J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. AD-1-1372,
pakeitimas 2023 m. spalio 24 d.
Nr. AD-1-873.


KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešųjų pirkimų skyrius (toliau – Skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, pavaldus administracijos direktoriui.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono Savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.
5. Skyriaus vedėjui pavaldūs šio padalinio vyriausieji specialistai.

II SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:
6.1. užtikrinti, kad, atliekant viešuosius pirkimus, būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų;
6.2. teikti pirkimų vykdytojams konsultacijas ir organizuoti mokymus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
6.3. teikti centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugas rajono Savivaldybės kontroliuojamoms (valdomoms) perkančiosioms organizacijoms (biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms).
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. Koordinuoja viešųjų pirkimų organizavimą Kėdainių rajono savivaldybės kontroliuojamose (valdomose) perkančiosiose organizacijose (biudžetinėse ir viešosiose įstaigose);
7.2. Rengia ir tikslina einamaisiais metais numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą;
7.3. Rengia, tikslina ir skelbia viešųjų pirkimų suvestinę;
7.4. Skaičiuoja viešųjų pirkimų vertes;
7.5. Sprendžia su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius klausimus, palaiko ryšius su viešųjų pirkimų dalyviais;
7.6. Skelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis viešųjų pirkimų
dokumentus, jų paaiškinimus, patikslinimus;
7.7. Siunčia tiekėjams viešojo pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus ir kitą
informaciją, susijusią su konkretaus pirkimo vykdymu;
7.8. Skelbia laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir jų
pakeitimus;
7.9. Rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia viešųjų pirkimų ataskaitas;
7.10. Teikia informaciją apie viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.11. Rengia viešųjų pirkimų sąlygas;
7.12. Teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytą reglamentavimą;
7.13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
7.14. Organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) darbą:
7.14.1. parengia Komisijos posėdžių darbotvarkes;
7.14.2. sukomplektuoja būtinus Komisijos posėdžiui dokumentus ir juos pateikia Komisijos nariams;
7.14.3. kviečia Komisijos posėdžius;
7.14.4. rašo Komisijos posėdžių protokolus;
7.14.5. rengia Komisijos siunčiamų raštų projektus;
7.14.6. teikia informaciją viešųjų pirkimų dalyviams apie Komisijos priimtus sprendimus;
7.14.7. prižiūri Komisijos priimtų sprendimų vykdymą;
7.14.8. vykdo kitus Komisijos pavedimus.
7.15. Administruoja Kėdainių rajono Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių, siunčiamų ir gaunamų raštų dėl viešųjų pirkimų vykdymo registrus.

III SKYRIUS
TEISĖS

8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestus uždavinius, turi teisę:
8.1. Gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) perkančiųjų organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) informaciją, susijusią su pavestų užduočių vykdymu;
8.2. Nepriimti iš viešųjų pirkimų vykdytojų viešųjų pirkimų dokumentų, neatitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;
8.3. Teikti informaciją administracijos direktoriui apie pastebėtus viešųjų pirkimų organizavimo pažeidimus.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas. Vedėjas organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų, priemokų, nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams, pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus pavedimus.
10. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
11. Esant reikalui, Skyriaus valstybės tarnautoją pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
12. Skyriaus valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
13. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
14. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

____________________________________