J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Kėdainių miesto seniūnijoje

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje papildomą projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas) Kėdainių miesto seniūnijoje.
Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 13 d. iki 2020 m. rugpjūčio 13 d. 17.00 val.

Paraiškas projektų atrankos konkursui gali teikti Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios:
1) bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
2) kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
3) religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintas prioritetines finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. Tinkamomis finansuoti veiklomis laikomos Kėdainių miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu, įformintu 2020 m. liepos 9 d. protokolu Nr. 1.13-6, patvirtintos prioritetinės finansuotinos veiklos:
1) socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
2) veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
3) veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
4) veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;
5) veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Vienam projektui galima skirti didžiausia suma – 1 755 Eur, mažiausia – 500 Eur.
Bendra projektų atrankos konkurso suma 1 755 Eur.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir vieną kopiją) pateikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (nevyriausybinių organizacijų koordinatorei) Audronei Stadalnykienei, J. Basanavičiaus g. 36˗721 kab., Kėdainiai.
Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu) kopijas:
1) pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
2) pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
3) asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
4) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
6) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:
1) projektą pateikė bendruomeninė organizacija;
2) bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija ar kita pelno nesiekiančia organizacija;
3) bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar kitos savivaldybės teritorijoje;
4) į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;
5) į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys;
6) įgyvendinant projektą vykdomos veiklos, numatytos Savivaldybės tvarkos aprašo 11.1˗11.4 papunkčiuose;
7) į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktas jaunimas (14˗29 m.);
8) pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, naudoja kovos su klimato kaita priemones.

Informaciją teikia Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė (8 347) 69 576, 8 680 91 465, el. paštas audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt ir Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Norienė tel. (8 347) 69 584, el. paštas aldona.noriene@kedainiai.lt

Savivaldybės tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata Excel  Word

Pareiškėjo deklaracija

Projekto vertinimo anketa