J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Konkursų nuostatai

Skelbiamas Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AD-1-243 „Dėl kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 m. konkurso“, skelbia Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursą (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. AD-1-241 „Dėl kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skatinančius kultūros ir meno plėtrą rajone, vaikų ir jaunimo meninį ugdymą bei užimtumą, aktyvinančius ir telkiančius vietos bendruomenės narius (gyventojus) bendrai kultūrinei, meninei veiklai, ugdančius kūrybiškumą, bendruomeniškumą bei pilietiškumą.

Konkurso finansuotinos sritys ir jų veiklos:
1. Gyventojų įtraukties į aktyvią kultūrinę ir (ar) kūrybinę veiklą, kultūros paslaugų prieinamumo didinimas:
1.1. etninės kultūros gyvosios tradicijos, krašto tradicijų puoselėjimas ir kraštotyra;
1.2. profesionalaus meno sklaida;
1.3. dainų švenčių tradicijas puoselėjančių rajono mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimas;
1.4. vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ir laisvalaikio užimtumo skatinimas.

2. Kėdainių rajono bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir (ar) kūrybinio laisvalaikio užimtumo skatinimas:
2.1. vietos gyventojų dalyvavimas kultūrinėje ir meninėje veikloje;
2.2. rajonui reikšmingų kultūrinių ar meninių leidinių, kuriems suteiktas Kėdainių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pritarimas, leidybos dalinis finansavimas;
2.3. kaimų ir miestelių šventės, puoselėjančios tradicinį ir mėgėjų meną.

Galimi pareiškėjai:
- paraišką finansuotinai sričiai „Gyventojų įtraukties į aktyvią kultūrinę ir (ar) kūrybinę veiklą, kultūros paslaugų prieinamumo didinimas“ (Nuostatų 8.1 punktas) gali teikti Savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurių veiklos tikslas yra kultūra ir (ar) kultūros paslaugos ir kurių savininkė, steigėja ar narė yra Kėdainių rajono savivaldybė;

- paraišką finansuotinai sričiai „Kėdainių rajono bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir (ar) kūrybinio laisvalaikio užimtumo skatinimas“ (Nuostatų 8.2 punktas) gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos ir vykdančios veiklą nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir Juridinių asmenų registre nustatyta tvarka įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis).
Konkursui paraišką teikiantis pareiškėjas privalo atitikti Nuostatų 24 punkte nurodytas sąlygas.

Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:
- vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 800 Eur (aštuoni šimtai eurų);
- vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų).

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma:
- finansuotinai sričiai „Gyventojų įtraukties į aktyvią kultūrinę ir (ar) kūrybinę veiklą, kultūros paslaugų prieinamumo didinimas“ – 21 000 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis eurų);
- finansuotinai sričiai „Kėdainių rajono bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir (ar) kūrybinio laisvalaikio užimtumo skatinimas“ – 14 000 Eur (keturiolika tūkstančių eurų).

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. gegužės 3 d. 15 val.
Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties su projekto vykdytoju pasirašymo dienos iki sutartyje nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:
1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;
2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 707 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;
3) paraišką ir reikalingus pateikti dokumentus (1 rinkmena PDF formatu), pasirašytus elektroniniu parašu, vienu el. laišku siųsti el. paštu adresu: dovile.bugeniene@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojantis specialiomis didelės apimties byloms siųsti pritaikytomis programomis.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti dokumentų kopijas, nurodytas Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 13 punkte.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, tel. +370 347 69 575, mob. tel. +370 682 63 669, el. paštas kestutis.stadalnykas@kedainiai.lt.
Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9.00–17.00 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma 
Administracinės atitikties vertinimo anketa
Paraiškos vertinimo anketa
Patikslintos paraiškos forma
Veiklų vykdymo patikrinimo ataskaita
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas


2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2022 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2020 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2019 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSAS „KULTŪROS VERSMĖ“ 

KĖDAINIŲ KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS KONKURSAS

KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO ČESLOVO MILOŠO PREMIJOS KONKURSO NUOSTATAI 

KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI