų rengimą finansinei paramai gauti.
8. Koordinuoti savivaldybės projektų įgyvendinimo eigą gavus paramą.
9. Siekti pritraukti į rajoną investicijas.
10. Užmegzti, plėtoti ir koordinuoti savivaldybės bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais.
11. Analizuoti ir apibendrinti įvairių sričių informaciją, susijusią su projektų rengimu ir įgyvendinimu bei teikti išvadas ir pasiūlymus vadovybei.

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

12. Rengia savivaldybės strateginius planus, koordinuoja jų įgyvendinimą, bei rengia kasmetines ataskaitas, teikia pasiūlymus rengiant programinį biudžetą.
13. Koordinuoja, rengia ir derina planuojamų metų Valstybės investicijų programos projektą.
14. Analizuoja galimybes gauti paramą dalyvaujant įvairiose programose, teikia pasiūlymus projektų ir programų ruošimui.
15. Koordinuoja rajono savivaldybės projektų paraiškų rengimą ir teikimą finansinei paramai gauti, rengia paraiškas.
16. Koordinuoja projektų įgyvendinimo eigą gavus paramą.
17. Dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse parodose pristatant rajono savivaldybę.
18. Kaupia, analizuoja ir apibendrina įvairių sričių informaciją ir teikia išvadas bei pasiūlymus savivaldybės administracijai.
19. Konsultuoja interesantus skyriaus kompetencijos klausimais.
20. Rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.
21. Bendradarbiauja su ministerijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.
22. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės administracijos archyvą.


IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

23. Skyriaus veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
24. Skyriaus veiklos nuostatus ir pareigybių aprašymus įsakymu tvirtina administracijos direktorius.
25. Skyriaus vedėją (valstybės tarnautoją) ir specialistus (valstybės tarnautojus) skiria į pareigas ir atleidžia administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
26. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui. Skyriaus vedėjas:
26.1. spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą;
26.2. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
26.3. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi kiti teisės aktai;
26.4. rengia skyriaus darbuotojų (valstybės tarnautojų) pareigybės aprašymus;
26.5. vykdo tarybos, mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis ir veikia pagal jų suteiktus įgaliojimus.
27. Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas atlieka darbuotojas, paskirtas administracijos direktoriaus įsakymu.
28. Skyriaus darbuotojai (valstybės tarnautojai) yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

29. Skyrius, vykdydamas savo uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
30.1. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų;
30.2. naudotis savivaldybės administracijos informacinių technologijų įrenginiais, telefono ir fakso priemonėmis darbo reikalais;
30.3. sudaryti komisijas, darbo grupes pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti;
30.4. dalyvauti savivaldybės vadovų pasitarimuose strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
30.5. teikti vadovybei pasiūlymus dėl priemonių skyriaus ir savivaldybės administracijos darbui gerinti.
31. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais suteiktas teises.

VI. ATSAKOMYBĖ

32. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą.
33. Skyriaus darbuotojų uždavinius ir funkcijas reglamentuoja jų pareigybės aprašymai.
34. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika ir statusu, savo įgaliojimų viršijimą, pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.