J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Konkursai į valstybės tarnybą

Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas 8,9)

I . PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė;

4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Švietimo sritis.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Kuruojamų veiklos sričių ir švietimo įstaigų veiklos stebėsena ir vertinimas;

6.2. Švietimo politikos įgyvendinimas rajono savivaldybėje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

7.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7.2. studijų kryptis – pedagogika (arba);

7.3. studijų kryptis – edukologija (arba);

7.4. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;

8. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

8.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

8.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

9. Atitikimas kitiems reikalavimams:

9.1. turėti pedagogo kvalifikaciją, kuri  patvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtinto Pedagogų rengimo reglamento 11 punkte nustatytais dokumentais arba tvarka.

9.2. atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakyme Nr. ISAK-1717  nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (išskyrus 5 p.).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.

Adresas: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57228 Kėdainiai

Išsamesnė informacija: tel.  8 347 44210


Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas 9,4)

I . PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II. VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Sveikatos priežiūros organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Sveikatos srities sprendimų įgyvendinimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

7.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7.2. studijų kryptis – medicina (arba);

7.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

7.4. studijų kryptis – reabilitacija (arba);

7.5. studijų kryptis – odontologija (arba);

7.6. darbo patirties trukmė – 1 metai;

arba:

7.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7.8. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

7.9. darbo patirties trukmė – 1 metai.

8. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

8.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

8.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210