J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių miesto vietos veiklos grupė

Kėdainių miesto VVG atvira bendradarbiavimui

Kėdainių miesto vietos grupė įgyvendina projektą „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas“, pagal veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ finansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės bei rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Vienas iš VVG įsteigimo tikslų: ne tik atstovauti vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, bet ir skatinti bendradarbiavimo veiklas ir, veikiant kartu spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas, bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į bendras veiklas. Tuo tikslu Kėdainių miesto VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio, Jonavos ir Raseinių miestų vietos veiklos grupėmis, su kuriomis drauge sieks bendrai įgyvendinamų Strategijose numatytų veiklų, padėsiančių spręsti atitinkamų vietovių socialinės atskirties problemas, didins jų bendruomenių socialinę integraciją bei pagyvins tarpusavio bendruomeninius ryšius.

Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų poreikių ir lūkesčių tyrimas

Kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje

Kviečiame Kėdainių miesto VVG valdybos narius dalyvauti posėdyje, kuris vyks 2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienį, 17.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
Darbotvarkė:
1. Parengto Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos projekto pristatymas;
2. Kiti klausimai.


Kvietimas dalyvauti visuotiniame susirinkime

Kviečiame Kėdainių miesto VVG narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
Darbotvarkė:
1. Dėl Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos tvirtinimo;
2. Kiti klausimai.


Kviečiame dalyvauti viešame susirinkime!

2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Kėdainių miesto VVG organizuoja viešą susirinkimas su Kėdainių miesto bendruomene. Susirinkimas vyks Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Susirinkimo metu bus pristatyti gyventojų anketinės apklausos rezultatai, VVG teritorijos SSGG analizė, Strategijos prioritetai, priemonės, veiklų sritys ir finansinis planas ir t.t.


Kviečiame miestelėnus teikti projektų idėjas Kėdainių miesto vietos plėtros strategijai

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0019 „Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“, finansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis, ir kviečia juridinius asmenis, bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones bei įstaigas dalyvauti rengiant vietos plėtros strategiją ir teikti projektų idėjas iki 2016 m. sausio 25 d. 19:00 val. elektroniniu paštu kedainiu.miesto.vvg@gmail.com;

Kėdainių miesto vietos plėtros strategija, jos prioritetai, numatyti vykdyti veiksmai bei planuojamos patirti išlaidos privalo atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) keliamus reikalavimus, kurie pateikiami atmintinėje (pridedama) apie numatomas projektų finansavimo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų  veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygas. Todėl prašome rengiant projektų idėjas/pasiūlymus vadovautis Atmintinėje pateikiamomis nuostatomis bei reikalavimais. 
Atmintinė
Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com arba mob.tel.: 8 677 72888


Kėdainių miesto VVG pakvietė miestelėnus bendrai diskusijai

Lapkričio 20 dieną į Kėdainių rajono savivaldybę buvo sukviesti miesto gyventojai viešam vietos plėtros strategijos rengimo susirinkimui- konsultacijai, kurios metu buvo pristatyti strategijos rengimo tikslai, tinkami pareiškėjai, tinkamos finansuoti pagal strategiją veiklos ir projektai bei išlaidų kategorijos, kurioms gali būti skiriamas Europos Sąjungos investicijų fondų finansavimas. Susitikimo metu buvo atsakyta į gyventojams, įstaigų ir organizacijų atstovams iškilusius klausimus, išklausytos pastabos ir pasiūlymai.

Primename, jog vietos plėtros strategija bus rengiama atsižvelgiant į Kėdainių miesto gyventojų bei įmonių ir organizacijų poreikius bei pasiūlymus.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti apklausoje ir iki 2015 m. gruodžio 31 d. užpildyti anketą, kurią rasite Čia
Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com arba mob.tel.: 8 677 72888


Kviečiame dalyvauti viešuose (konsultaciniuose) susirinkimuose

Kėdainių miesto VVG gruodžio 15 ir 16 dienomis nuo 10 iki 17 val.  adresu: Didžioji g. 8, Kėdainiai organizuoja viešus susirinkimus (konsultacijas) dėl Kėdainių miesto VVG vietos plėtros parengimo ir kviečia juridinius asmenis, bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones bei įstaigas dalyvauti rengiant vietos plėtros strategiją.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė ir Europos socialinio fondo agentūra, pasirašiusi iš Europos Sąjungos investicijų fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0019 “Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” sutartį, įgyvendina projektą, kurio tikslas parengti Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją, siekiant pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Vietos plėtros strategija rengiama atsižvelgiant į Kėdainių miesto gyventojų bei įmonių ir organizacijų poreikius bei pasiūlymus.
Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com, arba mob.tel.: 8 677 72888


Kviečiamas darbo grupės susirinkimas

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė kviečia į VVG darbo grupės susitikimą, kuris vyks š. m. gruodžio 16 d. (ketvirtadienį) 17:00 val. Adresu: Didžioji g.8, Kėdainiai

Renginio tema – Strategijos rengimo problemų  indentifikavimas, miesto bendruomenės poreikiai, galimos bei remiamos veiklos, paramos lėšų viešinimo būdai ir galimybės.

Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com, arba mob.tel.: 8 677 72888


Kviečiame į konsultacinį vieša susirinkimą

Sausio 14d. 10 val. Kėdainių miesto VVG organizuoja trečiąjį konsultacinį viešą susirinkimą dėl vietos plėtros strategijos parengimo. Susirinkimas vyks adresu: Didžioji g.8, Kėdainiai.

 

Kėdainių miesto vietos plėtros strategija turi būti parengta iki 2016 m. vasario 15d., todėl iki sausio 25d. kviečiame visus Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojus, verslininkus, valdžios atstovus, išsakyti ir pateikti mums savo idėjas, poreikį, kuris atsispindės parengtoje Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijoje.
Pateikti savo idėjas ir pasiūlymus galima el.p.: kedainiu.miestovvg@gmail.com, taip pat atėjus į Kėdainių miesto VVG būstinę adresu: Didžioji 8, Kėdainiai. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki17val. Informacija teikiama mob. tel. 8 677 72888.
Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com, arba mob.tel.: 8 677 72888

 

 

Kėdainių miesto VVG naujienos
Kėdainių miesto vietos veiklos grupės įstatai
Prašymas tapti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės nariu

Kėdainių miesto VVG nariai
Kėdainių miesto VVG valdybos nariai
VVG posėdžių protokolai

Atmintinė
Kėdainių miesto gyventojų nuomonės tyrimas (anketa)
Apklausos rezultatai
Kėdainių miesto VVG viešieji pirkimai

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įsteigta 2015 m. birželio 11 d., rengia Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategiją, kurios tikslas – pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės steigėjai:
- Kėdainių rajono savivaldybės administracija;
- Asociacija Kėdainių senamiesčio bendruomenė;
- Asociacija Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas;
- UAB „Ergasa“.

Kėdainių miesto VVG siekia išsiaiškinti Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojų poreikius, kuriuos tinkamai išnaudojus būtų galima pagerinti įsidarbinimo galimybes, didinti socialinę integraciją bei gyventojų verslumą. Poreikių ir esamų problemų sprendimui nuspręsta rengti vietos plėtros strategiją, įtraukiant kuo daugiau Kėdainių miesto VVG teritorijos gyventojų. Projekto dėka pirmą kartą sudaryta galimybė skirtingų sektorių atstovams ir visai Kėdainių miesto bendruomenei kartu identifikuoti aktualias visiems problemas ir ieškoti drauge pačių efektyviausių sprendimo būdų.
Kviečiame visus juridinius asmenis, atstovaujančius bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (arba) įmones susipažinti su projektų įgyvendinimo ir finansavimo galimybėmis (žr. „Atmintinė“) bei dalyvauti visose vietos plėtros strategijos rengimo etapuose ir įgyvendinime.

Numatomi šie Strategijos rengimo etapai:
1. Poreikių tyrimas (anketinė apklausa, 3 vieši susirinkimai);
2. Esamos situacijos ir SSGG analizė;
3. Strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių identifikavimas;
4. Finansinio plano parengimas;
5. Viešas Strategijos projekto pristatymas Kauno regiono plėtros taryboje, Kėdainių rajono savivaldybės taryboje ir tvirtinimas Kėdainių miesto VVG visuotiniame susirinkime.

Vietos plėtros strategija rengiama, įgyvendinant projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0019 „Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“, finansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis  (8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonė „Vietos plėtros strategijų rengimas“). Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2016 m. vasario 15 d.

Strategijos įgyvendinimo metu, numatoma remti šias priemones:
1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:
1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;
2. Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:
2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą);  savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);
2.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.,  profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos);
3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);
4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1 –3 veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);
5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1-4 veiklomis vykdyti.

Kilus klausimams, prašome kreiptis:
Kėdainių miesto VVG pirmininkė Kristina Vainauskienė
Tel. 8 677 72888, el. paštas kedainiu.miestovvg@gmail.com
Projekto koordinatorė Kristina Kulbienė
El. paštas kedainiu.miestovvg@gmail.com