J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
DUK

 RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

Kaip teisėtai organizuoti renginį viešoje vietoje?

Jeigu norite organizuoti renginį Kėdainių rajono viešojoje vietoje  (koncertą, sporto varžybas, mugę, festivalį, cirko pasirodymus, reklamos akciją, filmo, vaizdo klipo masinės scenos filmavimą, masinę fotosesiją, kilnojamą atrakcionų parką, teatralizuotas eitynes, menines akcijas, instaliacijas, atmintinos dienos minėjimą ir kitus viešus organizuotus žmonių susibūrimus, kurių forma nepriskiriama susirinkimui), turite pateikti nustatytos formos prašymą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešose vietose komisijai ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki renginio. 
Leidimo organizuoti renginį nereikia, jei renginio organizatoriai ne vėliau kaip prieš  3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia  patvirtintos formos pranešimą. 
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu  +370 347 69526, +370 607 33184 arba el. paštu viesojitvarka@kedainiai.lt
Visą informaciją, prašymo/pranešimo  formą rasite adresu: https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/viesoji-tvarka/185 

Kaip teisėtai organizuoti susirinkimą?

Organizuojant susirinkimą (susirinkimo formos – mitingai, piketai, demonstracijos, procesijos, eitynės, kitokie taikūs beginkliai susirinkimai) organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti Administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.
Pranešime turi būti nurodyta:
1) susirinkimo forma ir turinys;
2) susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
3) susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
4) numatomas dalyvių skaičius;
5) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
6) organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.
Apie susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių, susirinkimo organizatoriai praneša laisva forma, tačiau tokiems susirinkimams nereikia suderinimo dokumento iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais:  +370 347 69526, +370 607 33184 arba el. paštu viesojitvarka@kedainiai.lt.

VIEŠOJI TVARKA

Kur kreiptis jeigu trikdoma viešoji tvarka gyvenamosiose patalpose?

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse 488 straipsnyje „Viešosios rimties trikdymas“ 1 dalyje nustatyta, kad: „Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia administracinę atsakomybę.
Dėl viešosios rimties trikdymo visą parą galima pranešti, kreipiantis bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 arba į Viešosios tvarkos skyrių, darbo dienomis ir valandomis telefonais: +370 347 44213, +370 347 20507 arba el. paštu viesojitvarka@kedainiai.lt.

REMONTO DARBAI

Kur reikia pranešti apie planuojamus vykdyti remonto darbus (pranešti apie triukšmą)?

Kėdainių rajono gyventojai (fiziniai ar juridiniai asmenys) planuojantys atlikti remonto, rekonstrukcijos, montavimo ar statybos darbus privalo užpildyti pranešimo formą ir pateikti ją Kėdainių rajono savivaldybės administracijai prieš 7 kalendorines dienas pradedant minėtus darbus. Pranešimas apie planuojamus statybos ir remonto darbus pateikiamas el. p. viesojitvarka@kedainiai.lt arba atvykus į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją 306, 316 kab.
Jei norite pranešti apie triukšmą, kurį kelia kiti asmenys, vykdydami remonto darbus, reikia kreiptis į Viešosios tvarkos skyrių, darbo dienomis ir  valandomis telefonais: +370 347 44213, +370 347 20507 arba el. paštu viesojitvarka@kedainiai.lt.
Visą informaciją, prašymo formą rasite adresu: https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/viesoji-tvarka/185 

GYVŪNŲ LAIKYMO TVARKA

Kur kreiptis  jeigu gyvūnai  vedžiojami viešose vietose, nesilaikant Gyvūnų laikymo taisyklių?

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-04  įsakymu Nr. AD-1-1192 patvirtintos Gyvūnų laikymo Kėdainių rajono savivaldybėje taisyklėse nustatytos gyvūnų laikytojų pareigos, draudžiamieji veiksmai, gyvūnų augintinių laikymo ir priežiūros reikalavimai Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. 
Taisyklėse numatyta šunis vedžioti savivaldybės administracijos įrengtose gyvūnų vedžiojimo aikštelėse, jei jos yra, kitais atvejais – laukymėse, parkų pakraščiuose, kitose rečiau žmonių lankomose vietose. Gyvūnų vedžiojimo aikštelės pažymėtos aiškiai matomais tam skirtais ženklais.Jei šuns laikytojas, vedžiodamas savo augintinį uždaroje gyvūnų vedžiojimo aikštelėje, gali užtikrinti, kad jo šuo nekels grėsmės kitiems gyvūnams ir žmonėms bei nepabėgs iš aikštelės, šuo gali būti be pavadėlio ir (ar) antsnukio.
Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu. Kiti šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo. Šunį vedantis asmuo turi užtikrinti, kad šuo nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.
Asmenys, gyvūnų vedžiojimo aikštelėse vedžiojantys šunis, privalo surinkti jų šunų paliekamus ekskrementus ir kitus teršalus.
Daugiau informacijos  rasite adresu: https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/viesoji-tvarka/185 

