J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Kultūra

Kontaktai

Vedėjas Kęstutis Stadalnykas
Tel. (8 347) 69 575, el. p. kestutis.stadalnykas@kedainiai.lt

Vyr. specialistė Dovilė Bugenienė
Tel. (8 347) 44 203, el. p. dovile.bugeniene@kedainiai.lt

 

Veikla

Kėdainių rajono savivaldybėje kultūros politiką muziejų, bibliotekų, etninės kultūros, meno mėgėjų veikloje bei kitose kultūros srityse formuoja bei įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės  Kultūros ir sporto skyrius.


SKYRIUS, ĮGYVENDINDAMAS JAM PAVESTUS UŽDAVINIUS KULTŪROS SRITYJE, ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS
:

- dalyvauja rengiant savivaldybės strateginių plėtros planų, veiklos planų projektus, savivaldybės biudžeto projekto kultūros dalį, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
- teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai, Administracijos direktoriui dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros, kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo įgyvendinimo srityse;
- organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros politikos plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
- teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka; 
- koordinuoja ir prižiūri savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo;
- bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
- koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
- dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir savivaldybės kultūros plėtros programas, koordinuoja ir prižiūri jų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
- rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;
- organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
- inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
- inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės dainų šventes, festivalius, kultūros įstaigų meno kolektyvų konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
- skatina kultūros įstaigų meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose: konkursuose, festivaliuose, šventėse ir kituose renginiuose;
- rūpinasi kultūros įstaigų meno kolektyvų steigimu, jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu;
- teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais;
- inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus;
- kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros, turizmo klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
- vykdo kitas steigėjo numatytas kultūros administravimo funkcijas
.


PARENGTA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KULTŪRINIŲ POREIKIŲ STUDIJA

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas“. Rajone buvo vykdomas gyventojų nuomonės tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybės.
Įgyvendinus projektą, parengtos 6 sektorinės studijos, atlikti 3 tyrimai.

Kviečiame susipažinti su Kėdainių rajono gyventojų kultūrinių poreikių tyrimo ataskaita ir Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinių poreikių studija.


KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGOS

Kėdainių rajono savivaldybėje veikia aštuonios savarankiškos kultūros įstaigos: Kėdainių krašto muziejus, Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, Akademijos, Josvainių, Kėdainių, Krakių, Šėtos ir Truskavos kultūros centrai bei 12 kultūros centrų skyrių. Krakių seniūnijoje veikia M. Katkaus muziejus. Visų šių įstaigų steigėja – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2024 M. UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2023 M. UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2022 M. UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2021 M. UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2024 METŲ VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS

KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS

KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS

KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS

KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS