J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kontrolės ir audito tarnyba
Asta Žukauskienė Savivaldybės kontrolierė +370 347 69504 , +370 602 50739 401
Rūta Lukoševičienė Tarnybos patarėja +370 347 69542 403
Vilma Unikienė Tarnybos patarėja +370 347 69542 403
Laimutė Paškevičienė Vyr. specialistė +370 347 69507 403
Audronė Kavaliauskienė Vyr. specialistė +370 347 69507 403

PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-120
2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. TS-318

KĖDAINIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS  IR  AUDITO  TARNYBOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS

BENDROSIOS  NUOSTATOS 

1. Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba)  yra juridinis asmuo, prižiūrintis ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

2. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga (kodas – 188608971), finansuojama iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885), adresas J. Basanavičiaus g. 36, 57288, Kėdainiai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinti institucija – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

3. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą išlaidų sąmatą, dokumentų blankus, savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu, sąskaitą banke.

4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais   įstatymais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais,  Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir  šiais nuostatais.

5. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

6. Savivaldybės kontrolierius, tarnybos  valstybės tarnautojai negali būti tos savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

7. Tarnybos buveinės adresas: J. Basanavičiaus 36, LT- 52788 Kėdainiai. 

II SKYRIUS

TARNYBOS  VEIKLOS  RŪŠIS,  TIKSLAS  IR  UŽDAVINIAI 

8. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos  savivaldybių veikla.

9. Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas Valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

10.Tarnybos uždaviniai:

10.1. prižiūrėti ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai naudojamas Savivaldybės biudžetas;

10.2. prižiūrėti, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai; 

10.3. vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;

10.4. užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus;

10.5. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai. 

III SKYRIUS

TARNYBOS  FUNKCIJOS 

11. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:       

11.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse;

11.2. kiekvienais metais rengia ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytais terminais bei Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta  tvarka teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

11.3. Rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis;

11.4. rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

11.5. rengia ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už  kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip  pat išvadas dėl iš valstybės vardu paskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

11.6. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros;

11.7. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Lietuvos Respublikos audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei Centralizuota vidaus audito tarnyba;

11.8. Valstybės kontrolės prašymu teikia Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

11.9. vykdo kitas įstatymų ir kituose teisės aktuose priskirtas  funkcijas. 

IV SKYRIUS

TARNYBOS  TEISĖS 

12. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

12.1. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų  vykdymo metu Tarnybos darbuotojai netrukdomai įeitų į audituojamo ar tikrinamojo subjekto patalpas;

12.2. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu, audituojamo ar tikrinamojo subjekto vadovas suteiktų patalpas auditui atlikti;

12.3. reikalauti, kad Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, pateiktų savo veiklos ateinančių metų plano projektą iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos tarpusavio veiklos koordinavimo  tikslais;

12.4. gauti iš audituojamų ar tikrinamų subjektų finansiniam ir veiklos auditui ar kitoms kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus dokumentus, informaciją, duomenis ir jų kopijas, audituojamų ar tikrinamų subjekto vadovų ir kitų darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;

12.5. nurodyti audituotų subjektų vadovams veiklos trūkumus ir nustatyti terminą per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

12.6. pasitelkti auditui atlikti reikalingus specialistus. Tarnybos veiklos plane numatytam išorės finansiniam ir veiklos auditui atlikti ir (ar) atliktam auditui peržiūrėti gali bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pasitelkti kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

12.7. dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų  posėdžiuose ir išsakyti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

12.8. gali jungtis į asociacijas;

12.9. atlikdama auditą, Tarnyba turi teisę pasinaudoti savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;

12.10. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų  teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

V SKYRIUS

TARNYBOS  DARBO  ORGANIZAVIMAS 

13. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis atskaitingas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai.

14. Savivaldybės kontrolieriaus, Tarnybos valstybės tarnautojų  tarnybos, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir Vietos savivaldos įstatymas.

15. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą. Savivaldybės kontrolieriui kadencijų skaičius nėra ribojamas. Savivaldybės kontrolierius į tarnybines komandiruotes, kasmetinių ir kitų  atostogų leidžiamas mero potvarkiu.             

16. Tarnybos atliekamo finansinio ir veiklos audito principus, taisykles, procedūras, audito darbą, ataskaitų rengimą nustato ir reglamentuoja tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai, Valstybės kontrolės patvirtintos metodikos ir kiti teisės aktais.

17. Savivaldybės kontrolierius:

17.1. tvirtina  Tarnybos struktūrą,  pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus, pareiginius nuostatus; Valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų  atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, vykdo kitas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas;

17.2. leidžia įsakymus, organizuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų  ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

17.3.  sudaro Tarnybos  veiklos  plano projektą,   gavęs  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą su šiuo projektu supažindina Valstybės kontrolę ir savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą; kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja  jo vykdymą ir yra už tai atsakingas;   prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

17.4.  Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

17.5. turi teisę dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir išsakyti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

17.6.  Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose, atitikties ir veiklos  audituose;

17.7. pats atlieka ir (arba) skiria Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

17.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti Savivaldybės kontrolieriui;

17.9. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų apžeidimų;

17.10. kiekvienais metais Vietos savivaldos įstatyme nurodytu terminu   ir reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

17.11. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

17.12. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

17.13. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

17.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

17.15. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą;

17.16. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

17.17. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

17.18. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados  pateikimą;

17.19. teikia Vyriausybės atstovui  informaciją apie savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos teiktas išvadas ir rekomendacijas;

17.20. Sudaro sąlygas Valstybės kontrolei dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų  ataskaitų  rinkinio audite  tokiu mastu,  kad  Valstybės  kontrolė surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio  parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

18. Tarnybos valstybės tarnautojai  ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

18.1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

18.2. finansinio ir veiklos audito metu turi teisę įeiti į audituojamo subjekto patalpas, gauti visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;

18.3. įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems pavestų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą. 

VI SKYRIUS

TARNYBOS FINANSAVIMAS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

19.Tarnyba išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto. Savivaldybės kontrolierius yra Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Savivaldybės taryba Savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Savivaldybės biudžeto projekte asignavimai Tarnybai įtraukiami pagal savivaldybės kontrolieriaus pateiktą išlaidų sąmatos projektą. Savivaldybės tarybai išvadą dėl Tarnybai ateinantiems metams reikalingų asignavimų teikia Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. Tarnyba gali turėti ir kitų lėšų, gaunamų ir naudojamų teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Tarnybos finansinės veiklos kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Tarnybos buhalterinę apskaitą tvarkyti, atlikti ūkinį, materialinį aptarnavimą savivaldybės gali administracija ar kiti subjektai teisės aktų nustatyta tvarka.

 VII SKYRIUS

TARNYBOS  KONTROLĖ  IR  VISUOMENĖS  INFORMAVIMAS

22. Tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė. Tarnyba Valstybės kontrolei teikia atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus šiai peržiūrai atlikti.

23. Tarnybos veiklos ataskaitos, Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt, jei įmanoma, ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

24. Tarnybos Nuostatai keičiami Savivaldybės Tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

25. Tarnyba reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

____________________________________________