J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyriaus nuostatai
PATVIRTINTA:
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. AD1-899

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyrius (toliau skyrius) – rajono savivaldybės administracijos padalinys, veikiantis pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
2. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, rajono tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Pagal kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus, rajono savivaldybės sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriais įsakymus ir kitus teisės aktus.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, reguliuoti gamtos išteklių bei kitų, turinčių įtaką aplinkai, objektų naudojimą ir užtikrinti sveiką Kėdainių rajono aplinką.
5. Vykdyti vietos savivaldos institucijoms įstatymais ir kitais norminiais aktais nurodytas funkcijas aplinkos apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo srityse.
6.  Kaupti informacija apie miesto aplinkosauginę situaciją ir jos kitimą.
7. Nustatyti gamtos išteklių poreikius ir naudojimo ribas.
8. Administruoti želdynus savivaldybės teritorijoje užtikrinant Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų įgyvendinimą.
9.  Administruoti atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje.
10. Įgyvendinti valstybės sveikatos politiką savivaldybės teritorijoje.
11. Derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas.
12. Įgyvendinti valstybės civilinės saugos politiką savivaldybės teritorijoje.
13. Kontroliuoti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą.
14. Konsultuoti savivaldybės teritorijoje esančias įmones, įstaigas, organizacijas, bendroves, ūkininkus ir darbuotojus darbų saugos klausimais.
15. Administruoti pasirengimą  mobilizacijai ir jos administravimą savivaldybės teritorijoje..

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

16. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų norminių aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais siekiant užtikrinti valstybės aplinkos apsaugos politikos, valstybės civilinės saugos, priešgaisrinės tarnybos veiklos, valstybės sveikatos priežiūros, atliekų tvarkymo ir mobilizacijos darbo planavimą bei organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
17. Vykdo gyventojų ir įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimą savo kompetencijos ribose, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
18. Teikia pasiūlymus ir koordinuoja pagrindinių skyriaus kuruojamų sričių priemonių ir projektų įtraukimą į savivaldybės  rengiamus ir vykdomus plėtros planus bei programas;
19. Organizuoja savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą bei jos lėšomis finansuojamų priemonių pagal skyriaus kompetenciją įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Aplinkos apsaugos įstatymo, kitų norminių teisės aktų įgyvendinimą;
20. Organizuoja savivaldybės aplinkos monitoringo, oro užterštumo kietosiomis dalelėmis bei aplinkos oro valdymo programų rengimą bei organizuoja jų vykdymą rajono teritorijoje, siekiant gerinti aplinkos kokybę;
21. Derina fizinių ir juridinių asmenų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, taip pat gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvus, siekiant užtikrinti, kad vykdoma veikla darytų kuo mažesnę žalą aplinkai;
22. Organizuoja strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos, apimties nustatymo dokumentų, ataskaitų, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų bei ataskaitų nagrinėjimą ir teikia išvadas, pasiūlymus, siekdamas nustatyti ir įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai;
23. Organizuoja atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kad užtikrinti atliekų tvarkymą, nesukeliant grėsmės aplinkai ir žmonių sveikatai;
24. Derina parengtas sveikatos programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą savivaldybėje, siekiant užtikrinti saugią ir sveiką aplinką;
25. Vykdo civilinės saugos sistemos organizavimą ir veikimą, siekiant užtikrinti civilinės saugos parengti savivaldybės teritorijoje;
26. Vykdo želdynų administravimą savivaldybės teritorijoje.
27.  Dalyvauja komisijų (darbo grupių) veikloje iškilusioms problemoms spręsti;
28. Vykdo viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, bei rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų.
29. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

30. Skyriaus struktūrą ir etatus nustato rajono savivaldybės taryba.
31. Skyriaus veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
32. Skyriaus veiklos nuostatus tvirtina administracijos direktorius. Skyriaus darbuotojų veiklą reglamentuoja pareigybės aprašymai.
33. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria administracijos direktorius. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriui ir tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.. Skyriaus vedėjas:
33.1. spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą;
33.2. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
33.3. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi kiti teisės aktai;
33.4. rengia darbuotojų pareigybės aprašymus;
33.5. vykdo rajono savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus pavestas užduotis ir veikia pagal jų suteiktus įgaliojimus;
34. Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas atlieka paskirtas darbuotojas.
35. Skyriaus veikla vykdoma vadovaujantis kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

36. Skyrius, vykdydamas savo uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
36.1. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš administracijos struktūrinių padalinių ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų;
36.2. naudotis savivaldybės administracijos informacinių technologijų įrenginiais, telefono ir fakso priemonėmis darbo reikalais;
36.3. teikti pasiūlymus administracijos direktoriui dėl komisijų, darbo grupių sudarymo pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti,
36.4. dalyvauti administracijos vadovų pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais;
36.5. teikti vadovybei pasiūlymus dėl priemonių skyriaus ir savivaldybės darbui gerinti.
37. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais suteiktas teises.

V. ATSAKOMYBĖ

38. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą.
39. Skyriaus darbuotojų uždavinius ir funkcijas reglamentuoja jų pareigybės aprašymai.
40. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika ir statusu, savo įgaliojimų viršijimą, pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.