J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Bendrojo skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. spalio d.
įsakymu Nr. AD-1-889


KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BENDROJO SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrasis skyrius (toliau – skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės (toliau –savivaldybė) administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – administracijos direktorius).
3. Skyrius neturi juridinio asmens teisių, jo veikla yra finansuojama iš savivaldybės administracijos biudžeto.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
5. Skyrius steigiamas bei likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimu.
6. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Skyriaus veiklos uždaviniai:
7.1. organizuoja savivaldybės dokumentų sisteminimą ir naudojimą valstybės ir visuomenės poreikiams tenkinti bei piliečių teisėms realizuoti;
7.2. koordinuoja viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą;
7.3. organizuoja piliečių ir kitų asmenų priėmimą, prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais;
7.4. organizuoja atliekų tvarkymo sistemos kūrimą;
7.5. koordinuoja informacinių technologijų plėtrą rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose.
7.6. organizuoja funkcijų vykdymą valstybinės kalbos srityje;
7.7. užtikrina savivaldybės administracijos ūkio administravimą.
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
8.1. renka, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
8.2. užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, jų perdavimą į archyvą;
8.3. rengia ir derina savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
8.4. pagal skyriui priskirtas funkcijas nagrinėja skundus, pranešimus, prašymus, rengia atsakymus ar atsakymų projektus;
8.5. vykdo funkcijas atliekų, antrinių žaliavų tvarkymo srityse;
8.6. administruoja ir užtikrina savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose esančios informacinės, komunikacinės ir programinės įrangos darbą;
8.7. atlieka priežiūros funkcijas valstybinės kalbos srityje;
8.8. užtikrina tinkamą transporto priemonių eksploataciją, priežiūrą;
8.9. derina darbuotojų poreikius dėl naudojimosi tarnybiniu transportu;
8.10. vykdo savivaldybės administracinio pastato ir garažo priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
8.11. vykdo patalpų, inventoriaus valymą ir priežiūrą;
8.12. vykdo savivaldybės tarybos, administracijos ir jai priklausančių skyrių materialinį aprūpinimą;
8.13. vykdo viešuosius pirkimus bei rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų;
8.14. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
8.15. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
8.16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe rengiant savivaldybės administracijos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų projektus;
8.17. atstovauja savivaldybės interesams santykiuose tarp savivaldybės ir valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, piliečių;
8.18. viešina savivaldybės interneto svetainėje teisės aktais nustatytą informaciją;
8.19. atlieka vidaus kontrolės funkcijas;
8.20. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

9. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:
9.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;
9.3. teikti siūlymus ir rekomendacijas Bendrojo skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
9.4. konsultuotis su valstybės institucijų, Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijos atstovais;
9.5. teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai, ministerijoms, Vyriausybei ir Seimui dėl parengtų teisės aktų projektų;
9.6. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams ar gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
9.7. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją savivaldybės administracijos lėšomis;
9.8. gauti skyriaus darbui reikalingas priemones;
9.9. naudotis kitomis kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
10. Skyriaus darbuotojai atsako:
10.1. už teisės aktų skyriaus veiklos klausimais vykdymą;
10.2. už priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą;
10.3. už patikėto turto tinkamą valdymą ir naudojimą;
10.4. už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių netinkamą vykdymą arba jų nevykdymą.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
12. Skyriaus vedėjas:
12.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui;
12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
12.3. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;
12.4. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero bei savivaldybės tarybos pavedimus;
12.5. atstovauja skyrių pasitarimuose, teikia informaciją skyriaus veiklos klausimais;
12.6. skyriaus vedėją, jam nesant, pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas.
13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:
13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui;
13.2. atlieka pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas ir atsako už jiems paskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;
13.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir skatinimus administracijos direktorius skyriaus vedėjo teikimu.
13.4. esant reikalui, juos atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
14. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas privalo perduoti skyriaus reikalus, dokumentus, materialines vertybes (toliau — reikalai) administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui arba skyriaus vedėjo pavaduotojui.
15. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo perduoti reikalus skyriaus vedėjo paskirtam asmeniui.
16. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
17. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

_____________________________