J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Toliau

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VADOVYBĖS IR PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGOS

 1. Administracijos vadovybė ir struktūrinių padalinių vadovai privalo:
  • susipažinti su jiems tiesiogiai pavaldžių deklaruojančių asmenų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis;
  • neskirti tiesiogiai pavaldiems deklaruojantiems asmenims užduočių, susijusių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kuriose jie turi privačių interesų (akcijos, artimų asmenų darbas, narystė ir pan.), ar kitų užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;
  • remiantis privačių interesų deklaracijų duomenimis arba deklaruojančio asmens prašymu, teikti tiesiogiai pavaldiems deklaruojantiems asmenims išankstines rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų, sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti. Deklaruojantis asmuo jas gali skelbti viešai savo nuožiūra;
  • priimti tik raštu pateikiamus tiesiogiai pavaldžių deklaruojančių asmenų nusišalinimus nuo jiems interesų konfliktą sukeliančių klausimų;
  • užtikrinti, kad nusišalinęs (nušalintas) tiesiogiai pavaldus asmuo jokia forma nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą jam keliančius sprendimus (išeitų iš posėdžio salės ir pan.);
  • užtikrinti, kad nusišalinimo faktas, esant kolegialiam svarstymui, kuriame dalyvauja, būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokių priežasčių nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžio salę);
  • jei tiesiogiai pavaldus asmuo nepaiso jam pateiktų išankstinių rekomendacijų, inicijuoti jo nušalinimą nuo interesų konfliktą sukeliančių klausimų sprendimo procedūrų ir, esant pagrindui, inicijuoti jo tarnybinės veiklos patikrinimą;
  • esant abejonių dėl interesų konflikto buvimo ar dėl kitų VPIDĮ nuostatų praktinio taikymo, konsultuotis su Vyriausiąja tarnybine etikos komisija, už korupcijos prevenciją atsakingu asmeniu.
 2. Administracijos direktorius:
  • sprendžia deklaruojančių asmenų nušalinimo klausimus:
   • rašytiniu sprendimu tenkina pareikštą nusišalinimą, jei to nepadaryta – pats nušalina deklaruojantį asmenį;
   • vadovaudamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu patvirtintais kriterijais motyvuotu sprendimu, nepriima deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoja jį toliau atlikti pareigas dalyvaujant, rengiant, svarstant, priimant sprendimą ar vykdyti pavedimą;
  • gali priimti sprendimą pradėti tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo.
 3. Administracijos direktorius, duodamas tiesioginius pavedimus administracijos direktoriaus pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, darbuotojams neįeinantiems į struktūrinius padalinius, turi Aprašo 4 punkte nustatytas teises bei pareigas.
 4. Struktūrinių padalinių vadovai, duodami tiesioginius pavedimus skyriaus darbuotojams, turi Aprašo 4 punkte nustatytas teises bei pareigas.

