J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Švietimo skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. AD-1-792

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatai  reglamentuoja Švietimo skyriaus (toliau – Skyrius), Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos struktūrinio padalinio, uždavinius, funkcijas, teises ir skyriaus darbo organizavimą.
2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.
3. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant savivaldybės švietimo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo viešąjį administravimą savivaldybės švietimo įstaigose, prižiūrėti veiklą kitų savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis bei formalusis švietimas, vaikų užimtumas.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir šiais nuostatais.
5. Skyriaus veiklą, įgyvendinant valstybės švietimo politiką, koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
6. Skyrius gali turėti savo blanką.

 
II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:
7.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą;
7.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, koordinuoti vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
8.1. analizuoja švietimo būklę savivaldybėje, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
8.2. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
8.3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymų dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
8.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
8.5. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, teikia siūlymų dėl nesimokančių mokinių, mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal privalomąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
8.6. koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja ir informuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą; koordinuoja vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
8.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
8.9. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
8.10.  organizuoja savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimą;
8.11. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
8.12. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia vadovų pareigybių aprašymus;
8.13. atlieka savivaldybės švietimo įstaigų veiklos kokybės priežiūrą, inicijuoja jų periodišką veiklos kokybės išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
8.14.  informuoja ir konsultuoja nevalstybines švietimo įstaigas ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
8.15. teikia siūlymų savivaldybės švietimo tarybai;
8.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
8.16.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;
8.16.2. savivaldybės lygmens stebėsenos rodiklių;
8.16.3. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;
8.16.4. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
8.16.5. savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos;
8.16.6. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
8.16.7. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;
8.16.8. neformaliojo švietimo programų vykdymo, formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
8.16.9. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
8.16.10. atlyginimo dydžio nustatymo už:
8.16.10.1.    vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą;
8.16.10.2.    ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;
8.16.10.3.    savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą;
8.16.10.4.    teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymą tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
8.16.11. mokinių gyvenimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje išlaidų apmokėjimo iš savivaldybės ūkio lėšų;
8.16.12. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
8.16.13. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir neformaliojo vaikų švietimo programas bei atgal organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
8.16.14. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą, sveikatos priežiūrą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
8.16.15. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;
8.16.16. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;
8.16.17. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus kitais klausimais.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

9.  Skyrius turi teisę:
9.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
9.2. teikti siūlymus švietimo politikos įgyvendinimo klausimais.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
11. Skyriaus vedėjas:
11.1. pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui ir  jo pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;
11.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
11.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl priemokų skyrimo, skatinimo ir apdovanojimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus karjeros valstybės tarnautojams ir kitiems specialistams;
11.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymų dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo savivaldybės institucijose;
11.5. rengia savivaldybės švietimo ataskaitas;
11.6. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus bei įgaliojimus.
12. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kiti skyriaus specialistai priimami ir atleidžiami iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes savivaldybės administracijos direktorius.
13. Esant reikalui, Skyriaus karjeros valstybės tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių ir ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas karjeros valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio karjeros valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
14. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
15. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
16. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Skyrius steigiamas ir likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina, keičia arba papildo savivaldybės administracijos direktorius.

_________________________