J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Statybos ir turto skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 1d.          
įsakymu Nr. AD-1-952
                            
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR TURTO SKYRIAUS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos ir turto skyrius (toliau – skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
2. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą bei pavestų funkcijų vykdymą statybos, šilumos energijos, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, žemės nuomos mokesčio administravimo, žemės mokesčio tarifų nustatymo, daugiabučių namų administravimo, leidimų, licencijų ir licencijų kopijų išdavimo, keleivinio kelių transporto vežimo paslaugų organizavimo, savivaldybės kontroliuojamų įmonių turto valdymo ir ūkinės veiklos, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės bei kitose su skyriaus funkcijomis ir kompetencija susijusiose veiklos srityse.
3. Tarnautojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI

4. Spręsti savivaldybės (valstybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.
5. Vykdyti statybos darbų užsakovo funkcijas  savivaldybės statomuose objektuose, siekiant kuo efektyviau ir racionaliau panaudoti objektų statybai skirtas lėšas.
6. Kontroliuoti sutarčių, sudarytų su šilumos paslaugas teikiančiomis organizacijomis, vykdymą, siekiant užtikrinti kokybišką centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.
7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, vykdyti savivaldybės turto pardavimą ir privatizavimą.
8. Koordinuoti nuosavybės teisės atkūrimą į nekilnojamąjį turtą, vykdyti valstybės garantinius įsipareigojimus nuomininkams ir savininkams.
9. Vadovaujantis teisės aktais rengti dokumentus žemės ir žemės nuomos mokesčio tarifų, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių, vietinės rinkliavos nustatymui, licencijų bei leidimų išdavimui.
10. Administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį.
11. Rengti savivaldybės institucijų sprendimų projektus keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi organizavimo klausimais, siekiant užtikrinti ekonomiškų, saugių ir kokybiškų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą bei įgyvendinimą.
12. Vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

III SKYRIUS
SKYRIAUS FUNKCIJOS
 
13. Sprendžia savivaldybės (valstybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai:
13.1. nuomojant, parduodant, privatizuojant, perkant, nurašant turtą;
13.2. perduodant turtą valdyti patikėjimo teise bei panaudos pagrindais.
14. Organizuoja valstybės turto perėmimą savivaldybės nuosavybėn ar patikėjimo teise.
15. Organizuoja savivaldybės nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų paslaugų atlikimą, teisinę registraciją ir turto vertinimą.
16. Rengia savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto dokumentaciją, sudaro viešame aukcione parduodamo turto sąrašo projektus, vykdo turto pardavimą, teikia metodinę pagalbą minėtais klausimais.
17. Rengia dokumentus žemės ir žemės nuomos mokesčio tarifų, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių, vietinės rinkliavos, nustatymui.
18. Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.
19. Rengia medžiagą šilumos tiekimo licencijų, licencijų, licencijų kopijų, leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo vietiniais maršrutais bei licencijų ir leidimų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, suskystintomis dujomis, organizuoti mažąsias loterijas, išdavimui, patikslinimui, papildymui, sustabdymui ar panaikinimui.
20. Koordinuoja nuosavybės teisės atkūrimą į nekilnojamąjį turtą, vykdo valstybės garantinius įsipareigojimus nuomininkams ir savininkams.
21. Administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį.
22. Analizuoja situaciją ir planuoja visuomeninio keleivinio kelių transporto vežimo paslaugas, nustatyta tvarka skelbia ir rengia konkursus naujiems maršrutams aptarnauti, rengia sutarčių projektus, prižiūri, kad būtų laikomąsi sutarčių su vežėjais sąlygų.  
23. Formuoja keleivinį kelių transporto maršrutinį tinklą, užtikrina jo pritaikymą moksleivių vežimui, kintamiems keleivių srautams ir kitoms sąlygoms, darydama to tinklo pakeitimus, sudaro keleivių vežimo tvarkaraščius.
24. Vykdant statybos darbų užsakovo funkcijas:
24.1. rengia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos darbams atlikti;
24.2. tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis;
24.3. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų konkursams dėl statybos darbų vykdymo ir priežiūros ir vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas;
24.4. kontroliuoja darbų ir paslaugų pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams;
24.5. rengia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybės teisės aktuose nustatytus  reikalavimus;
24.6. vykdo arba organizuoja statybos ir remonto darbų priežiūrą (jam paskirtuose objektuose), kad darbų kokybė atitiktų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
24.7. priima iš rangovo atliktus darbus ir paslaugas, priimdamas juos reikalauja, kad būtų tinkamai įforminta jų  atlikimo dokumentacija;
24.8. koordinuoja finansavimo sutarčių vykdymą dėl statybos ir remonto darbų bei paslaugų atlikimo,  kad būtų įgyvendinti sutartyse numatyti savivaldybės įsipareigojimai.
25. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe, kad nustatytų statybos, remonto darbų pobūdį ir apimtis, pagal poreikį surašo defektinius ir apžiūros aktus, teikia išvadas ir pasiūlymus savo veiklos srities klausimais.
26. Teikia pasiūlymus ir rengia dokumentų projektus turto valdymo ir ūkinės veiklos klausimais savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.
27. Rengia skyriaus vykdomų funkcijų biudžeto programas, skaičiuoja lėšų poreikį skirstant, planuojant biudžeto lėšas, rengiant investicinius projektus, teikia duomenis kitiems administracijos skyriams vykdomų funkcijų srityse.
28. Pagal seniūnijų pateiktas paraiškas formuoja priežiūros ir plėtros programas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, organizuoja šių programų įgyvendinimą bei darbų kontrolę.
29. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją.
30. Konsultuoja savivaldybės institucijų darbuotojus turto valdymo, statybos, šilumos energijos ir kitų skyriaus veiklos sričių klausimais, bendradarbiauja su jais vykdant savivaldybės funkcijas.
31. Rengia raštų projektus, kad atsakytų į gyventojų ar įstaigų, organizacijų paklausimus pagal skyriaus kompetenciją.
32. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, susiję su skyriaus vykdomomis funkcijomis.

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TEISĖS

33. Reikalauti ir gauti iš savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės įstaigų, savivaldybės administracijos padalinių informaciją skyriaus kuruojamais klausimais.
34. Reikalauti ir gauti iš rangovų, butų ir kitų patalpų savininkų bei bendrojo naudojimo objektų valdytojų dokumentus ir informaciją, kuri reikalinga skyriaus funkcijoms vykdyti.
35. Tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose ir konferencijose.
36. Skyriaus valstybės tarnautojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais suteiktas teises.

V SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

37. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
38. Skyriaus vedėjas:
38.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui;
38.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
38.3. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų, nuobaudų skyrimo skyriaus tarnautojams;
38.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla, svarstymo savivaldybės institucijose;
38.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei administracijos direktoriaus, mero ir Savivaldybės tarybos pavedimus.
39. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
40. Esant reikalui, skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėją pavaduoja pavaduotojas.
41. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
42. Už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų netinkamą vykdymą arba jų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
43. Skyriaus pasitarimai rengiami skyriaus vedėjo nurodytu laiku.
44. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.
45. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas ir atsakomybę reglamentuoja pareigybės aprašymai.
46. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).    

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

_____________________________________