J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus nuostatai
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. AD-1-1539


KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius (toliau – skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, atliekantis jam valstybės deleguotas funkcijas.
2. Skyrius yra pavaldus administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos
įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Gyventojų registro
įstatymu, Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės
aktais, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, teiės aktais reglamentuojančiais archyvinių dokumentų panaudojimą ir saugojimą, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
4. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas bei likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų, organizacijų, fondų steigėju.
6.  Skyrius turi savo antspaudą su valstybės herbu.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai - teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, organizuoti operatyvų ir teisingą Gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams, vykdyti funkcijas archyvo ir dokumnetų valdymo srityje.
8. Vadovautis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, kurios reguliuoja civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje, taip pat kitų civilinės metrikacijos skyriaus paslaugų atlikimo tvarką  ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais bei  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvinių dokumentų panaudojimą ir saugojimą.
9. Vadovautis asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisyklėmis, kurios nustato vardo, pavardės, tautybės civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką.
10. Sudarant civilinės būklės aktų įrašus naudotis Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrine asmens duomenų baze, užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą.
11. Užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą, skelbti oficialią ir privalomą skyriaus informaciją skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje.
12. Organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą.
13. Konsultuoti rajono gyventojus šeimos teisės klausimais, susijusiais su skyriaus
teikiamomis paslaugomis.
14. Konsultuoti rajono bankrutuojančias ir besilikviduojančias įmones, įstaigas ir organizacijas, dokumnetų tvarkymo ir perdavimo saugoti Kėdainių rajono savivaldybės archyvui klausimais.
15. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
15.1. priima prašymus ir reikalingus dokumentus iš interesantų dėl gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo, kartotinių liudijimų, nuorašų, išrašų ir išdavimo;
15.2. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
15.3. išduoda gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimus;
15.4. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
15.5. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienyje;
15.6. atlieka santuokų įregistravimo iškilmingas ceremonijas;
15.7. atlieka santuokos registravimo ceremonijas norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje;
15.8. rengia bylas ir teikia išvadas dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
 15.9. rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo;
15.10. pažymi civilinės būklės įrašų rodyklėse apie kitų civilinės metrikacijos skyrių atliktus civilinės būklės aktų papildymus, pakeitimus;
15.11. sudaro abėcėlines rodykles ir civilinės būklės įrašų registrus;
15.12. nustatyta tvarka išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas juridiniams ir fiziniams asmenims;
15.13. kartą per mėnesį siunčia Higienos institutui medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą liudijančius dokumentus.
15.14. tvarko, komplektuoja, saugo ir perduoda Kauno apskrities archyvui archyvinius dokumentus, naikina dokumentus pasibaigus jų saugojimo terminui;
15.15. tvarko griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;
15.16. renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą ir liudijimų išdavimą;
15.17. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų,  mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją;
15.18. pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
15.19. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais ir rotušėje vykstančių renginių organizavimo klausimais;
15.20. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
15.21. atstovauja savivaldybei pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą visų lygių bendrosios kompetencijos teismuose ir kitose teisės institucijose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, rengia procesinius dokumentus teismui
15.22. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
15.23. tvirtina dokumentų, saugomų skyriuje, kopijas (nuorašus, išrašus);
15.24 . skyrius asmenims jų prašymu kartu su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriumi tarpininkauja gaunant pakartotinius liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;
15.25. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikia žinias apie per metus sudarytus civilinės būklės aktų įrašus bei apie panaudotus (taip pat ir sugadintus) metrikų liudijimų blankus;
15.26. organizuoja ir vykdo likviduotų institucijų dokumentų priėmimą, sisteminimą, saugojimą bei naudojimą;
15.27. išduoda likviduotų institucijų dokumentų priėmimą patvirtinančias pažymas;
15.28. vykdo archyvinių fondų apskaitą;
15.29. kasmet parengia ir suderina su Kauno apskrities archyvo Dokumentų ekspertų komisija rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dokumentacijos planus, registrų sąrašus;
15.30. skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).

III. SKYRIAUS TEISĖS

16. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
16.1.  gauti iš Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos bei rajono Policijos komisariato Migracijos poskyrio reikiamą informaciją civilinės būklės aktų įrašams sudaryti.
16.2.  susirašinėti su Lietuvos Valstybės istorijos archyvu, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriumi, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais.
16.3. gauti informaciją iš Savivaldybei pavaldžių viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir kitų administracijos struktūrinių padalinių jų veiklos, susijusios su civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus teikiamomis paslaugomis, klausimais
16.4. teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo savivaldybės biudžeto lėšomis;
16.5. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
16.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

17. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja skyriaus vedėjas.
18.  Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai.
19. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu ar kitais jo nebuvimo dėl svarbių priežasčių atvejais, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.
20. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, o kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
 21. Skyriaus vedėjas tiesiogiai  pavaldus  ir  atskaitingas  savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui tiesiogiai  pavaldūs  ir  atskaitingi skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
22. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą atleisti skyriaus vedėją iš pareigų, paskutinę darbo dieną atleidžiamasis, dalyvaujant administracijos direktoriaus įgaliotam atstovui, perduoda reikalus: neužbaigtus įgyvendinti teisės aktus, einamuosius darbus, registracijos žurnalus ir naudojamą savivaldybės turtą. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalivaujantys asmenys. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
23. Atleidžiant kitus skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja skyriaus vedėjas.

V. SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

24. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotajai, dirbantis pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
24.1. tinkamą ir kokybišką pareigų, aprašytų pareigybės aprašymuose, vykdymą ir atlikimą;
24.2. valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatytų etikos principų ir taisyklių laikymąsi;
24.3. skyriui numatytų uždavinių įgyvendinimą.
25. Skyrius dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Darbo kodeksu, kitais įstatymais bei teisės norminiais dokumentais, Kėdainių rajono savivaldybės vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.