J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija skelbia viešąjį turto nuomos konkursą

Informacija apie Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos viešojo nuomos konkurso sąlygas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių mesto seniūnija, esanti Kėdainiai, S. Jaugelio-Telegos g. 2, įmonės kodas 288610090, skelbia patalpos 16,42 kv. m (indeksas 23) pastate, plane pažymėtame 1B3p, unikalus numeris 5398-0025-4015, esančios Kėdainiai, S. Jaugelio Telegos g. 2, viešąjį nuomos konkursą.

Patalpos naudojimo pagrindinė paskirtis – administracinė.

Patalpos nuomos laikotarpis – 5 metai.

Pradinė nuomos kaina – 88,67 Eur per mėn. Nuoma, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jei tai nedarbo diena – iki kitos po jos einančios darbo dienos) mokama pagal pateiktą sąskaitą. Nuomininkas taip pat kas mėnesį moka mokesčius už elektros energiją, šildymą ir vandenį. Nuomininkas sąskaitas faktūras apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo. Nuoma pradedama skaičiuoti nuo turto perdavimo−priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuomininkas, per turto nuomos sutartyje nustatytą terminą nesumokėjęs nuomos ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami Kėdainių miesto seniūnijoje, Kėdainiai, S. Jaugelio-Telegos g. 2,  305 kab., (įgaliotas asmuo Renata Laučienė, sekretorė, tel. (8 347) 67287, el. p. miesto.seniunija@kedainiai.lt), 2022 m. liepos 25–27 d. (nuo  8.00 iki 16.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).  

Pradinis konkurso dalyvių įnašo dydis – 266,01 Eur (3 mėnesių pradinės nuomos dydžio suma), kuris sumokamas į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijos sąskaitą LT32 7300 0100 0252 3032  (AB „Swedbank“, mokėjimo paskirtis: „Dalyvio pradinis įnašas“). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis konkurso dalyviu.

Už turto apžiūrą atsakinga Rūta Blėdienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 347) 53301, el. p. ruta.blediene@kedainiai.lt. Turtą apžiūrėti galima  2022 m. liepos 11–15 d., 18–22 d. (nuo 9.00 iki 16.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).

Komisijos posėdis vyks Kėdainių miesto seniūnijoje, adresu: Kėdainiai, S. Jaugelio­-Telegos g. 2,  3 aukšto salėje, 2022 m. liepos 28 d. 10.00 val.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia įgaliotam registruoti konkurso dalyvius asmeniui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas; turto, kurio nuomos konkursas skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Jei konkurso dalyvis voką siunčia paštu, turi būti teikiami du vokai: ant pagrindinio voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“; į pagrindinį voką turi būti įdėtas finansų įstaigos išduotas (-i) dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pradinis įnašas sumokėtas, ir kitas užklijuotas vokas su konkurso dokumentais, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, elektroninis paštas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Jei  konkurso dalyvis voką teikia elektroninėmis priemonėmis, įgaliotam registruoti konkurso dalyvius asmeniui el. paštu turi pateikti finansų įstaigos išduotą (-us) dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad pradinis įnašas sumokėtas, ir užkoduotą aplanką su užrašu „Turto nuomos konkursui“ su konkurso dokumentais (slaptažodis pateikiamas ne vėliau kaip 30 min. iki komisijos posėdžios).

Voke turi būti pateikti šie dokumentai: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų kopijos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (juridiniams asmenims); pasiūlymas, kuriame nurodomas siūlomas konkretus nuompinigių dydis, konkurso dalyvio sąskaitos, į kurią reikia pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo; paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą/dokumentai, patvirtinantys, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.