J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Savivaldybės saugomos teritorijos Kėdainių rajone

Kėdainių rajone įsteigti 26 savivaldybės draustiniai, kuriuose saugomi unikalūs kraštovaizdžiai, retieji augalai ir gyvūnai, taip pat kultūros paveldo vertybės. Draustiniai apima beveik visas vertingas natūralias rajono teritorijas.

Pašušvio kraštovaizdžio draustinyje be jau kai kurių minėtų augalų auga daugiametės blizgės, miškinės varnalėšos, Pašilėlių botaniniame-zoologiniame draustinyje – sibiriniai vilkdalgiai, raktažolės pelenėlės, paprastosios tuklės, pelkinės kiaulpienės, liekniniai beržai, čia pirmą kartą Lietuvoje aptikta augant musinių ofrių. Nemažai natūralių pievų išlikę Kruosto botaniniame draustinyje. Randama tokių augalų, kaip gelsvosios vizgės, stepiniai motiejukai. Gaisų botaniniame-zoologiniame draustinyje aptinkama siauralapių saulašarių. Šėtos botaniniame draustinyje saugomas Vidurio Lietuvai būdingas 150–170 m. senumo ąžuolynas. Senas ąžuolynas taip pat saugomas ir Mociūnų miško botaniniame draustinyje. Zembiškio miško botaniniame draustinyje aptinkama etaloninių augalų bendrijų. Šiame draustinyje auga šiauriausi Lietuvoje skroblynai. Šimtamečiui uosynui saugoti įsteigti Lančiūnavos ir Dovydų miškų botaniniai draustiniai. Kai kuriuose savivaldybės draustiniuose aptinkama ir retųjų grybų. Pašušvio kraštovaizdžio draustinyje randama didžiųjų kukurdvelkių, Zembiškio miško botaniniame draustinyje – šakotųjų sėdžių.


Dotnuvėlės kraštovaizdžio draustinis.
Įsteigtas 1992 m. gamtiniam kompleksui – miškui, lankoms ir upės natūraliai vagai išsaugoti. Draustinis yra šiaurinėje Kėdainių dalyje. Plotas 113,8 ha.

Obelies kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1992 m. norint išsaugoti Obelies upės slėnyje dar išlikusį natūralų gamtinį kompleksą. Plotas 171,2 ha. 2015 m. draustinio riba koreguota atlikus kameralinius tyrimus, išanalizavus lauko tyrimų medžiagą bei įvertinus Europos bendrijos svarbos buveinių išsidėstymą. Atlikus draustinio ribų korektūrą, Obelies kraštovaizdžio draustinio plotas sumažėjo 6,88 ha – nuo 171,22 ha iki 164,34 ha

Paberžės kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti istorinius, kultūrinius paminklus, Liaudos ir Nikio slėnių gamtinį kompleksą. Draustinis yra rajono šiaurinėje dalyje – Paberžės kaimo ribose. Plotas – 149,6 ha. Į saugomų objektų sąrašą įeina Paberžės gyvenvietė, buvusi dvaro su parku vieta, kapinės, Nikio ir Liaudos upelių slėniai, Nikio vinkšna.

Pašušvio kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti istorinius, kultūrinius paminklus, taip pat Pašušvio parką ir Šušvės slėnio gamtinį kompleksą. Plotas 182,2 ha. Netoli yra Pašušvio kaimas. Seniau čia buvo dvaras ir palivarkas, minimas XVI a. Nemažai čia ir gamtinių vertybių, Raudonosios knygos augalų augančių ir gyvūnų gyvenančių Šušvės slėnyje. Rasti daugiametės blizgės, meškiniai česnakai, totorinės maludės, melsvieji gencijonai, miškinės varnalėšos, didieji kukurdvelkiai,  aptiktos ūdros, tulžiai.

Smilgos kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti natūralias augalų bendrijas, retus augalus ir jų augimvietes Smilgos upelio aukštupyje. Draustinis yra netoli Lipliūnų kaimo. Plotas 132,8 ha. Draustinyje auga meškiniai česnakai, vyriškosios gegužraibės, paprastieji kardeliai, mažosios gegužraibės, dėmėtosios gegūnės. Natūraliose Smilgos upelio pievose skraido į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti drugiai pietinės hesperijos ir kraujalakiniai melsviai. Smilgos upelyje gyvena ūdros.

Smilgos ir Smilgaičio kraštovaizdžio draustinis.  Įsteigtas  1992 m. išsaugoti nedidelės upės slėnio kraštovaizdžiui su dar išlikusia mažai pažeista gamta. Plotas 234 ha.