Kur kreiptis jei daugiabučiame name nuolat triukšmauja kaimynų gyvūnai? Ar prieš įsigyjant  gyvūnus reikalingi kaimynų sutikimai?

Gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad gyvūnas netrikdytų viešosios rimties. Dėl viešosios rimties trikdymo visą parą galima pranešti, kreipiantis bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 arba į Viešosios tvarkos skyrių, darbo dienomis ir valandomis telefonu: +370 347 69563 arba el. paštu viesojitvarka@kedainiai.lt
Galiojančiuose teisės aktuose daugiabučių namų gyventojams nenumatytas reikalavimas prieš įsigyjant gyvūnus, gauti kaimynų sutikimą.
Daugiau informacijos rasite adresu: https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/viesoji-tvarka/185 

APLEISTI SKPYPAI

Kur kreiptis  dėl netvarkomų žemės sklypų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje?

Dėl netvarkomų žemės sklypų, reikia kreiptis į seniūnijas arba Viešosios tvarkos skyrių. Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje  http://www.kedainiai.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/


ŽELDYNŲ APSAUGA

Kas yra intensyvus želdinių genėjimas?

Intensyvus želdinių genėjimas – želdinių priežiūros darbai, kurių metu pašalinama daugiau kaip 30 procentų medžių ar krūmų lajos tūrio.

Kokio kamieno skersmens saugotinus medžius ir (ar) krūmus galima kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje be leidimo?

Mieste: ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus, vikšnas, liepas, maumedžius, beržus, pušis - iki 20 cm kamieno skersmens 1,3 m aukštyje.
Ne mieste: ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus, vikšnas, liepas, maumedžius, beržus, pušis - iki 30 cm kamieno skersmens 1,3 m aukštyje.

Kokiu metu negalima atlikti saugotinų želdinių kirtimą, persodinimą iš augimo vietos ar kitokį jų pašalinimą?

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Kur naudojamos lėšos už želdinių atkuriamąją vertę?

Tikslinės lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę, pervedamos į savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą ir naudojamos viešųjų želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonėms savivaldybės teritorijoje vykdyti. Draudžiama šias lėšas naudoti kitai paskirčiai.

Kur galima kreiptis norint nupjauti saugotinus medžius, augančius miško žemėje?

Kėdainių rajono savivaldybės administracija leidimų miško paskirties žemėje augantiems saugotiniems želdiniams neišduoda. Tokiu atveju reikia kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą.

Kiek galioja išduotas leidimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius?

Leidimas galioja neterminuotai.

NUOTEKŲ TVARKYMO KOMPENSACIJA

Kas gali gauti kompensaciją už nuotekų valymo įrenginius?

Dalinį finansavimą kompensavimo būdu už individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimą gauti gali gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatų savininkai, kuriuose jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, einamaisiais metais atlikę Įrenginių statybos darbus ir visiškai užbaigę juos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Koks yra kompensacijos už nuotekų valymo įrenginius dydis?

Dalinis finansavimas kompensavimo būdu už individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimą skiriamas vieno buto gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 700 (septyni šimtai) eurų, o dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam butui. Be to kompensuojama 100 procentų Įrenginių projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų.

Kaip ir kada galima kreiptis dėl kompensacijos už nuotekų valymo įrenginius?

Nustatytos formos prašymai daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti už individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimą teikiami Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba elektroniniu paštu einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

Kokius dokumentus reikia pateikti kompensacijai už nuotekų valymo įrenginius?

Kartu su nustatytos formos prašymu daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti už individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimą pateikiami šie dokumentai:
1. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
2. kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas(-ai), kad neprieštarauja statybos darbams (taikoma, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui);
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus rašytinis sutikimas dėl statybos darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
4. statybą leidžiančio dokumento, ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d. išduoto vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017, kopija;
5. Pareiškėjo vardu išrašyti Įrenginių bei Įrenginių projekto parengimo įsigijimo (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra) ir apmokėjimo dokumentai (mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);
6. Įrenginių atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija (Įrenginių sertifikatas);
7. tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų Įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas;
8. UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos buitinių nuotekų tinklų prisijungimo techninės sąlygos apie Pareiškėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus).

