J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Veikla

Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas    

Švietimo skyriaus gegužės mėnesio darbo planas     

Švietimo stebėsena      

Mokinių skaičius 2021-09-01 

Ugdymasis šeimoje  

Informacija eksternams    

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos ataskaitos   

Kėdainių rajono savivaldybės mokytojų motyvacijos programa

Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai mokyklose  

Kėdainių r. savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo dirbti išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas     

Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas  

Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir priskirtos aptarnavimo teritorijos     

Informacija apie mokinių priėmimą į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

Vaikų priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka 

Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 

Atlyginimo dydžio už pailgintos dienos grupės Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigose lankymą nustatymas

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo programų vykdymo, priėmimo mokytis pagal neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašas    

Laisvos vietos darželiuose       

Pedagogų poreikis švietimo įstaigose                        

Pedagogų, ieškančių darbo, sąrašas               

Laisvos vietos savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas        

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomenduojamos prevencinės programos     

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  TIKSLINIS FINANSAVIMAS  

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas     

Informacija dėl savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programų

2022 metų I pusmečiui Kėdainių rajono savivaldybės patvirtintos NVŠ programos        

ŠMSM ministro įsakymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo    

1 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma 

Nauja NVŠ mokymo sutarties forma  

Laisvojo mokytojo registravimo kortelė       

„Kitas švietimo teikėjas“ institucijos registravimo kortelė

Neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojantys dokumentai  

Dienyno pavyzdys        

Važiavimo išlaidų kompensavimas 

VAIKŲ VASAROS POILSIS        

Informacija apie vaikų vasaros stovyklas 

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašas  

Paraiškos forma (1 priedas)  

Pedagoginės ataskaitos forma (3 priedas)

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų vaikų maitinimo kaina        

Apie vaikų poilsio stovyklas

Informacija apie vaikų vasaros poilsio organizavimą
_________________________________________________________________________________________

 

Neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas