J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai
PATVIRTINTA       
Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijos  direktoriaus 
2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AD-1-598
 
 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius yra Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) padalinys.
2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už jas atsakingas. Skyriaus, Skyriaus vedėjo, Skyriaus specialistų veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio 7 dalimi:
4.1. Savivaldybės administracijos direktorius turi užtikrinti Skyriaus, Skyriaus specialistų veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir negali šios valdymo funkcijos perduoti kitiems Savivaldybės  administracijos darbuotojams;
4.2. Skyriui, Skyriaus vedėjui, specialistams negali būti daromas poveikis, kai yra planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir pateikiami vidaus audito rezultatai;
4.3. kad būtų išsaugotas objektyvumas ir nepriklausomumas, Skyriaus vedėjas ir specialistai negali dalyvauti Savivaldybės administravimo subjektų, Savivaldybės valdomų įmonių ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų valdymo organuose, negali dalyvauti rengiant vidaus kontrolės sistemos tobulinimo dokumentų projektus ar kuriant, nustatant ir įgyvendinant Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolę, jos procedūras;
4.4. Skyriaus vedėjas ir specialistai, siekdami išsaugoti objektyvumą, turi nedalyvauti nustatant ir įgyvendinant Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės politiką, tikrinant ir vertinant veiklą, už kurią jis buvo atsakingas mažiau kaip prieš vienus metus prieš pradėdamas eiti Skyriaus vedėjo, Skyriaus specialisto pareigas.
5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Skyriaus nuostatais.
6. Skyriaus vedėjo ir specialistų priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų, pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir kitą įstatymuose nustatytą statusą turinčių asmenų priėmimą į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.
 
II SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS
 
7. Skyriaus veiklos tikslas − padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti Savivaldybės veiklos tikslo (-ų), tobulinant Savivaldybės valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.
8. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:
8.1. tirti ir vertinti valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
8.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos, Savivaldybės valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
8.3. konsultuoti Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;
8.4. tirti ir vertinti gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą.
9. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:
9.1. vertina, kaip Savivaldybės administracija, Savivaldybei pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai:
9.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;
9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį veiklai;
9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;
9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;
9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;
9.2. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
9.3. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
9.4. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
9.5. rengia ir teikia konsultacijas valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;
9.6. rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;
9.7. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.
9.8. vertina Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo.
 
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
 
10. Skyrius turi teisę:
10.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;
10.2. naudotis visa Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, reikalinga Skyriaus funkcijoms atlikti;
10.3. gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;
10.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;
10.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;
10.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;
10.7. gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;
10.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;
10.9. reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.
11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.
 
IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
12. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas.
13. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
14. Skyriaus vedėjas :
14.1. atsako už Skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;
14.2. savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus;
14.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti Skyriaus specialistams;
14.4. atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme Skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;
14.5. atstovauja Savivaldybės administracijai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;
14.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais; 
14.7. gali turėti kitų teisės aktuose Skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su Skyriaus  kompetencija.
15. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus  arba jo įgalioto asmens paskirtas Skyriaus specialistas. 
16. Skyriaus specialistai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.
17. Specialieji reikalavimai Skyriaus vedėjui ir specialistams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose Skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose. 
18. Skyriaus vedėjas ir specialistai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.
 
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
19. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 
_______________________________