Šušvės kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1992 m. gamtiniam kompleksui – miškui, lankoms ir upės natūraliai vagai išsaugoti. Jo plotas 398,3 ha. Draustinis prasideda nuo Angirių užtvankos ir tęsiasi iki Macgalių kaimo. Čia saugomi reti ir nykstantys augalai: šalmuotoji gegužraibė, melsvasis gencijonas, totorinė maludė. Kaip ir visame Šušvės slėnyje gyvena tulžiai, ūdros.

Šventybrasčio kraštovaizdžio-istorinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti didelę istorinę ir gamtinę vertę turinčią vietovę su visais jos komponentais: kaimu, kapinaitėmis, ąžuolais – gamtos paminklais, Nevėžį su intaku, pušynėliu, pelke, natūraliomis pievomis. Draustinis prasideda ties Kruosto ir Nevėžio upių santaka ir tęsiasi iki Panevėžio rajono ribos. Jo plotas 774,3 ha. Draustinyje auga į  Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų, tai būtų: tamsialapiai skiautalūpiai, mažosios gegužraibės, paprastieji kardeliai. Aptinkama ūdrų.

Barupės hidrografinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. gamtiniokomplekso (upės slėnio–miško–pievos) apsaugai. Draustinis yra Barupės upės slėnyje, ties Pašilės mišku. Plotas 34,9 ha. Čia auga įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą paprastieji kardeliai, aptinkama saugomų drugių – tai kraujalakiniai melsviai, machaonai, ir paukščių – tai tulžiai, mažieji ereliai rėksniai.

Lančiūnavos miško 42 kv. - Dovydų miško botaninis draustinis. Įsteigtas 1996 m. šimtamečio etaloninio uosyno apsaugai. Draustinyje auga vyriškosios gegužraibės, retažiedės miglės, statieji atgiriai, paprastieji kardeliai. Plotas 40,4 ha.

Kruosto botaninis draustinis. Įsteigtas 1996 m. norint apsaugoti Kruosto upės slėnį ties Vaidatonių kaimu. Jo plotas 60,5 ha. Čia yra išlikę natūralių pievų su retaisiais augalais. Gausiai auga šilumamėgiai kserofitiniai augalai, į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti augalai: dėmėtosios gegūnės ir šalmuotosios gegužraibės. Upelyje gyvena ūdros.

Lančiūnavos miško botaninis draustinis. Įsteigtas 1996 m. išsaugoti Nevėžio žemumai būdingą šimtametį uosyną. Draustinio plotis 61,8 ha. Retų rūšių jame beveik nėra, tačiau uosynas įdomus kaip etaloninis medynas, kokių daugiau mūsų rajone nesurasite.

Lankesos botaninis draustinis. Įsteigtas 1996 m. apsaugoti Lankesos upelio slėnį ir jo natūralias pievas su retaisiais augalais. Plotas 50,3 ha. Draustinyje vertingiausios išlikusios samaninės ir užliejamos natūralios pievos su retaisiais augalais ir vabzdžiais. Auga šalmuotosios ir vyriškosios gegužraibės, pieviniai plaurečiai, baltijinės gegūnės. Pievose aptinkama rudakių satyriukų.

Mociūnų miško botaninis draustinis. Įsteigtas 1996 m. Mociūnų miške. Jo plotas 10,9 ha. Saugomi išlikęs senas ąžuolynas su retomis augalų rūšimis – miškine dirse ir paprastuoju kardeliu.

Pelėdnagių botaninis draustinis. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti natūralias Nevėžio slėnio pievas, augalų bendrijas, retus augalus ir jų augimvietes. Draustinis yra netoli Pelėdnagių gyvenvietės, Nevėžio upės krante. Jo teritorija – 5,0 ha. Natūraliose pievose auga vaistiniai smidrai, šilokai, čiobreliai, griežia griežlės.

Šėtos botaninis draustinis. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti būdingą vidurio Lietuvai seną ąžuolyną. Čia auga brandus, pakankami gerai išlaikęs savo pirmykštę stuktūrą ir augaliją, miškas. Vyrauja 150–170 metų ąžuolai. Medynas yra Kėdainių miškų urėdijos Šėtos girininkijoje ir Kurnevalkos miškuose. Plotas 185,8 ha. Čia auga saugomi augalai – mažosios gegužraibės.

Zembiškio miško botaninis draustinis. Šis 19,0 ha ploto draustinis, įsteigtas 1996 m., labai įdomus etaloninėmis augalų bendrijomis. Čia auga šiauriausi Lietuvoje skroblo medynai. Juose randama retų grybų – šakotųjų sėdžių bei augalų  - retažiedžių miglių. Buvusių dirvonų vietose susiformavo pievos, kuriose auga vyriškosios ir mažosios gegužraibės.

