J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Informacija dėl valstybinės kalbos vartojimo raštvedyboje

Valstybinei įstaigai parašiau klausimą rusų kalba ir išsiunčiau paštu, gavau atsakymą taip pat paštu, bet man buvo atsakyta lietuviškai; ar teisingai pasielgta? Kokia kalba valstybės institucija privalo atsakyti į nevalstybine kalba surašytą prašymą ar skundą?

         

Asmenų prašymai turi būti parašyti valstybine kalba. Ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu. Pareiškėjui atsakoma lietuvių kalba. Valstybinės kalbos įstatymas įpareigoja įstaigų vadovus užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami lietuviškai, kad institucijos tarp savęs susirašinėtų ir raštvedybą bei kitus dokumentus tvarkytų valstybine kalba. Atsakymas į prašymą ar skundą – taip pat raštvedybos dalis. Kitų kalbų vartojimas nėra nustatytas ir niekur nėra įtvirtintas reikalavimas į prašymus atsakyti ta kalba, kuria jie buvo pateikti. Tokie kai kurių piliečių reikalavimai nepagrįsti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatyta, kad į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

 

Ar vienos įstaigos kitai persiunčiamus piliečių prašymus ir dokumentus, surašytus nevalstybine kalba, reikia išversti į lietuvių kalbą?

Valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą tvarko valstybine kalba, t.y. lietuvių kalba rengia dokumentus bei tvarko nomenklatūrą. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena viešojo administravimo institucija privalo priimti asmenų prašymus ir juos nagrinėti pagal savo kompetenciją. Taigi asmenų prašymus nevalstybine kalba turi išsiversti ta institucija, kuri kompetentinga nagrinėti skundą.

 

Valstybinės kalbos vartojimas raštvedyboje – kontroliuojamas

Kėdainių rajono savivaldybės kalbos tvarkytojo viena iš pareigų – kontroliuoti, ar Kėdainių rajono ir miesto juridiniai ir fiziniai asmenys raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius ir techninius dokumentus tvarko taisyklinga valstybine kalba; susirašinėja valstybine kalba; kontroliuoti, ar Kėdainių miesto ir rajono fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba.

Administracinių teisės pažeidimų kodekse rašoma, kad valstybinės kalbos nevartojimas įmonių, įstaigų ir organizacijų raštvedyboje ir susirašinėjant šalies viduje užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ir kitiems pareigūnams; įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų nevalstybine kalba arba be vertimo į valstybinę kalbą pateikimas valstybės valdžios ir valdymo įstaigoms, taip pat Lietuvos Respublikos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei piliečiams, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, –  užtraukia baudą dokumentus pateikusių įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams.

 

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja)