J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimas

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Projekto pavadinimas

Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - įvertinus poreikius, sukurti subalansuotą, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą Kėdainių mieste.

Uždavinys - skatinti darnų judumą mieste ir plėtoti aplinkai draugišką transportą.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas - parengtas Kėdainių miesto darnaus judumo planas

Įgyvendinimo laikas

2017 m. kovo mėn. – 2017 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė

15 609,00 Eur

Savivaldybės lėšos

  2 341,35 Eur

Kontaktiniai asmenys

Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt

KĖDAINIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS

Planavimo tikslai:
1. Užtikrinti Kėdainių miesto ir priemiesčiuose gyvenančių gyventojų, turistų ir įmonių susisiekimo poreikį, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą.
2.Siekti, kad susisiekimo sistemos sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus.
3.Užtikrinti racionalų ir veiksmingą susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinį tinklo panaudojimą, nustatant racionaliausias ir ekonomiškai pagrįstas miesto urbanistinės plėtros kryptis, darbo vietų kūrimą šalia gyvenamųjų rajonų.
4.Gerinti eismo saugą ir saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Mažinti oro taršą ir energijos vartojimą mažinant lengvųjų automobilių eismą, eliminuojant tranzitinį transportą iš miesto centrinės dalies.
5.Įgyvendinti baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje, prisidėti prie transeuropinio transporto tinklo gerinimo.

Plano rengimo tvarka. Kėdainių miesto darnaus judumo plano komiteto protokoliniais sprendimais buvo pritarta: Esamos judumo situacijos mieste analizei (2017-01-19 protokolas Nr. 2017/1), Teminių dalių analizei, judumo mieste variantui (iki 2030 m.) ir veiksmų planui (iki 2020 m.) (2017-05-31 protokolas Nr. 2017/2).

Plano rengimo pagrindas. Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, 2016 m. rugpjūčio 12 d. Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimo sutartimi Nr. VP-558 ir Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugos pirkimo technine specifikacija, patvirtinta 2015 m. spalio 18 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus.
Kėdainių miesto darnaus judumo planas patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-180 "Dėl Kėdainių miesto darnaus judumo plano tvirtinimo".

Kėdainių miesto darnaus judumo planas

Kėdainių miesto darnaus judumo plano brėžiniai