J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas

Jūratė Sirvidienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Atlikti 2024 m. skyriaus veiklos plane numatytus vidaus auditus.

Vertinimo rodiklis: Atliktų vidaus auditų skaičius (suplanuota/atlikta)

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Vidaus auditams atlikti paruošti planus, programas, pagal poreikį parengti klausimynus, testus. Vidaus audito metu gautą informaciją registruoti darbo dokumentuose.

Vertinimo rodiklis: Planai, programos, klausimynai, testai (parengti/neparengti), darbo dokumentuose surinkta informacija (užregistruota/neužregistruota).

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, parengti pažangos stebėjimo pažymas.

Vertinimo rodiklis: Pateiktų ir įgyvendintų rekomendacijų santykis (pateikta/įgyvendinta/parengta pažangos stebėjimo pažymų).

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

4 užduotis: Nustatyta tvarka, vadovaujantis dokumentacijos planu, suformuoti skyriaus dokumentų bylas (vidaus audito ataskaitų, darbo dokumentų ir kt.) ir perduoti į archyvą.

Vertinimo rodiklis: Skyriaus dokumentų bylos suformuotos/nesuformuotos. Bylos į archyvą perduotos/neperduotos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

5 užduotis: Vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimais nuolat tobulinti žinias, profesinius įgūdžius ir kitas profesines savybes ir gebėjimus. Per metus išklausyti ne mažiau kaip 2 seminarus.

Vertinimo rodiklis: Išklausytų seminarų (vienetų) skaičius.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

6 užduotis: Kiekvieną mėnesį nustatyta tvarka pildyti skyriaus Darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pateikti Teisės ir personalo skyriui, Apskaitos skyriui.

Vertinimo rodiklis: Skyriaus Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai laiku pateikti/nepateikti Teisės ir personalo skyriui, Apskaitos skyriui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31