J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. žinoti Lietuvos Respublikos ir rajono kultūros ir sporto politiką;
5. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vertina kultūros būklę, analizuoja kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų kultūros poreikiai savivaldybės kultūros įstaigose;
2. inicijuoja savivaldybės kultūros plėtros ir sporto plėtros programų rengimą, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
3. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros politikos, sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo, kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
4. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros politikos  plėtrą ir įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
5. derina kultūros įstaigų veiklos nuostatus ir metines kultūrinės veiklos programas;
6. koordinuoja kultūros įstaigų dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse programose;
7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
8. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
9. dalyvauja darbo grupių, atrankos ir vertinimo komisijų darbe;
10. bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir kitomis institucijomis;
11. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programose;
12. organizuoja kultūrinės veiklos programų (projektų) konkursus;
13. kuruoja ir kontroliuoja rajono kultūros įstaigų veiklą;
14. savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, atstovauja savivaldybės administraciją kitose įstaigose, organizacijose savo kompetencijos klausimais;
15. dalyvauja rajono savivaldybės Tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose;
16. teikia kasmetines ataskaitas apie rajono kultūros įstaigų veiklą Savivaldybės administracijos direktoriui;
17. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus kultūros politikos klausimais ir imasi reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti;
18. konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu), savo kompetencijos ribose, įstaigas, organizacijas, piliečius;
19. derina kultūros įstaigų vadovų prašymus administracijos direktoriui dėl atostogų, komandiruočių ir pan.;
20. koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ir sporto skyriaus specialistų darbą.