ŪKININKO ŪKIO ĮREGISTRAVIMAS

Noriu įregistruoti ūkininko ūkį. Kokie būtų reikalavimai ir kokių dokumentų reikia?

Įregistruoti ūkį gali tik sulaukęs pilnametystės, t. y. aštuoniolikos metų, fizinis asmuo, įregistruotas LR gyventojų registre.
Ūkininkas arba jo ūkio partneris privalo turėti išsilavinimą žemės ūkio srityje arba baigti pasirengimo ūkininkauti kursus, arba turėti 3 metų darbo stažą žemės ūkyje, jeigu tai asmuo vyresnis nei 50 m. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:
• pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
• pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);
• pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.
Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą.
Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Tas pats asmuo gali būti kelių ūkininkų partneriu.
Jei ūkyje bus registruotas partneris, sudaroma rašytinė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, kurią pasirašo visi ūkininko partneriai. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija turi būti pridėta prie prašymo. Jei partneris sutuoktinis, užtenka jo prašymo registre nurodyto jį partneriu.
Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis registruojamas vienoje iš jų ūkininko pasirinkimu.
Vienas iš žemės sklypų, esančių pasirinktos savivaldybės teritorijoje, nurodomas ūkio adresu, jo duomenys įrašomi į ūkio įregistravimo pažymėjimą.
Ūkininkas žemės ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio paskirties žemę.

Kiek kainuoja ūkininko ūkio įregistravimas?

Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą yra imama valstybės nustatyta rinkliava
už pažymėjimą – 12,00 Eur mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752.
Įmokos kodas nurodytas http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai#savivaldybes, lentelėje "Valstybės rinkliavos" - "Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą", 530XX, kur XX savivaldybės, kurioje registruojamas ūkis, kodas.

Švietimas ir ugdymas

Kas gali gauti neformaliojo vaikų švietimo tikslinį finansavimą (NVŠ krepšelį)?

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:
- yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
- turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;
- turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
- atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

Kur galima kreiptis dėl registracijos į švietimo ir mokslo institucijų registrą

Dėl registracijos į švietimo ir mokslo institucijų registrą turite kreiptis į savivaldybės administracijos Švietimo skyrių (720 kab., tel. +370 347 69592).

Kur reikia kreiptis norint gauti neformaliojo vaikų švietimo tikslinį finansavimą?

Neformaliojo vaikų švietimo programos registruojamos ir atitikties reikalavimams paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR - www.nspr.smm.lt).

Kas gali dalyvauti Vaikų vasaros poilsio organizavimo konkurse?

Programų konkurse gali dalyvauti teikėjai – Savivaldybėje registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie:
1. turi teisę vykdyti švietimo, vaikų stovyklų, NVŠ veiklą;
2. turi asmenis pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius kompetentingai dirbti mokytojais (pedagogais);
3. turi Programai kokybiškai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą ir ugdymo(si) priemones;
4. užtikrina vaikui, mokytojui (pedagogui) ir kitiems darbuotojams, įgyvendinantiems Programą, saugią ir sveiką ugdymo(si) bei darbo aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.

Kur galima gauti informaciją apie vaikų vasaros poilsio stovyklas Kėdainių rajone?

Informaciją apie vaikų vasaros poilsio stovyklas Kėdainių rajone galima gauti savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje, 708 kab., tel. +370 347 69593.

Kaip apsisaugoti nuo radioaktyviojo užterštumo?

Likite patalpoje, kol nepaskelbta kita informacija. Nedelsdami uždarykite visus langus, orlaides, duris, dūmtraukių sklendes, ventiliacijos kanalus. Uždarykite židinio sklendes.  Išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo  sistemas, kurios naudoja išorės orą. Kambarių ventiliatoriai gali likti įjungti, jeigu jie nenaudoja išorės oro. Eikite į pastato centrą ar rūsį. Radioaktyviosios medžiagos nusėda pastatų išorėje, todėl saugiausia likti kuo giliau pastato viduje ir toliau nuo pastato išorinių sienų ir stogo. Sekite pranešimus per radiją ir televiziją ar kompetentingųjų institucijų interneto svetainėse.Jeigu jums būtina išeiti į lauką, užsidėkite vienkartinį respiratorių ar kitą kvėpavimo takų apsaugos priemonę ir apsivilkite polietileno apsiaustą. Taip apsaugosite kvėpavimo takus ir viršutinius drabužius nuo radioaktyviųjų dulkių.