III SKYRIUS

DEKLARUOJANČIŲ ASMENŲ PAREIGA NUSIŠALINTI

 1. Deklaruojantys asmenys, privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus (visose stadijose), kad ir kaip tas sprendimas būtų įvardijamas (pasitarimas, neformali konsultacija, posėdis, klausimo pristatymas ar pan.), kurie sukelia interesų konfliktą, ir nedaryti jokios įtakos kitų asmenų priimamiems sprendimams:
  • nusišalinti rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su galimos turtinės ar neturtinės naudos gavimu sau ir (ar) artimiems asmenims;
  • nusišalinti, kai sprendimai, susiję su asmenimis, iš kurių deklaruojantys asmenys (ar jam artimi asmenys) gauna bet kokios turtinės bei neturtinės naudos, ar su kuriais jį (ar jam artimus asmenis) sieja sutartiniai ar kiti moraliniai įsipareigojimai (susiję su kreditoriais, skolininkais, nuoma, panauda, sutarties šalimis ir pan.);
  • nusišalinti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl juridinių asmenų, su kuriais deklaruojantys asmenys (jam artimi asmenys) yra susiję akcijomis, naryste, einamomis pareigomis ar kitais ryšiais;
  • nusišalinti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su atlyginimo, priedų, paskatinimų, piniginių išmokų ar pašalpų sau skyrimu;
  • nusišalinti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su artimiems asmenims skiriamomis pašalpomis, piniginėmis išmokomis, artimų asmenų įdarbinimu (įsakymai dėl priemokų už papildomą darbą, atostogų skyrimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotes ir kvalifikacijos kėlimo kursus, vienkartinių piniginių išmokų ir pan.).
 2. Deklaruojantys asmenys turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti:
  • atsiradus interesų konfliktą keliančioms privačių interesų deklaracijoje nenurodytoms aplinkybėms, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per  30 dienų, papildyti privačių interesų deklaraciją;
  • prieš pradedant interesų konfliktą galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą apie galimą interesų konfliktą raštu pranešti tiesioginiam vadovui, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje;
  • jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant komisijos, darbo grupės veikloje, apie tai raštu pranešti komisijos ar darbo grupės pirmininkui, o jeigu asmuo buvo paskirtas komisijos ar darbo grupės pirmininku, raštu informuoti tiesioginį vadovą, o žodžiu – kitus sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujančius asmenis ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje;
  • nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (esant kolegialiam svarstymui, išeiti iš posėdžių salės ir pan.);
  • įsitikinti, kad nusišalinimo faktas būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, įsakyme, potvarkyje, posėdžio protokole).
 3. Deklaruojančio asmens rašytinį nusišalinimą gavęs struktūrinio padalinio vadovas jį, suderinęs su už korupcijos prevenciją atsakingu asmeniu, perduoda administracijos direktoriui.
 4. Administracijos direktorius sprendžia dėl deklaruojančių asmenų, dirbančių savivaldybės administracijoje ar esančių jo pavaldume, nusišalinimo priėmimo. Administracijos direktorius gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti deklaruojantį asmenį dalyvauti tolesnėje procedūroje.
 5. Nesant deklaruojančio asmens nusišalinimo, administracijos direktorius gali nušalinti deklaruojantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, jeigu pakankamas pagrindas manyti, kad šio deklaruojančio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą.
 6. Su administracijos direktoriaus sprendimu, priimtu vadovaujantis Aprašo 12 punktu, supažindinamas nušalintas asmuo.
 7. Administracijos direktorius nuo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, vykdymo nušalina pasirašydamas įsakymą, kuriame kartu deleguoja įgaliojimus vykdyti tas funkcijas bei priimti atitinkamus sprendimus kitam asmeniui.
 8. Informacija apie nusišalinimo ir nušalinimo atvejus ir kita su tai susijusi dokumentacija kaupiama, saugoma savivaldybės administracijoje, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą.

