J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0014 „KĖDAINIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ INFRASTUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas", su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2018 m. rugpjūčio 17 d. pasirašė projekto „Kėdainių lopšelio – darželio „Vaikystė“ infrastuktūros modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0014 įgyvendinimo sutartį.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, gerinant vykdomų ugdymo(si) paslaugų prieinamumą ir kokybę Kėdainių r. sav. ikimokyklinėse įstaigose.
Projekto uždavinys - įrengti modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves, užtikrinsiančias kokybišką ugdymą Kėdainių r. sav. ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kokybiškos aplinkos sukūrimas įtakoja vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją bei lemia tolimesnę sėkmę ugdymo(si) procese.
Projekto metu planuojama atnaujinti 3 esamas lopšelio-darželio „Vaikystė" grupes. Projektas bus įgyvendinamas adresu Mindaugo g. 21, Kėdainiai. Projekto metu planuojama atlikti rangos darbus, vadovaujantis pastato tipui LD-01 parengtų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijų, pateiktų adresu http://www.projektas-aikstele.lt., 2 variantui pritaikytus sprendinius, įsigyta įranga ir baldai, būtina ugdymo veikloms teikti. Projekto investicijos bus nukreiptos į skaitlingų grupių atnaujinimą, padidintas paslaugų prieinamumas Kėdainių rajono vaikams, pagerinta darželį lankančių vaikų ugdymo kokybė, padidintas ugdymo įstaigos patrauklumas.
Bendra projekto vertė – 234 899,22 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 199 664,32 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 17 617,45 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 17 617,45 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. kovo 31 d.