J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kėdainių rajono savivaldybė skelbia viešą turto nuomos konkursą

Informacija apie Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato 2,00 kv.m stogo viešo nuomos konkurso sąlygas.
Kėdainių rajono savivaldybė (įmonės kodas 111103885) skelbia pastato, plane pažymėto 1B7b, unikalus numeris 5397-7000-1013, esančio Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 36, 2,00 kv.m stogo, viešą nuomos konkursą.

Turto naudojimo paskirtis – TV siųstuvui įrengti.

Turto nuomos laikotarpis – 5 metai.

Pradinė nuomos kaina – 80 Eur per mėn. Nuoma, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jei tai nedarbo diena – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal pateiktą sąskaitą. Nuomininkas taip pat kas mėnesį moka mokesčius už elektros energiją. Nuomininkas sąskaitas faktūras apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo. Nuoma pradedama skaičiuoti nuo turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuomininkas, per turto nuomos sutartyje nustatytą terminą nesumokėjęs nuomos ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Konkurso dalyviai registruojami J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, 101 kab., (konkurso dalyvius įgaliota registruoti Saida Švobaitė – Bendrojo skyriaus sekretorė-referentė, tel. (8 347) 69591, el. p. saida.svobaite@kedainiai.lt), nuo 2021 m. rugpjūčio 5 d. iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. iki 12.00 val. (I-III 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.).
Pradinis konkurso dalyvių įnašo dydis − 240 Eur (3 mėnesių pradinės nuomos dydžio suma), kuris sumokamas į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT02 7044 0600 0619 6810 (AB SEB bankas, banko kodas 70440, mokėjimo paskirtis: „Dalyvio pradinis įnašas“). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis konkurso dalyviu.
Už turto apžiūrą atsakingas Kęstutis Švilpauskas, Bendrojo skyriaus ūkvedys, tel.: (8 347) 69 582, 8 611 57384, el. p. kestutis.svilpauskas@kedainiai.lt. Turtą apžiūrėti galima 2021 m. rugpjūčio 3 ir 4 d. nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.).
Komisijos posėdis įvyks 2021 m. rugpjūčio 12 d. 15.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2 aukšto salėje (prie 204 kab.), adresu J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai (arba nuotoliniu būdu, pagal situaciją).
Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia įgaliotam registruoti konkurso dalyvius asmeniui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas; turto, kurio nuomos konkursas skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.
Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.
Jei konkurso dalyvis voką siunčia paštu, turi būti teikiami du vokai: ant pagrindinio voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“; į pagrindinį voką turi būti įdėtas finansų įstaigos išduotas (-i) dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pradinis įnašas sumokėtas ir kitas užklijuotas vokas su konkurso dokumentais, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, elektroninis paštas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“.
Jei konkurso dalyvis voką teikia elektroninėmis priemonėmis, įgaliotam registruoti konkurso dalyvius asmeniui el. paštu turi pateikti finansų įstaigos išduotą (-us) dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad pradinis įnašas sumokėtas ir užkoduotą aplanką su užrašu „Turto nuomos konkursui“ su konkurso dokumentais (slaptažodis pateikiamas ne vėliau kaip 30 min. iki komisijos posėdžio).
Voke turi būti pateikti šie dokumentai: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, ir gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų kopijos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (juridiniams asmenims) pasiūlymas, kuriame nurodomas siūlomas konkretus nuompinigių dydis, konkurso dalyvio sąskaitos, į kurią reikia pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo; paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą/dokumentai, patvirtinantys, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.