J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kultūros ir sporto skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos  8 d. įsakymu Nr. AD-1-793

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus nuostatai reglamentuoja Kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius), Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos struktūrinio padalinio, uždavinius, funkcijas, teises ir skyriaus darbo organizavimą.
2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministrų įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant savivaldybės kultūros ir sporto politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti šių sričių viešąjį administravimą.
5. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
6. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

II. SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
7.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros ir sporto veiklą, vykdymą;
7.2. formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės kultūros politiką muziejų, bibliotekų, etninės kultūros, meno mėgėjų veikloje bei kitose kultūros srityse, rūpintis gyventojų bendrosios kultūros ugdymu;
7.3. formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės sporto politiką, dalyvauti šalies, tarptautinėje, olimpinėje sporto veikloje.
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius kultūros srityje, atlieka šias funkcijas:
8.1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginių plėtros planų, veiklos planų projektus, savivaldybės biudžeto projekto kultūros dalį, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
8.2. teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai, Administracijos direktoriui dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros, kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo įgyvendinimo srityse;
8.3. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros politikos plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
8.4. teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
8.5. koordinuoja ir prižiūri savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo;
8.6. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
8.7. koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
8.8. dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir savivaldybės kultūros plėtros programas, koordinuoja ir prižiūri jų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
8.9. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;
8.10. organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
8.11. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
8.12. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės dainų šventes, festivalius, kultūros įstaigų meno kolektyvų konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
8.13. skatina kultūros įstaigų meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose: konkursuose, festivaliuose, šventėse ir kituose renginiuose;
8.14. rūpinasi kultūros įstaigų meno kolektyvų steigimu, jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu;
8.15. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais;
8.16. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus;
8.17. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros, turizmo klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
8.18. vykdo kitas steigėjo numatytas kultūros administravimo funkcijas.
9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius  sporto srityje atlieka šias funkcijas:
9.1. analizuoja sporto būklę savivaldybėje, užtikrina valstybės nustatytos politikos sporto srityje įgyvendinimą rajone bei ilgalaikių savivaldybės sporto plėtros tikslų ir priemonių jiems pasiekti įgyvendinimą, bei teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias   sporto įstaigas, sporto bazes ir įrenginius, vykdomas sporto programas;
9.2. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo;
9.3. rengia savivaldybės ilgalaikius sporto plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto sporto dalį, sporto savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
9.4. įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
9.5. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių sporto politikos plėtrą bei veiklą, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
9.6. įgyvendina sporto plėtojimo priemones, numatytas savivaldybės tarybos patvirtintuose strateginės plėtros ir veiklos planuose;
9.7. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sporto veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
9.8. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės tarptautinio sporto bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
9.9. skatina ir sudaro sąlygas geriausiems rajono savivaldybės sportininkams, komandoms pasiruošti ir dalyvauti regioninėse, respublikinėse, tarptautinėse varžybose, sporto festivaliuose ir kituose sportiniuose renginiuose;
9.10. organizuoja sporto mokomąsias stovyklas, tvirtina savivaldybės sporto šakų rinktines;
9.11. organizuoja sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą sporto darbuotojams;
9.12. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją sporto klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kitoms institucijoms apie sporto politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
9.13. vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į  sporto reikšmę sveikatai, dalyvauja visuomenės sveikatinimo veikloje;
9.14. inicijuoja ir organizuoja sporto varžybas ir kitus sporto renginius vaikams ir suaugusiesiems;
9.15. vykdo kitas steigėjo numatytas sporto politikos administravimo ir įgyvendinimo funkcijas;
9.16. skatina sporto klubų, organizacijų, pavienių asmenų dalyvavimą olimpiniuose, parolimpiniuose judėjimuose;
9.17. bendradarbiauja su kitų miestų, rajonų sporto organizacijomis, šalies ir tarptautinėmis sporto šakų federacijomis;
9.18. pagal kompetenciją atstovauja steigėjui kitose institucijose.

III. SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius turi teisę:
10.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
10.2. teikti siūlymus kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo klausimais.

IV. SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
12. Skyriaus vedėjas:
12.1. pavaldus ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;
12.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
12.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
12.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
12.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.
13. Skyriaus vedėjo pavaduotojas:
13.1. pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui;
13.2. organizuoja Skyriaus specialistų, dirbančių sporto srityje, darbą – paskirsto užduotis ir koordinuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų sporto srities uždavinių ir funkcijų vykdymą;
13.3. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
13.4. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus.
14. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
15. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
16. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
17. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
18. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui.

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius steigiamas ir likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina, keičia arba papildo savivaldybės administracijos direktorius.


_____________________________