Kaip pasiruošti išvykimo krepšį?

Išvykimo krepšys
Iš anksto paruoškite svarbiausius dokumentus, jų kopijas, vaistus ir kitus daiktus, kurių prireiks, jei tektų evakuotis ir sukraukite į  išvykimo krepšį.
Išvykimo krepšyje turi būti:
Žibintuvėlis su papildomais elementais
Svarbūs dokumentai – gimimo ir (ar) santuokos liudijimai, pasai, vairuotojo teisės, draudimo dokumentai, turto nuosavybės dokumentai
Artimųjų nuotraukos (jų prireiks ieškant artimųjų)
Radijo imtuvas su papildomais elementais
Akiniai ar kiti regai bei klausai reikalingi daiktai
Maisto davinys 3 paroms ir vandens atsargos, supilstytos į mažas talpyklas
Papildomas maistas, esant specialiesiems poreikiams
Mechaninis konservų atidarytuvas
Pirmosios pagalbos rinkinys, vartojami vaistai ir vandenilio peroksido tirpalas
Maistas kūdikiams, sauskelnės, drėgnos servetėlės
Žaislai ir (ar) knygos vaikams
Drabužiai persirengti (patogūs batai, neperšlampama ir nuo vėjo apsauganti striukė, megztiniai, šiltos kelnės)
Tualetiniai reikmenys – rankšluostis, muilas, dantų šepetėlis, tualetinis popierius ir kt.
Šilta antklodė ir (ar) kompaktiškas miegmaišis
Kaukė nuo dulkių
Degtukai, sudėti į  vandeniui atsparią dėžutę
Pieštukas ir popierius
Grynieji pinigai ir juvelyriniai dirbiniai (išskirstykite ir saugiai paslėpkite tarp kitų daiktų)
Cigaretės (kritiniu atveju jos naudojamos kaip mainų objektas)
Šeimos nariams būtini medikamentai
Pasirūpinkite vandens atsargomis. Žmogui per 72 valandas reikia turėti apie 12 litrų vandens. Laikykite vandenį supilstytą į mažos talpos buteliukus – taip galėsite tolygiai paskirstyti svorį.

Evakuodamiesi pasiimkite išvykimo krepšį!
Nelaimės atveju neskambinkite artimiesiems – siųskite SMS!
Išjunkite namuose dujas, elektrą ir užsukite vandens sklendes!
Pasiimkite su savimi naminius gyvūnus!
Šeimoje paskirkite žmogų, atsakingą už išvykimo krepšį.

Kaip sužinoti kur yra priedangos mūsų rajone?

Priedangos žymimos:  

Priedanga skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai kilus oro pavojui, nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu (nuo netiesioginių atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies, nuo skeveldrų, nuolaužų, sprogimo smūgio bangų, atsitiktinių kulkų). 
Išgirdus civilinės saugos signalą „Oro pavojus“, gyventojams rekomenduojama kuo skubiau susirasti specialiuoju ženklu pažymėtą artimiausią priedangą arba daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. 
Priedangai tinkamos gyvenamųjų daugiabučių, visuomeninės, laisvalaikio, pramogų ir kt. paskirties statinių ar atskirai įrengtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, garažai, rūsiai, technologiniai, transporto ir pėsčiųjų tuneliai, įmonių, sporto įstaigų sanitarinės buitinės patalpos (rūbinė, dušas, rūsys ir pan.), nedegių medžiagų sandėliai ir kt. 
Priedangų žemėlapį galima rasti: https://lt72.lt/?page_id=17429

Kaip sužinoti, kad šalyje įvyko nelaimė?

Lietuvoje veikia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema ir įvykus nelaimei, kai kyla pavojus gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ir aplinkai yra:
1.Įjungiamos sirenos;
2.Išsiunčiami trumpieji perspėjimo pranešimai;
3.Per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją ir kitas visuomenės informavimo priemones paskelbiama informacija apie  pavojų; teikiamos rekomendacijos, kaip apsisaugoti.
4.Išgirdus įspėjamąjį garsinį civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“, reikia nedelsiant įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir rekomendacijas, kaip elgtis.