J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėja

Gaiva Petrauskienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: 2023 metais Organizuoti civilinės būklės aktų įrašų teisingą registraciją, užtikrinant, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ministro įsakymų, civilinės metrikacijos taisyklių, vardo ir pavardės keitimo taisyklių, metodinių nurodymų, rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų darbo organizavimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Tinkamai, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, 2023 metais turi būti organizuotas ir įgyvendintas civilinės būklės aktų įrašų registravimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Iki 2023 metų gruodžio 15 d. elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje suderinti ir patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2024 metų Dokumentacijos planą. Iki gruodžio 15 d. parašyti pažymą apie 2021 metų rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą, kontroliuoti, kad būtų parašyti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai ir suderinti Kauno regioninio valstybės archyvo.

Vertinimo rodiklis: Ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 15 d. elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje suderinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2024 metų Dokumentacijos planą. Iki gruodžio 15 d. turi būti parašyta pažyma apie 2021 metų rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą ir suderinti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai Kauno regioninio valstybės archyvo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: 2023 metų sausio-gruodžio mėn. derinti savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais

Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. gruodžio 31 d. suderinti  savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir nuolatos teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Kontroliuoti, kad kokybiškai ir laiku būtų parengtos archyvo pažymos apie darbo stažą, pajamas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV) ir asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti. Organizuoti likviduotų rajono bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą, apsaugą ir dokumentų paruošimą naikinimui, pasibaigus saugojimo terminui.

Vertinimo rodiklis: Organizuojamas darbas taip, kad kokybiškai ir laiku būtų parengtos archyvo pažymos apie darbo stažą, pajamas VSDFV ir asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti, bei kitų dokumentų kopijoms gauti. Išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, išduodant juridinius faktus patvirtinančias pažymas, kopijas. Organizuoti likviduotų rajono bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą ir apsaugą. Teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atrinktos naikinti likviduotų įmonių apskaitos bylos, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs. Priimti saugoti likviduojamų įmonių sutvarkytus archyvinius fondus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31