IV SKYRIUS

ATSAKINGŲ ASMENŲ FUNKCIJOS

 1. Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo:
  • nustatęs, kad deklaruojantis asmuo veikia esamo ar tikėtino interesų konflikto situacijoje, informuoja deklaruojantį asmenį ir deklaruojančio asmens vadovą apie pareigą nusišalinti / nušalinti. Jeigu deklaruojantis asmuo nenusišalina arba nėra nušalinamas, savo iniciatyva teikia administracijos direktoriui nuomonę dėl deklaruojančio asmens nušalinimo, nurodydamas, nuo kokių klausimų, sprendimo procedūrų, tarnybinių pareigų atlikimo deklaruojantis asmuo turėtų būti nušalintas;
  • savo iniciatyva, deklaruojančio asmens arba jo vadovo prašymu gali parengti rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių klausimų, sprendimo procedūrų deklaruojantis asmuo turėtų nusišalinti;
  • per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos per Privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą (PIDTIS) teikia duomenis Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai apie deklaruojančiojo asmens pareikštą, bet ministro sprendimu nepriimtą nusišalinimą.
  • jei deklaruojantis asmuo nevykdo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, tiesioginio vadovo rašytinių išankstinių rekomendacijų, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo jis privalo nusišalinti, inicijuoja deklaruojančio asmens nušalinimą;
  • nustatęs, kad nenusišalinęs arba nušalintas deklaruojantis asmuo veikia interesų konflikto situacijoje, imasi veiksmų neleisti naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, naudoti savivaldybės/valstybės valdomą turtą ne tarnybinei veiklai;
  • Savivaldybės interneto svetainėje skelbia duomenis apie nusišalinimą ar nušalinimą;
 2. Už personalo valdymą atsakingas asmuo:
  • per 1 darbo dieną informuoja už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį, padalinio vedėją apie administracijos direktoriaus priimtus sprendimus dėl deklaruojančių asmenų nusišalinimo, nušalinimo ar nepriimto pareikšto nusišalinimo;
  • rengia administracijos direktoriaus įsakymus dėl deklaruojančių asmenų nusišalinimo, nušalinimo ar nepriimto pareikšto nusišalinimo;
  • supažindina deklaruojantįjį asmenį su jo atžvilgiu priimtu sprendimu dėl deklaruojančio asmens nusišalinimo, nušalinimo ar nepriimto pareikšto nusišalinimo.

V SKYRIUS

DĖL DRAUDIMO NAUDOTIS TARNYBINĖMIS PAREIGOMIS AR TARNYBINIU STATUSU ASMENINEI NAUDAI GAUTI BEI SAVIVALDYBĖS VALDOMU TURTU IR VIEŠAI NESKELBIAMA TARNYBINE INFORMACIJA NE TARNYBINEI VEIKLAI

 1. Savivaldybės administracijos darbuotojai neviešos tarnybinės informacijos, kuria jie

disponuoja, nenaudoja ne tarnybinei veiklai, t. y. savo, savo artimų, ar kitų trečiųjų asmenų privatiems interesams (nepriklausomai nuo galutinės informacijos panaudojimo paskirties) tenkinti.

 1. Savivaldybės administracijos darbuotojams draudžiama privatiems (su tiesioginių

tarnybinių pareigų atlikimu nesusijusiems) poreikiams tenkinti ar asmeninei nuomonei ne tarnybos metu reikšti naudoti (ir demonstruoti) tarnybai skirtus rekvizitus, – savivaldybės herbą, pavadinimą, savo pareigybės pavadinimą, tarnybinį telefoną, elektroninį paštą, socialines paskyras ir pan.

 1. Visos tarnybinės nuosavybės (turto) rūšis naudojamos tik tarnybinei veiklai vykdyti.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Savivaldybės administracijos deklaruojantys asmenys atsako už privačių interesų deklaracijose pateikiamų duomenų teisingumą, tiesioginio vadovo ir kitų šiame tvarkos apraše numatytų asmenų informavimą apie interesų konfliktą keliančias aplinkybes bei nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.
 2. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.
 3. Deklaruojantys asmenys už VPIDĮ pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos deklaruojančių

asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašo

1 priedas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBIŲ IR FUNKCIJŲ,  KURIAS EINANTYS AR ATLIEKANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

 1. Karjeros valstybės tarnautojai;
 2. Pirkimų komisijų nariai;
 3. Asmenys, atliekantys supaprastintus pirkimus;
 4. Ekspertai, dalyvaujantys atliekamų pirkimų procedūrose;
 5. Pirkimo iniciatoriai.
 6. Bendrojo skyriaus Aplinkos gerinimo specialistai;
 7. Bendrojo skyriaus ūkvedžiai;
 8. Apskaitos skyriaus buhalteriai;
 9. Apskaitos skyriaus apskaitininkai;
 10. Biudžeto ir finansų skyriaus finansų ekonomistas.

__________________