Gaisų botaninis-zoologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti pelkyną su apupelkės pievomis ir čia augančiais saugomais retaisiais augalais: Rusovo gegūnėmis, siauralapėmis saulašarėmis, vaivorais, spanguolėmis. Draustinyje aptinkama tetervinų, gervių, griežlių, putpelių. Jo plotas 129,7 ha.

Ilgatrakio miško botaninis-zoologinis draustinis. Įsteigtas 1996 m. norint išsaugoti 30 ha plote išlikusiame sename ąžuolyne saugomus augančius augalus ir gyvenančius gyvūnus. Čia rasta paprastųjų kardelių, aptikta niūraspalvių auksavabalių, didžiųjų skydvabalių. Lizdus suka juodieji gandrai, mažieji ereliai rėksniai. Drėgnose pievose auga baltijinės gegūnės.

Pašilėlių botaninis-zoologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. apsaugoti išlikusias pelkes bei natūralias pievas su retaisiais augalai ir gyvūnais. Pašilėlių draustinis yra Truskavos miestelio apylinkėse. Plotas 523 ha. Draustinio teritorijoje yra nedidelių išlikusio pelkyno (aukštapelkės ir žemapelkės) lopinėlių, apypelkio pievų, šlapio miško pakraščių. Auga reti ir saugomi augalai: baltijinė gegūnė, dėmėtoji gegūnė, mažoji gegužraibė, raiboji gegūnė, sibirinis vilkdalgis, raktažolė pelenėlė, paprastoji tuklė, pelkinė kiaulpienė, liekninis beržas. Čia rasta ir pirmoji žinoma musinio ofrio augimo vieta Lietuvoje. Čia aptinkami ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti tetervinai, gervės, mažieji ereliai rėksniai, juodieji gandrai, iš Panevėžio rajono užklysta stumbrai.

Pavikšrupio botaninis-zoologinis draustinis. Natūraliose Vikšrupio upelio pievose, apsuptose miškų,  1996 m. įsteigtas draustinis. Jis yra Josvainių seniūnijos Macgalių miške prie Vikšrupio upelio. Draustinio plotas 107,3 ha. Čia auga dėmėtosios gegūnės, pieviniai plaurečiai, Rusovo gegūnės, paprastieji kardeliai. Aptikta didžiausia rajone kraujalakinio melsvio populiacija. Yra ir rudakių satyriukų. Miške lizdus suka mažieji ereliai rėksniai ir juodieji gandrai.

Vozbučių botaninis-zoologinis draustinis. Šušvės slėnis ties Vozbučių kaimu yra viena įdomiausių Šušvės slėnio atkarpų. Šioje vietoje 1996 m. įsteigtas 150,8 ha draustinis išsaugoti upės slėnio augalijai, gyvūnijai. Natūraliose užliejamose ir sausminėse pievose – šalmuotosios ir mažosios gegužraibės,  totorinės maludės, šlaituose – melsvieji gencijonai, miškinės dirsės, paprastieji kardeliai, drėgnesnėse pievose – baltijinės gegūnės. Tarp žiedų skraido juodieji apolonai, rudakiai satyriukai. Upės pakrantėse gyvena tulžiai, didieji dančiasnapiai, ūdros.

Baublio ornitologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. vandens paukščių biotopams išsaugoti. Draustinis apima Baublio ežerą su jį supančiomis drėgnomis pievomis ir yra prie Antežerio kaimo. Jo plotas 15,4 ha. Čia aptinkama didžiųjų baublių, įvairių ančių rūšių, kirų, vandeninių vištelių, nemažai kitų vandens ir pelkinių paukščių.

Lendrynės ornitologinis draustinis. Įsteigtas 1996 m. Jo plotas 9,0 ha. Lendrynės draustinio pelkėje saugomi reti ir nykstantys vandens bei pelkių paukščiai. Čia aptinkama baublių, meldinių nendrinukių, švygždų.

Petkūnų-Skaistės ornitologinis draustinis. 1992 m. įsteigtas retiems paukščiams išsaugoti. Draustinio plotas 108 ha. Jame peri gervės, baltnugariai geniai, kiti retieji paukščiai.

Runeikių miško telmologinis draustinis. Įsteigtas 1996 m. išsaugoti tarpinio tipo pelkės ekosistemą. 56,2 ha ploto draustinis yra netoli Runeikių kaimo. Vertingiausia natūrali tarpinio tipo pelkė su aplink augančiu brandžiu mišku. Draustinyje rasti Raudonosios knygos augalai: miškinės dirsės, paprastieji kardeliai, ir gyvūnai: mažieji reliai rėksniai, juodieji gandrai, gervės, pietinės hesperijos, retieji ratuotieji pelėdgalviai. Čia rasta ir nendrinių verpikų. Tai jų antroji radimo vieta Lietuvoje.