J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Savivaldybės kontrolieriaus funkcijos

Savivaldybės kontrolierius atlieka šias funkcijas:
1. tvirtina Kontrolieriaus tarnybos pareigybių sąrašą, Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus;
2. tvirtina Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertina valstybės tarnautojų veiklą;
3. Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojams suteikia kasmetines ir tikslines atostogas, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;
4. organizuoja Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą;
5. sudaro tarnybos veiklos planą, gavęs Kontrolės komiteto pritarimą jį tvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas;
6. Kasmet iki vasario 1 d. pateikia Valstybės kontrolei Kontrolieriaus tarnybos veiklos planą;           
7. pats atlieka ir (arba) skiria Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojus atlikti finansinį ir veiklos auditą;    
8. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
9. priima sprendimus pagal finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituojamų savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams jų veiklos trūkumus, nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
10. teikia savivaldybės Tarybai nustatyta tvarka išvadas dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktos tvirtinti biudžeto įvykdymo apyskaitos, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
11. teikia savivaldybės tarybai jos reglamente nustatyta tvarka Kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitą. Jos santrauką skelbia vietos spaudoje;
12. teikia merui, savivaldybės administracijos direktoriui audituojamų savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams  išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
13. savivaldybės Tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
14. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, praneša teisėsaugos institucijoms;
15. priima sprendimus dėl Kontrolieriaus tarnybos gaunamų gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo;
16. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės institucijoms;
17. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo auditą;
18. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, tvirtina tarnybos metodines rekomendacijas bei kitus dokumentus, susijusius su tarnybos veikla ir kontroliuoja jų vykdymą;
19. atstovauja Kontrolieriaus tarnybai arba įgalioja kitus tarnybos valstybės tarnautojus atstovauti Kontrolieriaus tarnybai;
20. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
21. atsako už Kontrolieriaus tarnybos antspaudo naudojimą ir saugojimą;            
22. turi teisę dalyvauti savivaldybės Tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę pagal savo kompetenciją;
23. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis bei vidaus audito tarnybomis;
24. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir rajono mero pavedimus.