J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas).

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AD-1-265 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka konkrečios seniūnijos bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. balandžio 3 d. iki 2020 m. gegužės 5 d. 17.00 val.

Paraiškas Savivaldybės tvarkos aprašo 7 punkte nurodytos teritorijos (rajono seniūnijų) gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti:
1) bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
2) kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
3) religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintas prioritetines finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. Seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimais patvirtintas veiklas, tenkinančias viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius rasite čia.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir dvi kopijas) pateikia rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (nevyriausybinių organizacijų koordinatorei) Audronei Stadalnykienei, J. Basanavičiaus g. 36˗721 kab., Kėdainiai.

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino pasirašytos ir skenuotos paraiškos priimamos el. paštu: audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt arba atsisiųstos paštu ar per pašto kurjerį adresu: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursui“.

Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu) kopijas:
1) pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
2) pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
3) asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
4) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
6) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:
1) projektą pateikė bendruomeninė organizacija;
2) bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija ar kita pelno nesiekiančia organizacija;
3) bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar kitos savivaldybės teritorijoje;
4) į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;
5) į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys;
6) įgyvendinant projektą vykdomos veiklos, numatytos Savivaldybės tvarkos aprašo 11.1˗11.4 papunkčiuose;
7) į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktas jaunimas (14˗29 m.);
8) pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, naudoja kovos su klimato kaita priemones.

Informaciją dėl paraiškų pildymo darbo valandomis teikia Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė (8 347) 69 576, 8 680 91 465, el. paštas audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt ir Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Norienė tel. (8 347) 69 584, el. paštas aldona.noriene@kedainiai.lt

Rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Savivaldybės tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata Excel  Word

Pareiškėjo deklaracija

Projekto vertinimo anketa