J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Darbo ir priešgaisrinė sauga

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, 619 kab.

Vyr. specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai
Vladas Rimkus, tel. (8 347) 69503, vladas.rimkus@kedainiai.lt

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliajai situacijai, veiksmus jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremaliosios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.
Civilinės saugos sistemos tikslas – paruošti visuomenę ekstremaliosioms situacijoms. Užtikrinti prevencinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba susidarymo galimybėms sumažinti vykdymą ir įgyvendinimą. Užtikrinti sklandų perėjimą nuo kasdienės veiklos prie veiklos ekstremaliųjų situacijų metu bei sumažinti valstybės ekonominius nuostolius ekstremaliųjų situacijų atvejais. Išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką. Skatinti visuomenės iniciatyvą šiose srityse ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla.


Vyriausiasis specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai organizuodamas civilinę saugą savivaldybės teritorijoje vykdo šias funkcijas:
1. Prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremalias situacijas ir planuoja atsakomuosius veiksmus, siekiant suvaldyti galimas grėsmes;
2. Organizuoja civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą ir nuolatinį jo atnaujinimą, įtraukdamas į šį darbą reikalingas tarnybas ir organizacijas;
3. Nustato seniūnijoms, subjektams civilinės saugos uždavinius, užtikrindamas planingą civilinės saugos vystymą;
4. Organizuoja ir vykdo savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų civilinės saugos mokymą, užtikrindamas jo tęstinumą;
5. Renka iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti, atnaujinant civilinės saugos parengties plano išteklių žinyną;
6. Kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų civilinės saugos klausimais reikalavimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, atlikdamas patikrinimus, organizuodamas pratybas;
7. Teikia informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti parengtį ekstremalioms situacijoms;
8. Kontroliuoja rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos stovį, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą, teikdamas pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
9. Rengia rajono Tarybos, administracijos direktoriaus teisės aktų projektus civilinės saugos klausimais, užtikrinant aktualių uždavinių sprendimą;
10.  Dalyvauja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos darbe, organizuodamas ekstremaliųjų situacijų operacijų  centro darbą;
11. Kontroliuoja savivaldybės priešgaisrinės tarnybos parengtį, materialinį techninį aprūpinimą.

 

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

ATLIEKANČIO KROVOS DARBUS RANKINIU BŪDU SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

BUDĖTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

DIRBANČIO ORGANIZACINE TECHNIKA SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

NEELEKTROTECHNINIO PERSONALO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

PIRMOSIOS PAGALBOS SUTEIKIMO NUKENTĖJUSIAJAM SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ INSTRUKCIJA

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS  INSTRUKCIJA

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ IR MIKROAUTOBUSŲ VAIRUOTOJŲ SAUGOS  IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

PATALPŲ VALYTOJŲ SAUGOS IR  SVEIKATOS  INSTRUKCIJA

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS


http://www.vpgt.lt/