J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Aurelija Piepalienė L. e. p. vedėja +370 347 69574 , +370 603 70406 608
Rytis Vieštautas Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis architektas) +370 347 69530 , +370 676 99679 606
Violeta Večėnaitė Vyr. specialistė +370 347 69531 , +370 675 15925 607
Daiva Ramanauskienė Vyr. specialistė +370 347 69535 , +370 615 93384 618
Saulius Zakas Vyr. specialistas +370 347 69597 608a
Jūratė Misevičienė Vyr. specialistė +370 347 69532 608
Vaidas Špečkauskas Vyr. specialistas (vyr. inžinierius) +370 347 20508 608a
Edgaras Jasenka Vyr. specialistas +370 347 69578 609
Skaistė Antanaitienė Vyr. specialistė +370 347 20513 619

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. AD-1-1289

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Architektūros ir urbanistikos skyrius (toliau-Skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO9001:2008).
4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
5. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
6. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos yra:
7.1. vykdant savivaldybės Tarybos patvirtintą darnios teritorijų planavimo ir užstatymo politikos įgyvendinimą Teritorijų planavimo srityje:
7.1.1. organizuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, specialiojo planavimo dokumentų rengimą;
7.1.2. nustatyta tvarka išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
7.1.3. nagrinėti prašymus ir išduoti reikalavimus žemės sklypų formavimo – pertvarkymo projektams rengti;
7.1.4. derinti savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauti savivaldybės patvirtintiems dokumentams kitų subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese;
7.1.5. teikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai ar Savivaldybės administracijos direktoriui (pagal kompetenciją);
7.1.6. dalyvauti rengiant rajono, jo dalių teritorijos raidos stebėseną, jos analizę, programų rengimą;
7.1.7. organizuoti savivaldybės rengiamų teritorijos planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrinti gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų rengimo;
7.1.8. konsultuoti ir informuoti fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir galiojančius patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
7.1.9. Savivaldybės administracijos direktoriui teikti pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principus ir realizavimo būdus savivaldybės teritorijoje;
7.1.10. analizuoti inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinant savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;
7.1.11. nustatyti teritorijų planavimo dokumentų rengimui planavimo sąlygas (kai to reikia);
7.1.11. tvarkyti savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų registrą.
7.2. Žemėtvarkos srityje:
7.2.1. rengti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl žemės sklypų ribų keitimo;
7.2.2. derinti žemėtvarkos ir geodezijos tarnybų pateiktą dokumentaciją dėl žemės sklypų dydžių bei tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo keitimo;
7.2.3. vykdyti rengiamo projekto priežiūrą tais atvejais, kai kaimo plėtros žemėtvarkos projekto planavimo organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius;
7.2.4. pakeitus žemės sklypų paskirtį, apskaičiuoti jų vertes, bei apskaičiuoti žemės sklypų priedus dėl inžinerinių statinių ir rengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus duomenims tvirtinti;
7.2.5. rengti dokumentus Viešųjų pirkimų konkursams, siekiant atlikti geodezinius matavimus;
7.2.6. koordinuoti perkančios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą;
7.2.7. dalyvauti komisijose nagrinėjant su žemėtvarka rajono savivaldybės teritorijoje susijusius klausimus, siekiant užtikrinti trečiųjų asmenų ir savivaldybės teisėtus interesus;
7.2.8. pagal kompetenciją nagrinėti klausimus ir teikti išvadas bei pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybinės žemės teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams, siekiant racionaliai naudoti žemę infrastruktūros objektams statyti;
7.2.9. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui derinti žemėtvarkos kadastrinių vietovių planus;
7.2.10. rengti atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus, siūlymus ir skundus žemėtvarkos klausimais.
7.3. Reklamos srityje:
7.3.1. priimti prašymus išduoti leidimus išorinei reklamai, užtikrinant savivaldybei numatytas funkcijas;
7.3.4. pateiktus reklamos įrengimo projektus suderinus su rajono vyriausiuoju architektu bei atitinkamos seniūnijos seniūnu, parengti leidimus išorinei reklamai įrengti.
7.4. Statybos srityje:
7.4.1. priimti paraiškas ir nustatyti specialiuosius architektūros reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka;
7.4.2. vykdant LR Statybos įstatymo nuostatas, registruoti prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“;
7.4.3. tvarkyti statybą leidžiančių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų registro, prašymų įrengti išorinę reklamą, prašymų išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus archyvą;
7.4.4. ruošti atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus, siūlymus ir skundus statybos klausimais, siekiant profesionaliai išaiškinti pareiškėjams problemos sprendimo būdus;
7.4.5. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas statybos ir reklamos įrengimo klausimais;
7.4.6. vadovaujantis Statybos įstatymo 3 straipsnio reikalavimais patikrinti pateiktų statytojo projektuojamo objekto žemės sklypo bei kitų nekilnojamojo turto daiktų (statinių, kai tai privaloma) nuosavybės dokumentų teisėtumą ir pagal privalančių patikrinti projekto sprendinius subjektų sąrašą, informuoja tikrintojus apie prievolę patikrinti projektą;
7.4.7. derinti (pritarti) statinių statybos projektų sprendinius;
7.4.8. derinti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos projektus;
7.4.9. dalyvauti rengiant savivaldybės infrastruktūros ir statybos vystymo investicinių projektų rengime.
7.5. Geodezijos srityje:
7.5.1. kurti ir prižiūrėti savivaldybės GIS duomenų bazes;
7.5.2. koordinuoti savivaldybės teritorijoje esančių inžinerinius tinklus naudojančių įmonių GIS diegimo procesus;
7.5.3. vykdyti GIS duomenų apsikeitimą su kitų geografinių informacinių sistemų administratoriais;
7.5.4. kaupti ir sisteminti savivaldybės teritorijos valstybinio geodezinio pagrindo kartografinius duomenis ir georeferentinę skaitmeninę duomenų bazę, nustatyta tvarka aprūpina vartotojus geodeziniais atrankos tinklais (planimetriniais, aukščių, gravimetriniais) ir kartografiniais duomenimis;
7.5.5. rengti ir vykdyti savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo atkūrimo, plėtros bei atnaujinimo programas, numatant tiems darbams reikalingas lėšas;
7.5.6. kaupti informaciją apie geodezinių ženklų būklę, tikrinti, kaip saugomi statybos objekte esantys valstybinio geodezinio pagrindo punktai;
7.5.7. derinti savivaldybės teritorijoje rengiamas topogeodezines nuotraukas.
7.6. Paveldosaugos srityje:
7.6.1. tarpininkauti tarp valdytojų ir Kultūros paveldo Departamento (toliau – Departamentas): priimti valdytojų prašymus, perduoti juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikti valdytojams atsakymus, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą;
7.6.2. perduoti pranešimus, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nurodytais atvejais, apie sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimą saugomu, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą;
7.6.3. tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka, siekiant kad valstybinis valdymas būtų racionalus ir būtų galima rengti nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos ir kitas apsaugos programas;
7.6.4. informuoti Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
7.6.5. teikti valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą;
7.6.6. priimti kitus sprendimus ir atlikti veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
7.6.7. atlikti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu funkcijas, nurodytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą;
7.6.8. rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
7.6.9. sudaryti su valdytojais savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis;
7.6.10. teikti Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoti apie užfiksuotus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus;
7.6.11. sudaryti ir išduoti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;
7.6.12. nagrinėti valdytojų skundus ir prašymus;
7.6.13. teikti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;
7.6.14. organizuoti teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus, rengimą;
7.6.15. inicijuoti ir organizuoti kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikti jų duomenis Kultūros vertybių registrui.
7.7.. Statinių naudojimo priežiūros srityje:
7.7.1. tikrinti, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus statinių priežiūros ir naudojimo reikalavimus;
7.7.2. teikti informaciją apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui ir Valstybinei teritorijų ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
7.7.3. teikti pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį;
7.7.4. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus statinių pripažinimui bešeimininkiais.

III. SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
8.1.įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
8.2. gauti technines, transporto bei kitas Skyriaus darbui reikalingas priemones;
8.3. savivaldybės teritorijoje nekliudomai apžiūrėti saugomų teritorijų objektus, statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamojo turto vertybes, gauti iš pastatų naudotojų dokumentus šiuose nuostatuose vykdomiems uždaviniams spręsti;
8.4. gauti informaciją apie inžinerinių statinių būklę iš tinklus eksploatuojančių tarnybų;
8.5. gauti informaciją iš Valstybinės įmonės registrų centras duomenis apie Savivaldybės teritorijoje esančių žemės sklypų naudojimą;
8.4. teikti pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;
10.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
10.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
10.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
10.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero bei Savivaldybės tarybos pavedimus;
11. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir leidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
12. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
13. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
14. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjamos skyriui pavestos užduotys, jų vykdymas ir su tuo susiję klausimai bei iškilusios problemos, taip pat einamieji darbo metu iškilę klausimai.
15. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą administracijos direktoriui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu